Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Subvention av ren energi istället för fossila bränslen kan ge stora besparingar

En ny rapport från Nordiska ministerrådet visar att om subventioner av fossila bränslen istället inriktas på övergången till ren energi kan det bidra till att klimatutsatta länder uppnår stora besparingar och samtidigt avsevärt minskar sina växthusgasutsläpp.

11.05.2017

Detta enligt studien “Making the Switch: From fossil fuel subsidies to sustainable energy” utförd av Global Subsidies Initiative vid International Institute of Sustainable Development (IISD) och Gaia Consulting. Utifrån studiens resultat skulle länder som redan genomför energireformer, som Bangladesh, Indonesien, Marocko och Zambia, ha särskilt stor nytta av SWAPs – att överföra medel som normalt går till subvention av fossila bränslen till investeringar i hållbara energilösningar, till exempel förnybar energi och energieffektivisering. I studien ingår även exempel på hur nordiska länder har genomfört motsvarande övergång.

”De nuvarande statliga subventionerna till fossila bränslen uppgår till ungefär hälften av finansieringen som skulle behövas för att överbrygga obalansen i den globala energiförsörjningen, fördubbla den förnybara energin och energieffektiviteten fram till 2030,” konstaterar Laura Merrill, Senior Researcher and Operations Manager vid IISD. ”Dessa subventioner är också tre gånger större än de nuvarande globala subventionerna av förnybar energi och de förvränger fortsättningsvis energimarknaderna. En reform skulle skapa ett jämbördigt utgångsläge inom energisektorn för förnybara energilösningar att ta fart och för att uppnå samma energieffektivitet. Besparingar som stater uppnår genom att sluta subventionera fossila bränslen kan istället inriktas på att finansiera en övergång till ren och rättvis energi.”

Subventioner till fossila bränslen är en utgift som stater inte längre har råd att ignorera, varken ur ett ekonomiskt eller ett socialt perspektiv. Globala subventioner till både konsumenter och producenter av fossila bränslen rapporterades 2015 uppgå till 425 miljarder USD. Forskare har beräknat att om alla konsumentsubventioner av fossila bränslen upphörde, skulle de globala CO2-utsläppen minska överallt med 6,4–8,2 procent fram till 2050. Genom att istället investera dessa besparingar i förnybar energi, energieffektivisering, utbildning, hälsovård och specifika sociala program för anpassning till klimatförändring, har länder stora möjligheter att bidra till att såväl Parisavtalet som FN:s hållbarhetsmål uppnås.

”Subventioner av fossila bränslen motverkar syftet med Parisavtalet från 2015 och målen att hålla uppvärmningen under 2°C och 1.5°C,” säger Peer Stiansen, ordförande för Nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK). ”Regeringar borde i stället underlätta övergången till massiva investeringar i förnybara och andra teknologier med låga eller inga utsläpp. Besparingarna från minskade subventioner till konsumenter och producenter kan användas till storskaliga förnybara energiformer, energieffektivisering och kollektivtrafik, och i utvecklingsländer riktas till den fattiga befolkningen på landsbygden genom exempelvis renare matlagning och belysning i form av distribution av förnybar energi och rena spisar. Besparingar kan också kanaliseras till anpassning i länder som drabbas hårdast av klimatförändringen.”

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-mail heor@norden.org

Ziona Eyob, IISD zeyob@iisd.ca