Information til pårørende ved dødsfald i Finland

Her kan du læse om anmeldelse af dødsfald til et andet nordisk land, hvilke myndigheder du skal kontakte i forbindelse med dødsfald, arv, boopgørelse og boafgift samt udbetaling af familiepension til enke/enkemand og børn.

Anmeldelse af dødsfald til et andet nordisk land

Hvis en statsborger fra et andet nordisk land, som opholder sig permanent i Finland, dør i Finland, vil myndighederne i det andet nordiske land som regel ikke få direkte besked om dødsfaldet. Hvis det er vigtigt at oplysningen om dødsfaldet skal fremgå af folkeregistret i hjemlandet, skal de pårørende selv indsende et udtræk fra folkeregistret i det land hvor dødsfaldet fandt sted, og hvis muligt også sygehusets dødsattest til folkeregistermyndigheden i det tidligere hjemland. I Finland kan man få udtræk fra folkeregistret hos magistraterna.

Hvis en svensk statsborger (som ikke har et finsk personnummer) opholder sig midlertidigt i Finland og dør i landet, bliver oplysningen om dødsfaldet sendt til det svenske folkeregister via den svenske ambassade som følge af informationsudvekslingsaftalen mellem Finland og Sverige.

Anmeldelse af dødsfald i Finland

Hvis en person dør på et sygehus eller på en plejeinstitution i Finland, skal sygehuset eller den pågældende institution anmelde dødsfaldet til det finske folkeregister og øvrige myndigheder. Ved pludselige dødsfald er det også en god idé at kontakte politiet. Du skal desuden indsende en separat anmeldelse af dødsfaldet til eksempelvis banken og forsikringsselskabet.

Begravelse og begravelseshjælp

I Finland udstedes begravelsestilladelsen af lægen. Begravelsestilladelsen gives til de pårørende som arrangerer afdødes begravelse eller til bedemanden.

De kirkegårde som administreres af menighederne er almene begravelsespladser hvor personer som ikke tilhører kirken også kan blive begravet for den samme pris som medlemmerne. Det er også muligt at få et gravsted på en begravelsesplads som ikke tilhører en bestemt trosretning.

Hvis den afdøde kremeres, skal asken begraves eller placeres fast et bestemt sted senest et år efter kremeringen. Ejeren af det pågældende sted skal give sit samtykke til placeringen af asken, og stedet skal oplyses skriftligt til krematoriet.

Mindrebemidlede familier kan søge om hjælp til dækning af begravelsesudgifterne hos socialforvaltningen i kommunen. Pårørende til krigsinvalide som er blevet invalideret eller såret under de finske krige kan få begravelseshjælp fra Statskontoret.

Arv, boopgørelse og boafgift

Arveloven

Hvis andet ikke fremgår af testamentet, fordeles den afdødes ejendele i henhold til arveloven. De nærmeste arvinger er afdødes børn, de såkaldte livsarvinger. Hvis der ikke er børn, går arven til en eventuel ægtefælle, og hvis der ikke er nogen ægtefælle, arver den afdødes forældre, søskende, bedsteforældre eller deres børn. Arvefølgen standser ved bedsteforældrenes børn. Det betyder at morbror og farbror samt moster og faster kan arve, men ikke fætre og kusiner.

Den efterlevende ægtefælle har ret til at blive boende i parrets fælles bolig hvis han eller hun ikke ejer en anden egnet bolig.

Hvis den afdøde hverken har arvinger eller har lavet et testamente, tilfalder hans eller hendes ejendele staten.

I Finland har udlændinge den samme ret til at modtage arv som finske statsborgere.

Boopgørelse

Efter et dødsfald skal der foretages en boopgørelse for at klarlægge den afdødes samt den eventuelle enke/enkemands aktiver og passiver. Boopgørelsen skal foretages senest 3 måneder efter dødsfaldet, og den skal blandt andet indsendes til skattekontoret. Du kan få yderligere information hos Skatteförvaltningen.

De nødvendige oplysninger til boopgørelsen findes i folkeregistret og kan fås hos magistraterna.

Boafgift

Du skal betale boafgift af aktiver som du har arvet eller fået via testamente hvis arvelader eller modtager af arv eller testamente var bosiddende i Finland i dødsøjeblikket. Boafgiften bestemmes på baggrund af boopgørelsen eller selvangivelsen.

Boafgiften bestemmes ud fra værdien af arven og på baggrund af slægtsforhold. Der skal ikke betales afgift af arveandele som er mindre end 20.000 euro.

Du kan læse mere om boafgift på Skatteförvaltningens netsted.

Familiepension til pårørende

FPA og den afdødes pensionskasse kan udbetale familiepension til den afdødes enke/enkemand og børn. Modtageren af pension til efterladte skal være omfattet af den finske socialforsikring, og afdøde skal have boet permanent i Finland ved sin død. Du kan læse mere om vilkårene hos FPA. Du kan også finde yderligere information hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan også finde information om nærtståendes død på Suomi.fi.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.