Skat i Norge

Som regel betaler man skat til det land hvor man arbejder, men der findes undtagelser. Her kan du læse mere om forskellige former for skattepligt i Norge.

Om skat

Beskatningen af en persons indtægter afgøres af flere forhold. Grundreglen er at du betaler skat der hvor du arbejder, men der er undtagelser ved kortvarige arbejdsophold i et andet land. Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, kan du være skattepligtig i to lande, men den nordiske dobbeltbeskatningsaftale forhindrer dobbeltbeskatning. Du kan være skattemæssigt bosat og fuldt skattepligtig i Norge, eller du kan være begrænset skattepligtig. Det kan have betydning for beskatningen hvis du er udstationeret af din arbejdsgiver, bor i en grænsekommune eller arbejder i flere lande.

Du kan finde information om skat i Norge og Norden på den fællesnordiske skatteportal Nordisk eTax og hos den norske skattemyndighed Skatteetaten.

Beskatning og trygdeafgift i Norge

I Norge beskattes man af indtægter og formue. Du kan finde yderligere information om indkomstskat, formueskat og trygdeafgift hos Nordisk eTax.

Hvis du arbejder i Norge, skal du som hovedregel betale skat af din løn i Norge. Din arbejdsgiver rekvirerer dit skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Du modtager en meddelelse om skattetræk ("skattetrekksmelding") med information om dit skattekort. Meddelelsen bliver sendt til den adresse som du har opgivet til folkeregisteret. Du skal ikke aflevere meddelelsen til din arbejdsgiver.

Hvis du ikke er folkeregistreret i Norge eller har et norsk personnummer, skal du ansøge om et skattekort på skattekontoret. Du kan finde yderligere information om dette hos Skatteetaten.

Der findes undtagelser fra hovedreglen om norsk beskatning af løn for arbejde som er udført i Norge. Du finder yderligere information hos Nordisk eTax. Du kan også finde information på skatteetaten.no, eller du kan kontakte skattekontoret for mere konkret information om de gældende regler i din situation.

Du skal aflevere et skattekort til din arbejdsgiver, ellers bliver der trukket 50 % af din løn i skat. Hvis du er omfattet af socialforsikringen i Norge, skal du betaletrygdeafgift. Hvis du er EØS-borger og omfattet af socialforsikringen i et andet EØS-land, skal du fremvise attest E-101/A1 som udstedes af de sociale sikringsmyndigheder i hjemlandet. Hvis du er omfattet af socialforsikringen i hjemlandet som følge af en sikringsaftale mellem Norge og dit hjemland, skal du fremvise tilsvarende dokumentation. Du kan også fremvise en bekræftelse fra NAV Internasjonalt hvis du ikke er medlem af folketrygden.

Du kan være skattemæssigt tilknyttet Norge på to måder: fuldt skattepligtig (skattemæssigt bosat) eller begrænset skattepligtig.

Fuld skattepligt

Hvis du har fuld skattepligt til Norge, skal du betale skat til Norge af hele din formue og indtægt. Dette gælder uanset hvor formuen befinder sig, eller om indtægten er optjent i Norge eller i udlandet. Du bliver skattemæssigt bosat i Norge fra det indkomstår, hvor du har opholdt dig i Norge i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder eller 270 dage i løbet af en periode på 36 måneder. Hvis opholdet strækker sig over flere år, kan du i gennemsnit opholde dig i Norge i op til 90 dage uden at blive skattemæssigt bosat i landet. Du finder yderligere information om fuld skattepligt til Norge på Nordisk eTax

Begrænset skattepligt

Begrænset skattepligt betyder at du kun skal betale skat til Norge af formue og indtægter som er knyttet til Norge. Du kan for eksempel være begrænset skattepligtig af løn som du tjener under et midlertidigt ophold i Norge. Du er også skattepligtig af formue og indtægt fra fast ejendom som ligger i Norge, eller pension som udbetales fra Norge.

Standardfradrag for udenlandske lønmodtagere

Standardfradraget for udenlandske lønmodtagere er på 10 % af lønindtægten (brutto) og kan maksimalt udgøre 40.000 NOK af din lønindtægt. Du kan vælge standardfradraget i stedet for en række andre fradrag som du kan have krav på. Om det bedst kan betale sig at kræve standardfradrag eller ordinære fradrag afhænger af hvilke udgifter du har (eksempelvis rejseudgifter til dit hjem i et andet nordisk land). Vær opmærksom på at standardfradraget ikke gives automatisk, men at du selv skal kræve det når du udfylder den norske selvangivelse. Læs mere om skatteforhold for udenlandske lønmodtagere og standardfradrag hos Skatteetaten.

Skattemelding (selvangivelse)

Alle som har en skattepligtig indtægt eller en skattepligtig formue skal indlevere en selvangivelse. Dette gælder uanset om du er fuldt eller begrænset skattepligtig. Skatteetaten udsender forudfyldte selvangivelser i begyndelsen af april i året efter indkomståret. Du er selv ansvarlig for at kontrollere at oplysningerne stemmer overens med de oplysninger du har modtaget fra arbejdsgivere, banker og andre. Forkerte oplysninger skal rettes, og oplysninger som ikke er forudfyldt skal tilføjes – eksempelvis indtægt og formue fra udlandet hvis du er skattemæssigt bosat i Norge. Hvis du ikke har nogen ændringer, er det ikke nødvendigt at indsende selvangivelsen, hverken elektronisk eller i papirform. Hvis du ikke har modtaget en forhåndsudfyldt selvangivelse, kan du læse mere hos Skatteetaten om hvad du skal gøre. Du kan også læse mere hos Nordisk eTax.

Fristen for indlevering af selvangivelsen er den 30. april i året efter indkomståret.

Pension og skat

Der skal betales skat til Norge af pension som udbetales fra Norge til personer som er skattemæssigt bosat i et andet nordisk land. Dette gælder både for personer som er skattemæssigt emigreret fra Norge og personer som aldrig har boet i Norge. Skatten udgør 15 % pensionen (brutto).

Du skal ikke betale skat af private tjenestepensioner og andre private pensioner hvis du ikke har optjent pensionspoint i folketrygden i Norge. Du kan have krav på en lavere skat end 15 % når du bor i et andet nordisk land, og mindst 90 % af din indtægt er skattepligtig i Norge. I så fald kan du kræve at skatten udregnes efter de samme regler som gælder for personer som bor i Norge. Hvis pensionen også er skattepligtig i det land hvor du er bosat, er det bopælslandet som skal sørge for at pensionen ikke bliver dobbeltbeskattet. Du finder yderligere information hos Skatteetaten.

Hvis du er bosat i Norge og modtager pension fra et andet nordisk land, vil pensionen være skattepligtig i Norge. Dette gælder også hvis du har betalt skat af pensionen i det land hvor den udbetales. I forbindelse med ligningen i Norge kan du kræve fradrag i den norske skat (kreditfradrag) for den skat som du har betalt af pensionen i udbetalingslandet. Fradraget er begrænset til den norske skat af din indtægt fra udlandet. Du skal udfylde skemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag" (RF-1147) og indlevere det sammen med selvangivelsen. Du skal også indsende dokumentation for at du har betalt skat af pensionen i udlandet. Du finder yderligere information hos Nordisk eTax.

Ophør af skattepligt ved flytning fra Norge

Skattepligten som bosat i Norge ophører ikke automatisk selvom du fysisk flytter fra landet. Kun personer som bosætter sig varigt i udlandet og opfylder bestemte vilkår kan anses for at være flyttet fra Norge rent skattemæssigt. Du skal selv afmelde dig hos skattekontoret hvis du har bosat dig varigt i udlandet og ikke længere ønsker at være skattemæssigt bosat i Norge.

Læs mere om de krav du skal opfylde for at blive betragtet som skattemæssigt udflyttet fra Norge på Nordisk eTax.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Læs om forskellige boligformer i Sverige og skattepligtig fortjeneste ved salg af privatbolig.

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.