Handlinger tilknyttet webside

Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland

I dette afsnit kan du finde information om folkeregistrering, personnummer, flytteanmeldelse og din hjemkommune når du flytter til Finland. Åland er omfattet af de samme regler som Finland, og derfor behandles Åland som en del af Finland i denne tekst. I Finland er det magistraten der har ansvaret for folkeregistrering.

Människor

Ifølge den nordiske folkeregistreringsaftale kan man kun være folkeregistreret ét sted når man bor i et nordisk land. Samtidig sikrer aftalen at tilflytteren ikke 'falder ud' af folkeregistrene. Nordiske statsborgere behøver ikke en opholds- eller arbejdstilladelse for at opholde sig i Finland.

En person, som flytter fra et andet nordisk land til Finland, skal kun oplyse sin faste bopælskommune til magistraten hvis opholdet varer mere end 12 måneder. Hvis et midlertidigt ophold varer længere end 3 måneder, men under 12 måneder, skal personen indsende en anmeldelse om midlertidig flytning. På de følgende sider kan du kan læse mere om anmeldelse af flytning fra Danmark, Sverige, Norge, Island og Færøerne.

Du kan læse mere om det finske personnummer i afsnittet Personnummer i Finland.

Flytteanmeldelse

En person, som flytter permanent til Finland fra et andet nordisk land, skal henvende sig personligt til magistraten og anmelde tilflytningen senest en uge efter ankomsten til landet

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden skal henvende sig til den lokale politistation og registrere sin opholdsret hvis opholdet skal vare længere end 3 måneder. Statsborgere fra andre lande skal have en opholdstilladelse som fås hos Migrationsverket.

Midlertidig flytning

Statsborgere fra Norden eller EU- og EØS-lande behøver ikke at anmelde ophold i Finland som varer under 3 måneder.

Hvis opholdet i Finland skal vare længere end 3 måneder, men under 12 måneder, skal der indsendes en anmeldelse om midlertidig flytning. En udenlandsk statsborger kan registrere sig med henblik på midlertidigt ophold hos magistraten i det område hvor vedkommende midlertidigt bor, på skattekontoret eller på FPA's kontor. Legitimation skal medbringes. Der kræves visum eller opholdstilladelse fra statsborgere fra lande uden for EU/EØS. Når det gælder folkeregistrering på Åland ligger ansvaret hos Statens ämbetsverk på Åland.

Anmeldelse og midlertidig flytning kan også foretages på et skema som fås på posthuse og hos magistraterne, eller via internettet hvis du har adgang til en finsk netbank eller Posti.fi som er det finske postvæsens netsted. Du kan finde yderligere information om at lave en flytteanmeldelse på netstedet posti.fi.

En person, som opholder sig midlertidigt i Finland, skal ikke registreres i en finsk hjemkommune, og har ikke nødvendigvis de samme rettigheder som personer der bor permanent i Finland. I visse situationer kan personer som opholder sig midlertidigt i Finland få et midlertidigt personnummer, eksempelvis hvis det er nødvendigt i forhold til arbejde.

Permanent flytning

Hvis opholdet i Finland er permanent eller skal vare/har varet længere end 12 måneder, skal der indsendes en anmeldelse om permanent flytning. Flytteanmeldelsen skal laves personligt hos den lokale magistrat. Statsborgere fra de nordiske lande skal fremvise gyldig legitimation (pas, officielt id-kort med billede eller lignende).

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden skal desuden medbringe en attest som beviser opholdsretten. Denne attest fås hos politiet. Statsborgere fra lande uden for EU og EØS skal fremvise en gyldig opholdstilladelse som kan fås hos Migrationsverket.

Når oplysningerne er registreret hos magistraten, får tilflytteren et finsk personnummer og en hjemkommune.

Vær opmærksom på at registrering hos magistraten ikke automatisk medfører at du omfattes af den finske bopælsbaserede socialforsikring. Man skal derimod altid indsende en særlig ansøgning om at blive omfattet af socialforsikringen til FPA.

Bemærk at man ved flytning fra Finland også skal udfylde en anmeldelse om at man flytter fra landet.

Hjemkommune

Alle som er registreret permanent i det finske folkeregister har en finsk hjemkommune. Hjemkommunen har blandt andet betydning for personbeskatning og sundhedstjenester. En person som har fået en hjemkommune i Finland kan få et A-skattekort i stedet for et kildeskattekort og benytte de kommunale sundhedstjenester i hjemkommunen.

Du kan finde en oversigt over de finske kommuner på Suomi.fi. Du kan finde de ålandske kommuner på Ålands landskapsregerings netsted. Der findes særlige regler i forhold til kommunerne på Åland, og du kan læse mere om disse i afsnittet Folkeregistrering på Åland.

At bo i flere lande samtidig

Hvis tilflytteren bor eller har en bolig i 2 forskellige nordiske lande, beslutter registreringsmyndigheden i tilflytningslandet (i Finland magistraten) om vedkommende skal registreres som borger i landet eller ej.

En generel regel er at bopælslandet ofte anses for at være det land hvortil personen har fast tilknytning (familie, ejerbolig, arbejdsplads etc.). Registreringsmyndigheden i tilflytningslandet afgør sagen efter at personen har registreret sit ophold hos registreringsmyndigheden i det nye bopælsland. I Finland fungerer magistraten som registreringsmyndighed

Husk altid at indsende en særlig ansøgning til FPA med henblik på at blive omfattet af socialforsikringen.

Se også At arbejde samtidigt i Finland og et andet land.