Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk

Felles utlysning av forslag til oppretting av samarbeid mellom Québec og de nordiske landene innenfor områdene forskning og innovasjon og kultur

Québec ministère des Relations internationals et de la Francophonie (MRIF) og Nordisk ministerråd (NMR) inviterer deg til å sende inn en søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av et samarbeidsprosjekt innenfor områdene forskning og innovasjon eller kultur mellom Québec og de nordiske landene.

Bakgrunn

I henhold til felles uttalelse om samarbeid om bærekraftig utvikling i nordområdene mellom Nordisk ministerråd og Québecs statlige myndigheter undertegnet den 1. februar 2013, og intensjonsavtale mellom Nordisk ministerråd og Québecs statlige myndigheter undertegnet den 27. februar 2015, men uten å være begrenset av det foregående, utarbeider Nordisk ministerråd og Québecs statlige myndigheter felles utlysninger av forslag innenfor områdene kultur og innovasjon.

Nordisk ministerråd og Québecs statlige myndigheter, heretter omtalt som partene, har hatt et tett samarbeid og dialog siden intensjonsavtalen av 2015 i den hensikt å utvikle konkrete samarbeidsområder.

                              

Målsettinger

Partenes felles utlysning av forslag søker å:

 • fremme bærekraftig utvikling i hvert av samfunnene i hensyntaken til de kulturelle, sosiale, økonomiske, miljømessige og/eller territorielle faktorene i prosjektene
 • oppmuntre utvekslinger mellom de to regionene ved å fostre kunnskap for å fremme respekt for enhetens kulturelle tilstedeværelse
 • fremme felles kreativ fremstilling og formidling av kunsthåndverk og kulturelle produkter gjennom utvekslingsprogrammer som involverer kunstnere, regissører og forfattere, organisering av offentlige arrangementer og utvikling av partnerskap mellom kulturinstitusjoner på begge sider
 • fremme bedre felles forståelse gjennom konsolidering av nettverk og deling av ekspertise
 • fremme samarbeid mellom forskere i målrettede områder av interesse på begge sider

                              

Utlysningens prioriteringer

Vær oppmerksom på at denne utlysningen av forslag er åpen for alle kulturelle, vitenskapelige og innoverende sektorer.

Kultur

De følgende feltene vil bli prioritert:

 • Kino
 • Digital kulturell utvikling
 • Litteratur og redigering
 • Utøvende kunstnere
 • Visuell og digital kunst

Vitenskap og innovasjon

De følgende feltene vil bli prioritert:

 • Digital innovasjon
 • Løsninger for bærekraftige bysamfunn
 • Et nytt perspektiv på verdikjeden – bioøkonomi og matvareløsninger
 • Livsvitenskap
 • Nordisk og maritim utvikling
 • Treverksteknologi og rene byggemetoder

                              

Kriterier for kvalifiserte prosjekter

Prosjekter vil bli valgt etter en evaluering av kvaliteten og med hensyn til kriteriene oppført nedenfor.

Prosjekter må:

 • involvere minst to institusjoner og/eller interessenter fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og/eller Åland) og én partner i Québec
 • gjennomføres i fellesskap i henhold til gjensidighetsprinsippet og gjensidig forpliktelse, både når det gjelder finansiering og konkrete innvirkninger
 • fostre langsiktige utvekslinger og samarbeidende forbindelser mellom Québec og de nordiske landene
 • resultere i håndfaste fordeler for Québec og de nordiske landene
 • lede til etablering av nettverk for samarbeid
 • oppmuntre til utviklingen av spesifikke kompetanser
 • starte tidligst den 1. april 2018
 • sendes inn som en fullstendig søknadsfil

Spesifikasjon for 2018-utlysningen:

Feltene kultur, innovasjon og vitenskap er valgt som prioriterte områder. Prosjekter som involverer partnere i alderen fra 25 til 35 år, vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Målsettingen er å legge til rette for konkret samarbeid innenfor områdene kultur og innovasjon.

                              

Retningslinjer, og utgifter kvalifisert for økonomisk støtte

Støtte til samarbeidsprosjekter må ikke erstatte den støtten som vanligvis tildeles av andre finansierende organisasjoner. Vær oppmerksom på at økonomisk støtte per prosjekt per år ikke kan overskride CAD 10 000 fra Québecs statlige myndigheter og Nordisk ministerråd. Québecs statlige myndigheter og Nordisk ministerråd har hver satt av henholdsvis CAD 40 000 og DKK 200 000 for å støtte en rekke samarbeidsprosjekter.

Følgende utgifter er kvalifisert:

 • transportutgifter til tur/returreise mellom Québec og de nordiske landene
 • oppholdsutgifter (per døgn)
 • utgifter til publisering, promotering og distribusjon av informasjon forbundet med prosjektet
 • utgifter forbundet med et felles opprettet arbeid
 • andre utgifter forbundet med avholding av et offentlig arrangement (leieutgifter til lokale, transport av arbeider osv.)

Følgende utgifter er ikke kvalifisert:

 • utgifter forbundet med organisasjonens driftskostnader og lønning av stab
 • alle utgifter tidligere dekket av økonomisk støtte fra et annet statlig program
 • godtgjørelse til artister

Finansieringsmåte:                                                                          

Samarbeidet mellom Québec og Nordisk ministerråd benytter en separat finansieringsmåte, noe som betyr at hver partner er ansvarlig for alle sine utgifter i det utenlandske territoriet. Økonomisk støtte fra Québec leveres av Québec ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) i henhold til følgende skala: internasjonal reisegodtgjørelse opptil maksimalt CAD 1500 og oppholdsutgifter (overnatting og måltider pluss lokal transport) på CAD 275 per døgn i opptil maksimalt 7 døgn. Økonomisk støtte fra de nordiske landene leveres av Nordisk ministerråd i samsvar med deres standardvilkår.

                              

Kriterier for prosjektevaluering

 • samsvar mellom innsendt prosjekt og målsettingene oppgitt i utlysningen av prosjekter
 • prosjektets innovative karakter
 • oppretting av nye partnerskap
 • tydelig formulerte målsettinger
 • realistisk tidsramme og arbeidsprogram
 • bidrag til utvikling av sektoren basert på prosjekterte fordeler og resultater
 • robuste økonomiske ordninger og mangfold av finansieringskilder
 • balanse mellom målsettinger og prosjekterte resultater med hensyn til arbeidsplan og finansieringsstruktur

                              

Presentasjon og valg av prosjekt

Partnerne i Québec og de nordiske landene må begge fylle ut de relevante nettbaserte dokumentene (ingen andre skjema vil bli godtatt):

 For Québec se http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/conseil-nordique:

 • søknadsskjema om økonomisk støtte
 • et detaljert og balansert budsjett for prosjektet med prognoser for inntekter og utgifter (i Excel-format)

For Nordisk ministerråd:

                              

Partnere i de nordiske landene må sende inn dokumentene (engelskspråklig versjon) senest den 15. februar 2018 med e-post til:

Signe Van Zundert og Tómas Orri Ragnasson

Nordisk ministerråds sekretariat

E-postadresse: international@norden.org, sigzun@norden.org og tomrag@norden.org.

                              

Québec-partneren må sende inn de utfylte dokumentene (franskspråklig versjon) senest den 15. februar 2018 med e-post til:

Steve Boilard

Direction Europe et institutions européennes

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

quebeccnm@mri.gouv.qc.ca

                              

Québec ministère des Relations internationales et de la Francophonie og Nordisk ministerråd er ansvarlig for det endelige valget av prosjekter og fastsetting av det tildelte økonomiske støttebeløpet. Resultatene vil bli gjort kjent for organisasjonene innen 31. mars 2018. Vær oppmerksom på at beslutninger ikke kan påklages.

                              

Økonomisk rapport

Et økonomisk rapportskjema skal fylles ut av hver organisasjon og sendes inn i samsvar med vilkårene forbundet med denne i henholdsvis Québec og Nordisk ministerråd.

Ansøgningfrist

15/02 2018