Handlinger tilknyttet webside

Om Nordisk tjenestemandsudveksling

Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Udvekslingsstipendierne fordeles, udbetales og gennemføres nationalt. Ansøgere bør derfor henvende sig til de nationale kontaktpersoner.

Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.

To vigtige forudsætninger er, at ansøgeren kan beholde sin løn i perioden, og at han/hun selv søger en udvekslingsplads i et andet nordisk land.

Typisk varer en udvekslingsperiode 1-2 måneder, men perioder på op til 6 måneder forekommer også.

På dette netsted kan du læse om de generelle regler i forbindelse udvekslingsordningen, hvad man kan opnå med den samt en række deltageres og myndigheders erfaringer med den. Af netstedet fremgår også, hvilke nordiske myndigheder man kan henvende sig til for at få yderligere oplysninger om de nationale regler, som supplerer de generelle regler.

Nordisk samarbejde – National udvikling – Nordisk udveksling

Den nordiske udvekslingsordning gør det muligt for ansatte i den offentlige forvaltning, med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd, at få kendskab til forholdene i de nordiske nabolande ved at arbejde en kortere eller længere periode i en anden nordisk forvaltning.

Ud over at udvikle det nordiske samarbejde, de nordiske offentlige virksomheder og deltagerne selv, er udvekslingsordningen ofte en naturlig fortsættelse i erhvervslivet af den interesse og det engagement for Norden som blev skabt hos deltagerne allerede i skoletiden, i det videre uddannelsesforløb, i det faglige arbejde og i de senere år i praktikantarbejdet via Nordjobb.

Den nordiske udvekslingsordning har i de seneste tre årtier vist sig at fungere som en idéformidler eller impulsgiver i mange af de virksomheder, som har deltaget.

Nordisk Ministerråd bidrager med et stipendium på 13.000 DKK pr. måned i udvekslingsperioden. Desuden godtgør ministerrådet rejseudgifterne til og fra tjenestestedet.

Hvis udvekslingsopholdet varer seks måneder, kan rejseudgifterne for medflyttende familiemedlemmer og transport af nødvendige personlige ejendele også godtgøres. I disse tilfælde kan deltageren og dennes familie også bevilges en besøgsrejse hjem og tilbage.

Deltageren er forpligtet til at indsende en rapport til den relevante myndighed i hjemlandet om sine erfaringer m.m. senest tre måneder efter afslutningen af udvekslingsopholdet.

Du kan se en film om nordisk tjenestemandsudveksling her.

Kontakt

Daniel Dahlgren