Handlinger tilknyttet webside

Bendiks H. Arnesen (Hovedindlæg)

Dato
02/11 2011
Dagsordenspunkt
10. Norden og omverdenen
Taler
Bendiks H. Arnesen

Presidiet støtter Nordisk Ministerråds forslag om retningslinjer for samarbeidet med Nordens naboer i vest. Med Nordens naboer i vest menes de nordatlantiske naboer Canada med vekt på provinsene ved atlanterhavskysten, USA med fokus på statene ved atlanter-havskysten, Irland og Skottland. Retningslinjene gjelder for 2012 til 2016. Som det framgår av forslaget, er det naturlig å starte med Canada, som er det landet som ligger nærmest de vestnordiske landene.

Noen vil kanskje spørre seg om hva vi skal med et forsterket samarbeid mellom Norden og Canada. Selv om det virker langt fra København til Canada, er det slett ikke så langt fra Grønland til Canada. På samme måte som vi har et samarbeid med andre grenseområder til Norden, er det derfor også naturlig at vi har retningslinjer for hvordan vi samarbeider med naboene lengst i vest.

I ei tid med gjeldskrise er det viktig at vi samarbeider med naboene i vest og benytter de eksisterende institusjonene innenfor det nordiske samarbeidet som har erfaringer på feltet. Det nordiske atlanterhavssamarbeidet, NORA, kan være det organet som kan ta seg av slike oppgaver. NORA omfatter Vest-Norden og Kyst-Norge, og har siden 2004 samarbeidet med det østlige Canada, Skottland og Irland. For at dette arbeidet skal være godt forankret i Vest-Norden, vil det være av stor betydning at Vestnordisk Råd holdes orientert om utviklingen av samarbeidet, og at det gis mulighet til å komme med forslag til samarbeidsinitiativ.

På Presidiets vegne vil jeg si at man i starten på dette samarbeidet må konsentrere seg om noen få områder. Det vil etter alt å dømme ikke være midler til å sette i gang store studier om klimaforandringer i nye sjøruter i Arktis. Her har vi også et samarbeid med Arktisk Råd. Jeg vil derfor oppfordre til at man bruker penger på konkrete prosjekter som kan hjelpe samarbeidet mellom de menneskene som bor der. Det vil også styrke prosjektet om det kan utvikles medfinansiering fra samarbeidspartene i vest. Rådet ønsker at muligheten for opprettholdelse av en felles finansieringskilde med f.eks. Canada må undersøkes.

På vegne av Presidiet vil jeg foreslå at rådet rekommanderer Nordisk Ministerråd til å gjennomføre retningslinjer for samarbeidet med Nordens naboer i vest, inkludert Canada, samt innarbeide Presidiets merknader til retningslinjer.