Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Andra beslutsdokument och deklarationer

Inom det nordiska samarbetet finns det olika överenskommelser som har folkrättslig status. Olika beslut har dock olika tyngd.

Ramarna för det nordiska samarbetet lades i och med undertecknandet av Helsingforsavtalet den 23 mars 1962

Helsingforsavtalet fungerar som grundläggande traktat, inom vilka ramar det har tecknats olika traktater och statuter bland annat kallade avtal, överenskommelser och konventioner. Det har skett genom undertecknandet av avtal (Artikel 38-39). En av dessa överenskommelser är den nordiska språkkonventionen, gällande nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land (trädde ikraft den 1 mars 1987).

Under de senaste åren har det nordiska samarbetet stärkts. Det har bland annat skett genom beslut och deklarationer av statsministrarna, vid nordiska statsministermöten.

Ett startskott var besluten i Punkaharju i Finland 2007 då statsministrarna enades om ett fördjupat nordiskt samarbete i globaliseringsfrågor, vilket ledde fram till att det hölls ett första Globaliseringsforum under statsministermötet vid Riksgränsen den 8-9 april 2008.

Statsministrarna antog en deklaration med namnet Riksgränsendeklarationen, som innehåller ramar för gemensamma nordiska insatser inom globaliseringsområdet. Deklarationen är en uppföljning av slutsatserna vid statsministermötet.

Ålandsdokumentet är också ett viktigt dokument gällande de självstyrande områdenas deltagande i nordiskt
samarbete. Dokumentet antogs vid ett möte mellan de nordiska samarbetsministrarna i Mariehamn den 5 september 2007.

Dokumentet ger de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland en starkare ställning i det nordiska samarbetet.

Deklarationer som Riksgränsendeklarationen och dokument såsom Ålandsdokumentet kan betecknas vara soft law – de har en vägledande funktion tills målen nåtts eller trätt ikraft i det nordiska samarbetet.

Beslut som kallas deklarationer eller dokument är också överenskommelser avsedda att stärka det nordiska samarbetet inom Helsingforsavtalets ramar (Artikel 38-39)

Vidare hölls ett ministermöte i Växjö (den 25-27 juni 2008) med de nordiska ministrarna för fiske och vattenbruk/jordbruk/livsmedel/skogsbruk.

Växjödeklarationen antogs då en rad deklarationer med specifik innebörd (Jfr Helsingforsavtalet, Artikel 1 och 33).

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-mail: