Handlinger tilknyttet webside

Offentlige samarbejdsorganisationer

Nordens Hus i Reykjavik (NOREY)
Nordens Hus i Reykjavik (NOREY) har det overordnede mål at fremme det nordiske samarbejde og at styrke den nordiske samhørighed. Institutionen skal være et nordisk kultur- og videnscenter, et kreativt mødested og desuden fungere som et forbindelsesled mellem Island og det øvrige Norden.
Nordens hus på Færøerne (NLH)
Nordens Hus på Færøerne er et af Nordisk Ministerråds vigtigste instrumenter til gennemførelsen af politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbejde 2013-2020. Nordens Hus på Færøerne er Færøernes centrale kulturcenter og kreative mødeplads. NLH er den vigtigste formidler af nordisk kultur til Færøerne og færøsk kultur til det øvrige Norden og bidrager til at børn og unge har en central plads i det nordiske kultursamarbejde.
Nordens Velfærdscenter (NVC)
Nordens Velfærdscenters opgave er at styrke de nordiske landes samarbejde på velfærdsområdet. NVC yder tilskud til og støtter netværk, faciliterer erfaringsudveksling, formidler viden og gennemfører nordisk samarbejde. NVC har kontorer i Finland og Sverige.
NordForsk
NordForsk er et nordisk organ med ansvar for samarbejdet om forskning og forskeruddannelse i Norden.
Nordic School of Public Health (NHV) (1953-2014)
Den 31. december 2014 ophørte al akademisk virksomhed på NHV.
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)
NORA er en grænseregional komité under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram, der fungerer som et mellemstatligt samarbejde. Den nordiske forankring og den projektorienterede arbejdsform giver NORA et godt grundlag for at iværksætte transnationalt samarbejde, baseret på nordiske målsætninger og værdier.
Nordisk Energiforskning
Nordisk Energiforsknings (NEF) primære formål er at støtte det nordiske energisamarbejde. NEF finansierer og fremmer det nordiske samarbejde, skaber forskningsbaseret grundlag for energipolitiske beslutninger og udgør et forbindelsesled mellem industri, forskning og politiske aktører. NEF har et særligt fokus på bæredygtige og konkurrencedygtige energiløsninger. Institutionen arbejder desuden i europæisk regi. NEF er placeret i Norge.
Nordisk Film & TV Fond
Fondens primære formål er at fremme film- og tv-produktioner af høj kvalitet i de fem nordiske lande ved at yde støtte til supplerende finansiering af spillefilm, tv-fiktion, tv-serier og kreative dokumentarfilm.
Nordisk Genressourcecenter (NordGen)
NordGens overordnede mål er at sikre bevaringen af genetiske ressourcer fra husdyr, planter og skove i de nordiske lande samt at sikre en bæredygtig anvendelse af dem. NordGens kontor er placeret i Sverige.
Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)
Nordisk information for kundskap om køn (NIKK) har som opgave at indsamle og formidle national forskning, politik og praksis på ligestillingsområdet i et nordisk perspektiv til en bred gruppe af interessenter. Det er den komparative information om aktuel ligestillings- og kønsforskning i hele Norden som skal formidles. Formålet er at den viden som formidles skal kunne fungere som grundlag for politiske diskussioner i Norden og internationalt.
Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikationsforskning (NORDICOM)
NORDICOM's opgave er at sprede viden om medie- og kommunikationsforskningen samt medieudviklingen i de nordiske lande.
Nordisk Innovation
Nordisk Innovation initierer og finansierer aktiviteter som styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Missionen er at gøre det lettere at udvikle og drive erhvervsvirksomhed på tværs af de nordiske landegrænser.
Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
Formålet med NIAS er at optimere anvendelsen af forskningsfaciliteter og kompetencer om Asien via en samlet nordisk indsats.
Nordisk institut for odontologiske materialer (NIOM)
NIOM har til opgave at arbejde for at medicintekniske produkter som anvendes inden for tandplejen i Norden opfylder de sundhedsmæssige og tekniske krav som kan stilles med hensyn til udviklingen inden for området.
Nordisk Institut for Søret (NIfS)
Instituttets akademiske personale dækker en bred vifte af private og offentlige juridiske emner med særligt fokus på søret, transportlovgivning, forsikringsret samt olie- og energilovgivning.
Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)
NORDITA er det nordiske institut for teoretisk fysik. Dets formål er at gennemføre forskning og styrke det nordiske samarbejde inden for de grundlæggende områder af den teoretiske fysik.
Nordisk Institution for Videreuddannelse inden for Arbejdsmiljøområdet (NIVA)
NIVA udgør et forum for videndeling inden for arbejdsmiljøområdet. NIVA afholder forskellige arrangementer, blandt andet workshops, seminarer og kurser på højt niveau og af en høj kvalitet. NIVA tilbyder uddannelse i alle de nordiske lande. NIVA er placeret i Finland.
Nordisk Journalistcenter
Nordisk Journalistcenter skal skabe og fastholde interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Målet nås via kurser, seminarer og andre kompetence-opbyggende tiltag.
Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning (NKJ)
NKJ er et kontakt- og samarbejdsorgan mellem de nordiske landes forskningsråd og ministerier inden for jordbrugsområdet, herunder råvare- og fødevareproduktion.
Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande.