Handlinger tilknyttet webside

Offentlige samarbejdsorganisationer

Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Nord spreder viden om og interesse for Norden og virker som sekretariat for Nordisk Ministerråds to støtteprogrammer for kultur. Organisationen er derudover kontaktpunkt for nordisk kultursamarbejde og for informationen om dette samarbejde i Norden og internationalt.
Nordens Hus i Reykjavik (NOREY)
Nordens Hus i Reykjavik (NOREY) har det overordnede mål at fremme det nordiske samarbejde og at styrke den nordiske samhørighed. Institutionen skal være et nordisk kultur- og videnscenter, et kreativt mødested og desuden fungere som et forbindelsesled mellem Island og det øvrige Norden.
Nordens hus på Færøerne (FO)
Institutionen tjener kulturlivet på Færøerne og skal knytte nærmere og gensidige forbindelser mellem kulturlivet på øerne og Norden i øvrigt.
Nordens Velfærdscenter (NVC)
Nordens Velfærdscenters opgave er at forbedre kvaliteten på det socialpolitiske område i Norden via uddannelse, information, fremme af forskning, udviklingsarbejde, netværksopbygning og internationalt samarbejde.
NordForsk
NordForsk er et nordisk organ med ansvar for samarbejdet om forskning og forskeruddannelse i Norden.
Nordic School of Public Health (NHV) (1953-2014)
Den 31. december 2014 ophørte al akademisk virksomhed på NHV. I 2015 vil en afviklingsorganisation afslutte det sidste administrative arbejde. Administrationen kan kontaktes på: +46 (0)31-693900
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)
NORA er en grænseregional komité under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram, der fungerer som et mellemstatligt samarbejde. Den nordiske forankring og den projektorienterede arbejdsform giver NORA et godt grundlag for at iværksætte transnationalt samarbejde, baseret på nordiske målsætninger og værdier.
Nordisk Computerspilprogram
Nordisk Computerspilprograms hovedmission er at sikre adgang til kvalitetsprægede nordiske computerspil for børn og unge.
Nordisk Energiforskning
Nordisk Energiforskning er en finansieringsinstitution for energiforskning under Nordisk Ministerråd – et mellemstatsligt organ mellem Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island.
Nordisk Film & TV Fond
Fondens primære formål er at fremme film- og tv-produktioner af høj kvalitet i de fem nordiske lande ved at yde støtte til supplerende finansiering af spillefilm, tv-fiktion, tv-serier og kreative dokumentarfilm.
Nordisk Genressourcecenter (NordGen)
NordGen - Nordisk Genressourcecenter - er en nordisk institution til bevaring og bæredygtig udnyttelse af planter, husdyr og skove.
Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)
Nordisk information for kundskap om køn (NIKK) har som opgave at indsamle og formidle national forskning, politik og praksis på ligestillingsområdet i et nordisk perspektiv til en bred gruppe af interessenter. Det er den komparative information om aktuel ligestillings- og kønsforskning i hele Norden som skal formidles. Formålet er at den viden som formidles skal kunne fungere som grundlag for politiske diskussioner i Norden og internationalt.
Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikationsforskning (NORDICOM)
NORDICOM's opgave er at sprede viden om medie- og kommunikationsforskningen samt medieudviklingen i de nordiske lande.
Nordisk Innovation
Nordisk Innovation initierer og finansierer aktiviteter som styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Missionen er at gøre det lettere at udvikle og drive erhvervsvirksomhed på tværs af de nordiske landegrænser.
Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
Formålet med NIAS er at optimere anvendelsen af forskningsfaciliteter og kompetencer om Asien via en samlet nordisk indsats.
Nordisk institut for odontologiske materialer (NIOM)
NIOM har til opgave at arbejde for at medicintekniske produkter som anvendes inden for tandplejen i Norden opfylder de sundhedsmæssige og tekniske krav som kan stilles med hensyn til udviklingen inden for området.
Nordisk Institut for Søret (NIfS)
Instituttets akademiske personale dækker en bred vifte af private og offentlige juridiske emner med særligt fokus på søret, transportlovgivning, forsikringsret samt olie- og energilovgivning.
Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)
NORDITA er det nordiske institut for teoretisk fysik. Dets formål er at gennemføre forskning og styrke det nordiske samarbejde inden for de grundlæggende områder af den teoretiske fysik.
Nordisk institution for videreuddannelse inden for arbejdsmiljøområdet (NIVA)
NIVA er en nordisk organisation som har til opgave at være et forum for spredning af viden om spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø og arbejdsliv. NIVA arrangerer forskellige former for uddannelse, blandt andet kurser, seminarer og workshops.
Nordisk Journalistcenter
Nordisk Journalistcenter skal skabe og fastholde interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Målet nås via kurser, seminarer og andre kompetence-opbyggende tiltag.