Handlinger tilknyttet webside

Børn og unge

Nordiske støtteordninger og udbud relateret til børn og unge.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fonden yder støtte til samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Både enkeltpersoner og organisationer kan søge om støtte. Løbende drift og administration falder uden for fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.
Barn, unga och mat
Ny nordisk mat-arbetet lägger stor vikt på byggande av nätverk, samverkan och branding.
Fondet for dansk-islandsk samarbejde
Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte. For at komme i betragtning ved Fondets to årlige bestyrelsesmøder i maj og november skal ansøgninger være indsendt senest 15. april eller 15. oktober.
Kulturfonden for Danmark og Finland
Kulturfonden for Danmark og Finland bevilger støtte og stipendier til professionelle, amatører, voksne samt børne- og ungdomsgrupper inden for forskellige samfunds- og kulturprojekter. Der ydes først og fremmest støtte til aktiviteter hvis formål er at formidle og udvikle landenes kulturliv, øge interessen for det finske sprog i Danmark og det danske sprog i Finland, øge kendskabet til landenes fælles historie og deres efterfølgende samfundsudvikling samt belyse fremtidige udfordringer og muligheder for erhvervslivet, samfundsudviklingen og kulturen i landene.
Kulturfonden for Sverige og Finland
Kulturfonden for Sverige og Finland bevilger først og fremmest støtte til aktiviteter, som har til formål at formidle og udvikle landenes kulturliv, sprog, fælles historie og samfundsudvikling samt belyse fremtidige udfordringer og muligheder for landenes erhvervsliv, samfundsudvikling og kultur. Fonden tilbyder desuden stipendier til ophold, og disse skal først og fremmest anvendes til udførelse af forstudier, forskning, kortlægning, reportager og interviews, besøg hos organisationer, institutioner og myndigheder samt deltagelse i seminarer, konferencer med mere.
Kulturfonden Island - Finland
Kulturfonden Island - Finland bevilger støtte og stipendier til forskellige samfunds- og kulturprojekter til såvel professionelle som amatører og såvel voksen- som børne- og ungdomsgrupper. Støtten bevilges til samarbejde inden for kunst og kultur, videnskabelig forskning (især inden for humaniora og samfundsvidenskab), studierejser for studerende og skoleelever samt til studier af kulturelle, sociale og økonomiske forhold i det andet nordiske land.
NATA: Rejsestøtte til skoler, sportsudflugter og kulturel udveksling i Vestnorden
NATA (North Atlantic Tourism Association) tilbyder rejsestøtte til skolegrupper, sportsgrupper, musikalske turneer og arrangementer og andre former for kulturel udveksling mellem Grønland, Island og Færøerne. Tilskuddet er udelukkende beregnet til rejseomkostninger – ikke logi eller leveomkostninger.
NORDBUK: Tilskud til projekter og organisationssamarbejde
NORDBUK støtter børn og unges egne projekter og organisering og har oprettet et program, som administreres af Nordisk Kulturkontakt, til formålet.
Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS)
NOS-HS yder forskningsstøtte til studier inden for humaniora og samfundsvidenskab. Støtten tildeles primært universiteter og forskningscentre.
Pohjola-Norden: Gæstfrihedstilskud
Finske værtsskoler kan søge om tilskud fra Pohjola-Norden til besøgsprogrammet i forbindelse med nordiske elevgruppers besøg i Finland. Ansøgninger behandles løbende.
Pohjola-Norden: Legater til svensksprogede gymnasieelever
Svensksprogede gymnasieelever kan søge om legater til sprog- og kulturudveksling i Norge og Danmark. Legaterne er primært tiltænkt elevudveksling mellem skoler. Både enkelte elever og grupper kan søge legaterne. Ansøgninger behandles løbende.
Pohjola-Norden: Rejsetilskud til udvekslingsophold for elever eller lejrskoleophold
Elevgrupper fra grundskoler og gymnasier kan søge om rejsetilskud til udvekslingsophold for elever eller lejrskoleophold i et andet nordisk land. Det er en forudsætning at der er etableret et samarbejde med en venskabsskole for at rejsetilskuddet kan bevilges. Pohjola-Norden hjælper gerne med at skabe kontakt skolerne imellem. Der ydes også rejsetilskud til lejrskoleophold og elevudveksling på Åland for finsksprogede skoler. Ansøgninger behandles løbende.
Projektfinansiering fra Nordic Innovation
Nordic Innovation finansierer nordiske projekter, som fremmer innovation og øget konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv, og som fører til kommerciel og bæredygtig udvikling. Indkaldelser af forslag publiceres på Nordic Innovations websted.
Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte
Formålet med fonden er at fremme unges internationale forståelse gennem udvekslingsordninger med unge i andre lande. Fonden modtager ansøgninger inden for følgende kategorier: Lejrskoleophold med fælles aktiviteter med unge fra et andet land/andre lande; udveksling (ophold i et andet land samt tilsvarende ophold i Sverige); frivilligt arbejde af mindst fire ugers varighed. Der ydes ikke støtte til personlig uddannelse, erhvervsorienterede seminarer, konferencer eller uddannelsespraktik. Aldersgrænser: 11-25 år.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910