Handlinger tilknyttet webside

Uddannelse og forskning

Nordiske støtteordninger og udbud relateret til uddannelse og forskning.
A. P. Møllers fond for islandske studerende
Islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark kan søge om økonomisk støtte til studieopholdet fra denne fond. Ansøgningsfristen er den 31. december hvert år. Ansøgerne kan forvente svar senest den 1. marts det følgende år.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fonden yder støtte til samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Både enkeltpersoner og organisationer kan søge om støtte. Løbende drift og administration falder uden for fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.
Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning: Legater
Formålet med fondet er at fremme videnskabelig forskning inden for det tekstilhistoriske område. Formålet skal opnås gennem uddeling af bevillinger til enkeltpersoner eller projekter i de fem nordiske lande. Fondet initierer forskningsarbejde og uddeler legater.
Beviljade ansökningar Sino-nordiska nätverk inom högre utbilding, forskning och innovation
Nordiska Ministerrådet utlyste möjligheten för nordiska universitet att ansöka om 3-åriga stöd till projekt som syftar till att förstärka samarbetet kring utbildning, forskning och innovation mellan nordiska och kinesiska universitet och andra innovationsaktörer i Shanghaiområdet. Nordiska ministerrådet har beslutat att tilldela finansiering till följande 6 projekt.
Clara Lachmanns Fond
Støtte fra Stiftelsen Clara Lachmanns Fond kan bevilges til udflugter, gruppestudierejser, kursusvirksomhed og lejre i et af de skandinaviske lande (Sverige, Norge, Island og Danmark, herunder Grønland og Færøerne – Finland betragtes ifølge Clara Lachmanns vedtægter ikke som et skandinavisk land), afholdelse og deltagelse i kongresser, møder og symposier, udbredelse af oplysninger om og forståelse for de skandinaviske landes og folks indbyrdes relation samt betydningen af deres sammenhold, fx i kraft af publikationer og kulturel virksomhed og anden virksomhed, som kan fremme den skandinaviske samhørighedsfølelse.
Dansk-Færøsk Kulturfond
Dansk-Færøsk Kulturfonds formål er at fremme kulturformidling mellem Færøerne og Danmark, herunder også mellem Færøerne og Grønland. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser med mere. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lignende. samt egentlige uddannelsesformål. Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. marts.
Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat
Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat til studierejser mellem Færøerne og Danmark for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål.
Det Letterstedtske Selskab
Det Letterstedtske Selskab uddeler primært bevillinger til videnskabeligt arbejde med henblik på sammenlignende forskning i fænomener i de nordiske lande, gæstebesøg for nordiske forskere i andre nordiske lande, afholdelse af konferencer og seminarer af nordisk interesse, trykning af publikationer af nordisk interesse samt til indkøb af litteratur eller andre effekter i nordisk orienterede institutioner. Privatpersoner kan søge om støtte til studierejser til andre nordiske lande hos en af de fem nationale afdelinger. Der er ansøgningsfrist to gange om året: den 15. februar og den 15. september.
Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning
Det primære formål med programmet er at styrke det nordisk-russiske samarbejde inden for uddannelse og forskning ved at øge fakulteters, personales og studerendes mobilitet og gennem networking, fælles kurser og andre aktiviteter, som har til formål at skabe et bæredygtigt, langsigtet samarbejde. Alle nordiske videregående uddannelsesinstitutioner, der er defineret som sådanne i deres respektive lande, er berettigede til at deltage i uddannelsessamarbejdet inden for det nordisk-russiske samarbejdsprogram. Russiske uddannelsesuddanelsesinstitutioner, der er fuldt akkrediterede som videregående uddannelsesinstitutioner og er underlagt Ruslands uddannelses- og videnskabsministerium, kan deltage som partnerinstitutioner. Andre institutioner og organisationer kan deltage som netværkspartnere.
Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning
Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning har til formål at fremme en mangesidet kontakt inden for uddannelse og forskning, som kan bidrage til social og økonomisk bæredygtig udvikling i Rusland og de nordiske lande.
Det Nordiske Afrikainstitut: Det nordiske gæsteforskerprogram
Det Nordiske Afrikainstituts nordiske gæsteforskerprogram giver nordiske forskere mulighed for at arbejde med deres egne forskningsprojekter på instituttet. Der vil desuden være fri adgang til instituttets bibliotek og øvrige ressourcer i 2-3 måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter, kost og logi.
Det Nordiske Afrikainstitut: Rejsestipendieprogrammet
20-30 studerende eller forskere fra nordiske universiteter får årligt støtte til forskningsrejser til Afrika inden for rammerne af Det Nordiske Afrikainstituts rejsestipendieprogram. Ansøgningsfristen er den 31. januar hvert år. I 2017 vil der ikke blive uddelt nogen stipendier.
Det Nordiske Afrikainstitut: stipendieprogrammet for ph.d.-studerende
Det Nordiske Afrikainstituts stipendieprogram for ph.d.-studerende giver ph.d.-studerende fra nordiske universiteter, som ønsker at samarbejde med en af forskningsklyngerne på Det Nordiske Afrikainstitut, mulighed for at opholde sig på instituttet i en eller to måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter til og fra Uppsala samt logi. Ansøgningsfristen er den 1. oktober hvert år.
Det Nordiske Afrikainstitut: studielegater
Det Nordiske Afrikainstituts studielegater giver studerende, journalister og forfattere til kursuslitteratur fra nordiske universiteter mulighed for at tilbringe en måned i Uppsala og drage nytte af ressourcerne på instituttets bibliotek. Ansøgningsfristen er den 1. oktober hvert år.
Finlands Akademi: Videnskabelig forskning
Finlands Akademi yder støtte til videnskabelig forskning af den højeste kvalitet. Akademiet har to primære ansøgningsrunder: en i april og en i september. Akademiets internationale udbud kan også være åbne på andre tidspunkter.
Fondet for dansk-islandsk samarbejde
Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte. For at komme i betragtning ved Fondets to årlige bestyrelsesmøder i maj og november skal ansøgninger være indsendt senest 15. april eller 15. oktober.
Fondet for dansk-norsk samarbejde
Fondet for dansk-norsk samarbejde tildeler, på baggrund af ansøgninger, legatophold for danskere på Lysebu i Norge og legatophold for nordmænd på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søge. Der gives også ophold til dansk-norske grupper – og i nogle tilfælde nordiske grupper.
Fondet for dansk-svensk samarbejde
Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark. Ansøgningsfristerne er : 15. januar, 15. maj og 15. oktober.
Forbundsfonden ved Islands universitet: Rejsestøtte
Forbundsfonden giver støtte til rejser for universitetets lærere og andre ved universitetet ansatte forskere, som vil deltage i internationale konferenser og forskningsprojekter. Fondens formål er at styrke den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, gennem at støtte udgivelse af forskning og videnskab som berører begge lande, eller hvert land for sig.
Forskningsfonden NCSS
Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond blev oprettet i 2007. Forskningsfondens formål er, i overensstemmelse med NCCS' definition og sigte, at støtte den videnskabelige udvikling af omsorgsvidenskaben som udgangspunkt for alle former for pleje. Stiftelsen yder økonomisk støtte til nordiske forskningsprojekter som bidrager til viden om respektfuld og værdig pleje af mennesket i forskellige livssituationer, kontekster og kulturer, især med hensyn til vedkommendes sundhed, lidelse, livslange handicap og forestående død.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910