Danska pensioner

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för nordiska medborgare som vill ansöka om dansk folk- eller förtidspension.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Folkpension

Om du har bott eller arbetat i Danmark kan du ha rätt till folkpension från Danmark när du fyller 65 eller 67 (oberoende av födelseår)

Om du har bott i Danmark i 40 år mellan det 15:e och det 65:e levnadsåret har du rätt till full folkpension.

Om du har bott i Danmark i mindre än 40 år kan du ha rätt till nedsatt pension, så kallad brøkpension.

Du ska ha bott i Danmark, på Grönland eller på Färöarna i tre år under en period från att du har fyllt 15 år till folkpensionsåldern för att få rätt till folkpension. Det gäller dock inte om:

  • du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz och i sammanlagt minst tre år har tjänat in rätt till pension från ett EU-/EES-land eller Schweiz, varav minst ett års intjäning i Danmark. Det finns dessutom särskilda regler för flyktingar
  • du är flykting. I treårskravet inräknas bosättningstid i det land du kommer från, eller i det land där du har fått statusen som flykting.
  • du har arbetat i ett EU-/EES-land eller i Schweiz.
  • du har bott i ett land som Danmark har ingått avtal om socialförsäkring med. Det framgår av avtalet att kravet på bosättning i tre år inte gäller.

På borger.dk hittar du de allmänna villkoren för att få dansk förtids- eller folkpension. Här kan du också läsa mer om dansk folkpension.

Om du bor utomlands och ansöker om dansk pension ska du kontakta pensionsmyndigheten i det land du bor i.

Om du bor i Danmark och ansöker om pension i ett annat land ska du kontakta Udbetaling Danmark.

Andra typer av ålderspension

Utöver folkpensionen finns det även andra typer av pension.

Precis som folkpensionen är fastställd enligt lag är Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) också det.

Det finns också kollektiva pensionsplaner som avtalas mellan arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal inom en bransch.

Det finns dessutom privata former av pensionssparande, som man privat, oberoende av arbetsgivaren, kan skaffa hos en bank eller annat företag.

Förtidspension

Om du inte är förmögen att försörja dig själv genom arbete för att din arbetsförmåga är permanent nedsatt kan du ansöka om förtidspension.

Du ska som utgångspunkt ha deltagit i ett så kallat ressourceforløb innan kommunen kan bedöma om du har rätt till förtidspension. Förtidspension är med andra ord den sista utvägen.

Du har inte rätt till förtidspension om du:

  • endast förlorar arbetsförmågan under en period.
  • kan förbättra din arbetsförmåga genom aktivering, behandling, så kallad revalidering, ressourceforløb eller på annat sätt så att du kan försörja dig på allmänna villkor eller i ett flexjobb.

Det är kommunen som bedömer om du har rätt till förtidspension. Kommunen tittar på en lång rad olika omständigheter, exempelvis din utbildning, arbetslivserfarenhet och hälsa.

På borger.dk kan du läsa mer om förtidspension.

Beskattning av pension

Mer information om beskattning av pensionen i Norden hittar du på den nordiska skatteportalen eTax.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.