Sjukdom och hälso- och sjukvård i Finland

I det här avsnittet hittar du information om hälso- och sjukvård, patientförsäkring, sjukförsäkring och sjukdagpenning för dig som arbetar, studerar eller bor i Finland. Dessutom får du reda på hur du ska göra om du blir akut sjuk i Finland på semesterresa eller annan tillfällig vistelse samt hur du ska göra om du vill söka vård i Finland.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Om du blir akut sjuk i Finland

Om du blir akut sjuk under din vistelse i Finland har du rätt att få vård om du är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land.

Akuta sjukdomsfall är fall där man inte kan skjuta upp vården fram tills personen har återvänt till sitt hemland (så kallad medicinskt nödvändig sjukvård). I bedömningen tar man hänsyn till den förväntade längden på vistelsen och vilken typ av sjukvårdsförmåner det handlar om. Det innebär att vård som betraktas som nödvändig vid till exempel en veckas semester kan bli kortare än nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse på tio månader. Medicinskt nödvändig sjukvård täcker akutsjukvård och långtidssjukdomar, såsom nödvändig sjukvård för diabetes och astma samt vård vid graviditet och förlossning. Om du kommer till Finland enkom för förlossningsvård ska du däremot ansöka om förhandstillstånd i ditt boendeland (se nedan).

Du som är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land ska få vård genom att visa upp pass eller en officiell id-handling. Dessutom ska du ange din permanenta adress i ett annat nordiskt land. Du kan också visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet som ger rätt till medicinskt nödvändig sjukvård till samma pris och på samma villkor som kommuninvånarna.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller på allmänna sjukhus och hälsovårdscentraler. Kortet är personligt och även ett underårigt barn måste ha ett eget kort. Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård med sin mammas europeiska sjukförsäkringskort endast om det gäller vård i samband med förlossning eller omedelbart därefter (t.ex. Intensivvård av prematur).

För vård som ges av en privat tjänsteleverantör betalar du själv för. Om du är försäkrad i ett annat nordiskt land kan du ansöka om ersättning i efterhand, antingen från ditt hemland eller från FPA.

Ett finskt läkarintyg duger ofta som sjukintyg utomlands, förutsatt att det på läkarintyget står sjukdomsdiagnos, orsak till sjukdomen och hur länge du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Be om ett intyg på svenska eller engelska – intyg på finska godtas sällan.

Att söka vård i Finland

Om du bor i ett EU-land kan du söka dig till och använda hälsovårdstjänster i alla EU-länder. Det innebär att du kan söka vård i Finland antingen med förhandstillstånd eller utan. Du kan söka allmän eller privat sjukvård i Finland.

Om du bor i ett EES-land, Island eller Norge kan du också söka vård i Finland, men verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården beslutar själva om ifall de har möjlighet att ta emot en patient som söker vård från utlandet.

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse och beviljas via blankett E112 eller S2. Du kan ansöka om förhandstillstånd hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt boendeland.

Om du har beviljats vård via förhandstillstånd från ditt hemland står det land som beviljat tillståndet för kostnaderna för sjukvården. Om du har ett förhandstillstånd och söker vård inom den allmänna sjukvården i Finland betalar du samma pris som kommuninvånarna. Om du själv står för kostnaderna för vård inom den privata sjukvården och har ett förhandstillstånd kan du ansöka om ersättning i efterhand från det land där du är försäkrad eller från FPA.

Du kan också söka vård i Finland utan förhandstillstånd, antingen inom den allmänna eller den privata hälso- och sjukvården. Då betalar du själv de verkliga kostnaderna för vården och kan ansöka om ersättning från landet du är försäkrad i efter att du återvänt från resan. Vårdkostnaderna ersätts enligt praxis i det land där du är sjukförsäkrad. Du kan ta reda på vilka ersättningarna är i förhand genom att kontakta sjukförsäkringsinstitutionen i ditt land.

Mer information kan du få hos FPA:s center för internationella ärenden, på webbplatsen Vårdenhetsval.fi och på EU:s webbplats.

Kommunal hälso- och sjukvård för personer som bor permanent i Finland

Alla som har sin hemkommun i Finland har rätt till kommunala hälsovårdstjänster.

Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av kommunerna är bland annat tjänster på hälsovårdscentraler, specialistvård (sjukhus), hälsoupplysning, tjänster på mödravårdscentraler, skolhälsovård, företagshälsovård, studenthälsovård, tandvård, mentalvård, rehabilitering och miljöhälsovård.

Om du blir sjuk bör du i första hand vända dig till hälsovårdscentralen i din kommun. Om du behöver sjukhusvård kan en läkare på hälsovårdscentralen skriva en remiss till sjukhuset.

Vid besök på hälsovårdscentral eller sjukhus betalar man i regel en patientavgift. Mer information om priserna på tjänsterna får du direkt från social- och hälsovårdsenheterna i din kommun. Webbadresserna till Finlands kommuner hittar du på webbplatsen Kommunerna.net.

Mer information om hälso- och sjukvårdstjänster hittar du även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Hälso- och sjukvård för personer som arbetar i Finland

Om du arbetar i Finland och är arbetslöshetsförsäkrad, arbetspensionsförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad har du rätt till kommunala hälsovårdstjänster oavsett om du bor i Finland permanent eller inte. Du kan då ansöka om ett intyg från FPA om rätten till vårdförmåner i Finland. Med intyget får du vård inom den allmänna sjuk- och hälsovården till samma pris som kommuninvånarna.

Utöver de kommunala sjuk- och hälsovårdstjänsterna ska arbetsgivaren tillhandahålla förebyggande hälsovård åt sina anställda. Målet med detta är att trygga en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagaren samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Arbetsgivaren kan även ordna med sjukvård och andra hälsotjänster. Mer information om företagshälsovården på din arbetsplats får du av din arbetsgivare.

Hälso- och sjukvård för studerande i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster oavsett hemkommun. De tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan instans bemyndigad av kommunen. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Besök hos hälsovårdare, psykolog och socialarbetare är i regel kostnadsfritt. Vid besök hos läkare tar man i regel ut en avgift, antingen i form av en årlig avgift eller en avgift per besök. För personer under 18 år är läkarbesök gratis.

Hälsovårdscentralen ansvarar för skol- och studenthälsovården på grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvarar för hälsovården för studerande vid universitet samt vetenskaps- och konsthögskolor. Doktorander och forskarstudenter omfattas inte av studenthälsovården. Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande hittar du på Hallå Nordens sidor.

Sjukdagpenning

Om sjukdomen hindrar dig från att arbeta kan du ansöka om sjukdagpenning hos FPA, förutsatt att du omfattas av sjukförsäkringen i Finland.

Mer information om sjukdagpenning för arbetstagare hittar du på Hallå Nordens sida Uppehälle vid sjukdom i Finland.

Mer information om sjukförsäkring för studerande hittar du på sidan Om du blir sjuk under studietiden i Finland.

Klagomål och patientförsäkring

Patienten eller dennes anhöriga har rätt att klaga om hen är missnöjd med den vård eller det bemötande hen har fått inom sjukvården. Innan man kommer in med klagomål bör man dock också överväga andra, ofta snabbare och mer effektiva, metoder för att utreda och lösa situationen. Genom en öppen dialog kan man ofta tillsammans med den vårdgivande person eller dennes chef utreda eventuella missförstånd mellan patienten och de vårdgivande personerna samt genast korrigera misstag eller brister som skett under vården.

Om man inte lyckas lösa tvisten genom dialog kan man lämna in ett klagomål antingen till regionförvaltningsverket eller Valvira.

Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen patienten för personskador som åsamkats patienten i samband med hälso- och sjukvård. Patientförsäkringscentralen har hand om hanteringen av ersättningen. En skriftlig skadeanmälan ska skickas in till Patientförsäkringscentralen. Detaljerade anvisningar för hur du gör en skadeanmälan hittar du på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Related

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.