Sjukdom och hälso- och sjukvård i Finland

I det här avsnittet hittar du information om hälso- och sjukvård, patientförsäkring, sjukförsäkring och sjukdagpenning för den som arbetar, studerar eller bor i Finland. Dessutom hittar du information om hur du ska göra om du blir akut sjuk på semestern eller när du tillfälligt befinner dig i Finland av annan anledning, samt hur du ska göra om du vill söka vård i Finland.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Om du blir akut sjuk i Finland

Om du blir akut sjuk under en vistelse i Finland har du rätt att få vård för sjukdomen om du är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land.

Akuta sjukdomsfall är sjukdomsfall för vilka man inte kan skjuta upp vården fram till dess att personen har återvänt till hemlandet (så kallad medicinskt nödvändig sjukvård). I bedömningen tar man hänsyn till den förväntade längden på vistelsen och vilken typ av sjukvårdsförmåner det handlar om. Det innebär att vård som betraktas som nödvändig vid en veckas turistsemester kan bli kortare än nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse på 10 månader. Medicinskt nödvändig sjukvård täcker akutsjukvård och långtidssjukdomar, såsom nödvändig sjukvård för diabetes och astma samt vård vid graviditet och förlossning. Den som precis har sökt sig till förlossningsvården i Finland ska däremot ansöka om förhandstillstånd i boendelandet (se nedan).

De som är socialförsäkrade i ett annat nordiskt land ska få vård genom att visa upp pass eller en officiell id-handling. Ett säkrare och kanske mer välkänt sätt är emellertid att visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet som ger rätt till medicinskt nödvändig sjukvård till samma pris och på samma villkor som de som bor i Finland och omfattas av sjukförsäkringen i landet.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller på offentliga sjukhus och hälsocentraler. När det gäller vård som ges av en privat tjänsteleverantör betalar en person som är försäkrad i ett annat nordiskt land själv de verkliga kostnaderna för vården, som han eller hon kan ansöka om ersättning för i efterhand.

Ett finskt läkarintyg duger ofta som sjukintyg utomlands, förutsatt att det på läkarintyget står sjukdomsdiagnos, orsaken till sjukdomen och hur länge personen i fråga är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Be om ett intyg på svenska eller engelska – intyg på finska godtas sällan.

Att söka vård i Finland

Personer som bor i EU-länder kan söka sig till och använda hälsovårdstjänster i alla EU-länder. Det innebär att du kan söka vård i Finland antingen med förhandstillstånd eller utan. Du kan söka privat eller offentlig vård i Finland.

Personer som bor i EES-länderna Island och Norge kan också söka vård i Finland, men verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården beslutar själva om ifall de har möjlighet att ta emot en patient som söker vård från utlandet.

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse och beviljas via blankett E112 eller S2. Du kan ansöka om förhandstillstånd hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt boendeland.

Om du har beviljats vård via förhandstillstånd från ditt hemland står det land som beviljat tillståndet för kostnaderna för sjukvården. Om du ansöker om vård i Finland inom den offentliga sjukvården genom förhandstillstånd betalar du endast samma klientavgift för offentlig sjukvård som invånarna i kommunen. Om du själv står för kostnaderna för den vård du får inom den privata sjukvården och du har ett förhandstillstånd för att söka vården kan du ansöka om ersättning i efterhand från det land där du är försäkrad.

Du kan också söka vård i Finland utan förhandstillstånd, antingen inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården. Då betalar du själv de verkliga kostnaderna för vården och kan ansöka om ersättning från försäkringslandet efter att du återvänt hem från resan. Vårdkostnaderna ersätts enligt reglerna i det land där du är sjukförsäkrad. Du kan ta reda på vilka ersättningarna är i förhand genom att kontakta sjukförsäkringsinstitutionen i ditt land.

Ytterligare information får du hos Centret för internationella ärenden på FPA, webbplatsen vårdenhetsval och EU:s webbsidor.

Kommunal hälso- och sjukvård för personer som bor permanent i Finland

Alla som har sin hemkommun i Finland har rätt till kommunala hälsovårdstjänster.

Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av kommunerna är bland annat tjänsterna på hälsovårdscentralerna, specialistvården (sjukhusen), hälsoupplysning, rådgivningsverksamhet för dem som väntar barn och för nyfödda barn, skolhälsovård för skolelever, företagshälsovård för arbetstagare, studenthälsovård, tandvård, mentalvård, rehabilitering och miljöhälsovård.

Om du blir sjuk bör du i första hand vända dig till hälsovårdscentralen i din egen kommun. Om du behöver sjukhusvård kan en läkare på hälsovårdscentralen skriva en remiss till sjukhuset åt dig.

Vid besök på hälsovårdscentral eller sjukhus betalar man i regel en patientavgift. Mer information om priserna på tjänsterna får du direkt från social- och hälsovårdstjänsterna i din kommun. Webbadresserna till Finlands kommuner finns på webbplatsen kommunerna.net.

Mer information om hälso- och sjukvårdstjänster hittar du även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Hälso- och sjukvård för personer som arbetar i Finland

Om du arbetar i Finland och är arbetslöshetsförsäkrad har du rätt till kommunala hälsovårdstjänster oavsett om du bor i Finland permanent eller inte. I sådana fall kan du som arbetstagare få ett intyg av FPA över rätt till sjukvårdsförmåner i Finland, med vilket du inom den offentliga hälsovården kan bevisa din rätt att få sjukvårdsförmåner till kommunal klientavgift.

Utöver de kommunala hälsovårdstjänsterna ska arbetsgivaren tillhandahålla förebyggande hälsovård åt sina anställda. Målet med detta är att trygga en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagaren samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Arbetsgivaren kan även ordna med sjukvård och andra hälsotjänster. Mer information om företagshälsovården på din arbetsplats får du av din arbetsgivare.

Hälso- och sjukvård för studerande i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster, som tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan av instans bemyndigad av kommunen oavsett hemkommun. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Besök hos hälsovårdare, psykolog och socialarbetare är i regel kostnadsfritt. Vid besök hos läkare tar man i regel ut en avgift, antingen i form av en årlig avgift eller en avgift för enskilda besök. För personer under 18 år är läkarbesök gratis.

Hälsovårdscentralen ansvarar för skol- och studenthälsovården på grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Hälsovården för studerande vid universiteten samt på vetenskaps- och konsthögskolorna har det nationella Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvar för. Postgraduala studerande omfattas inte av studenthälsovården. Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande hittar du på Hallå Nordens sidor.

Sjukdagpenning

Om sjukdomen hindrar dig från att arbeta kan du ansöka om sjukdagpenning hos FPA förutsatt att du omfattas av socialskyddet i Finland.

Mer information om sjukdagpenning för arbetstagare hittar du på Hallå Nordens sidor under avsnittet Inkomst vid sjukdom.

Mer information om sjukförsäkring för studerande hittar du under avsnittet Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden.

Klagomål och patientförsäkring

Patienten eller dennes anhöriga har rätt att klaga om hen är missnöjd med den vård eller det bemötande hen har fått inom sjukvården. Innan man kommer in med klagomål bör man dock också överväga att ta till andra, ofta snabbare och mer effektiva, metoder för att utreda och lösa situationen. Genom en öppen dialog kan man ofta tillsammans med den person som givit vården eller dennes chef utreda eventuella missförstånd mellan patienten och de personer som är dennes vårdgivare samt korrigera misstag eller brister som skett under vården med en gång.

Om man inte lyckas lösa tvisten genom dialog kan man lämna in ett klagomål antingen till regionförvaltningsverket eller Valvira.

Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen patienten för personskador som orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård. Patientförsäkringscentralen har hand om hanteringen av ersättningen. En skriftlig skadeanmälan ska skickas in till Patientförsäkringscentralen. Ingående anvisningar för hur du gör en skadeanmälan hittar du på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Related

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.