Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska pension om jag flyttar till ett annat nordiskt land? Det finns flera typer av pension i Norge, och här hittar du en översikt över det norska pensionssystemet och hur du kan exportera och importera pension över landgränserna i Norden.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Rätt till pension från Norge

Normalt tjänar man in rätt till pension i det land där man omfattas av socialförsäkringen. Huvudregeln är att man kan kräva grundpension från Norge om man har bott i landet i minst tre år (det vill säga tid då man omfattats av socialförsäkringen mellan 16 års ålder och pensionsåldern) och att man fortfarande är medlem i folketrygden. Om du dessutom har arbetat i Norge kan du även ha tjänat in tilläggspension eller tjänstepension.

Under vissa villkor kan du ta med dig norsk pension utomlands.

I det här avsnittet hittar du ett sammandrag av huvuddragen i det norska pensionssystemet. Ett nytt regelverk för ålderspension har införts från och med 2011. Regelverket berör alla nuvarande och framtida ålderspensionärer, men får störst betydelse för personer födda år 1944 och senare. Pensionsreformen innebär en större grad av flexibilitet och en längre intjäningsperiod än tidigare. Läs mer om reformen på NAVs webbplats om ny pension.

Ålderspension

För att ha rätt till ålderspension från folketrygden i Norge måste man ha bott i Norge i minst tre år efter att man fyllt 16 år. Nya uttagsregler som har införts från och med januari 2011 ger möjligheten att ta ut ålderspension från 62 år om man har tjänat in tillräckligt mycket. Från och med att man fyllt 67 år kan alla ta ut sin ålderspension.

Den 1 januari 2010 infördes nya regler för intjäning av ålderspension. De nya reglerna betyder olika saker för olika åldersgrupper. Personer födda före år 1954 omfattas endast av de gamla intjäningsreglerna. De som är födda mellan år 1954 och 1962 tjänar in ålderspension enligt en blandning av den nya och den gamla intjäningsmodellen, medan personer födda år 1963 eller senare endast tjänar in pension enligt de nya reglerna.

Den gamla intjäningsmodellen

Ålderspension enligt den gamla intjäningsmodellen består av grundpension, tilläggspension och eventuellt pensionstillägg.

Grundpension

Grundpension fastställs utifrån den tid man omfattats av socialförsäkringen i Norge, och är beroende av både tidigare inkomst och betalda avgifter. Full grundpension ges till dem som har varit med i socialförsäkringen (folketrygden) i minst 40 år. Personer som inte är medlemmar i folketrygden, och som har bott i Norge i mindre än 20 år, får grundpension i enlighet med den socialförsäkringsperiod som motsvarar det antal intjäningsår som ligger till grund för beräkning av tilläggspensionen. Undantag från denna 20-årsregel görs för personer som bor i länder som Norge har socialförsäkringsavtal med, som till exempel EES-länder.

Tilläggspension

Man har rätt till tilläggspension om man i minst tre år efter år 1966 har haft en årlig inkomst som överstiger det genomsnittliga grundbeloppet under de aktuella åren. Full tilläggspension ges till den som har minst 40 intjäningsår. Det är de 20 bästa inkomståren som utgör grunden till storleken på tilläggspensionen.

Pensionstillägg

Pensionstillägg ges till den som har tjänat in liten eller ingen tilläggspension. Pensionstillägget minskas mot tilläggspensionen enligt mer detaljerade regler. Vid uttag av 100 procents ålderspension från 67 år kommer pensionstillägget säkerställa att den sammanlagda pensionen minst motsvarar minsta pensionsnivå.

Ny intjäningsmodell

Inkomstpension

Inkomstpension (inntektspensjon) är pension som beräknas utifrån egna intjänade rättigheter i en ny intjäningsmodell för ålderspension (infört den 1/1-2010). Man ska kunna tjäna in pension till och med det år man fyller 75 år. Varje år läggs 18,1 procent av de pensionsgrundande inkomsterna upp till 7,1 gånger folketrygdens basbelopp till ett pensionsinnehav (pensjonsbeholdning). Detta innehav utgör grunden för fastställandet av storleken på inkomstpensionen. Man tjänar också in inkomstpension under värnplikt, arbetslöshet och arbetsoförmåga.

Minsta pensionsnivå

Alla som har bott i 40 år eller mer i Norge efter att de fyllt 16 år har rätt till en ålderspension som motsvarar en minsta pensionsnivå från att de fyller 67 år. Detta motsvarar full minstapension i den gamla intjäningsmodellen och är grundförsäkringen i den nya ålderspensionen.

Du kan ansöka om ålderspension från folketrygden på webbtjänsten Din pensjon på NAVs webbplats. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om ålderspension på. På NAVs webbplats hittar du också mer uttömmande information om hur du ansöker om ålderspension och vad du kan få i pension

Obligatorisk tjänstepension (OTP)

OTP är ett system som säkrar de flesta arbetstagare tjänstepension i tillägg till ålderspensionen från folketrygden. De allra flesta arbetsgivare är från och med 2006 skyldiga att ha OTP för sina anställda. Prata med din arbetsgivare för närmare information om din OTP.

Pension i eller från ett annat nordiskt land

Om du har tillhört socialförsäkringen i flera nordiska länder kan du som ålderspensionär eller pensionär på grund av arbetsoförmåga få pension från vart och ett av dessa länder beroende på hur länge du har varit med och hur mycket pension du har tjänat in i de olika länderna. Varje land betalar ut sin pension enligt sina egna regler och åldersgränser. Du bör därför själv ta reda på vilka åldersgränser som gäller i de länder du kan ha tjänat in pensionsrättigheter.

Pension till icke yrkesaktiva

I de nordiska länderna tjänar man in en viss pensionsrätt även om man inte utför inkomstbringande förvärvsarbete. Om man har bott i flera länder utan att vara yrkesaktiv där kan man ha rätt till boendebaserad delpension från vart och ett av de länder man har bott i, förutsatt att man har bott i tre år i landet. Denna pension kan man också ta med sig vid flytt till ett annat nordiskt land.

Norsk pensionär utomlands

Om man flyttar från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land/EES-land fortsätter man att få pensionen utbetald från pensionsmyndigheten i det land där pensionen har tjänats in, och enligt det landets regler. Detta gäller även för Färöarna och Grönland. Pensionsbeloppet ändras inte för att man flyttar.

Du kan ta med dig ålderspension, pension på grund av arbetsoförmåga (uførepensjon) och efterlevandepension (gjenlevendepensjon) enligt bestämda regler. Om du vistas utomlands mer än i Norge lämnar du folketrygden. Läs mer om reglerna för vistelse i Norge och utlandet på NAVs webbplats.

För att ha rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i det land du flyttar till på samma villkor som landets invånare ska du fortsätta att betala socialförsäkringsavgift (trygdeavgift) i Norge. Om du flyttar från Norge har du inte rätt till planerad behandling i Norge och får inte ersättning för utgifter för planerade operationer. Om du ska på semester till Norge är det därför viktigt att du tar med dig sjukförsäkringskortet från det land du är bosatt i.

Personer som skattemässigt är bosatta i ett annat nordiskt land ska betala norsk skatt på pensioner som utbetalas från Norge. Det är boendelandet som ska se till att pensionen inte dubbelbeskattas, antingen genom att undanta den norska pensionen från beskattning eller genom att ge avdrag på skatten för den inkomstskatt som betalats i Norge (så kallat kredittfradrag, kreditavdrag). Dessa undantag finns beskrivna på den nordiska skatteportalen nordisk eTax.

Hur ansöker du om pension från ett annat nordiskt land?

Om du bor i ett nordiskt land och vet eller tror att du har pension att hämta ut från ett annat nordisk land måste du själv ta initiativet till att ansöka om pensionen. Du ska då kontakta din lokala socialförsäkringskassa i det land du är bosatt. Bor du i Norge ska du kontakta NAV-kontoret för att ansöka om pension intjänad i ett annat nordiskt land. Du bör vara ute i god tid då det kan ta lite tid att behandla sådana pensionsansökningar.

Beskattning av pension från ett annat nordiskt land

Om du bor i Norge och tar emot pension från ett annat nordiskt land, eller bor i ett nordiskt land och tar emot pension från Norge, kan du undersöka reglerna för beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk e-tax.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.