Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga socialförsäkringen folketrygden? Kan jag ta med mig min norska pension om jag flyttar till ett annat nordiskt land? Här hittar du en översikt över det norska pensionssystemet och hur du kan ta med pensioner över landsgränserna i Norden.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Normalt tjänar man in rätt till pension i det land där man omfattas eller har omfattats av socialförsäkringen. I Norge är pensionen delad i tre delar. Dessa är

  • ålderspension från folketrygden
  • tjänstepension eller avtalspension (AFP) från arbetsgivare
  • privat pensionssparande. 

Ålderspension från den norska folketrygden

För att ha rätt till ålderspension från folketrygden i Norge måste du ha bott i landet i minst tre år efter att du fyllt 16 år. Du kan alltså få ålderspension från Norge om du i minst tre år antingen har varit medlem i folketrygden eller haft pensionsgrundande inkomster i Norge. I regel måste du fortfarande vara medlem av folketrygden för att ha rätt till ålderspension från Norge. Om du bor i ett annat nordiskt land men har bott eller arbetat i Norge under en kort period kan du ha rätt till pension från Norge. Läs mer om det i avsnittet ”Pension från flera nordiska länder”.

Det är upp till dig att bestämma när och hur du vill ta ut ålderspension och hur mycket du vill arbeta vid sidan av. Du kan ta ut ålderspension från månaden efter du fyller 62 år. För att ta ut ålderspension innan du har fyllt 67 år måste du ha tjänat in tillräckligt mycket.

Ålderspensionens storlek beror på hur många år du har arbetat och hur mycket du har tjänat under dessa år.

Norge har genomfört en pensionsreform som trädde i kraft 2011. Efter reformen är intjänande av ålderspension från folketrygden olika för olika åldersgrupper. Kontakta den norska arbets- och välfärdsmyndigheten NAV (Arbeids- og velferdsetaten) för att få reda på vad som gäller för dig.

Ålderspensionen från folketrygden är livslång och upphör först när man dör. Denna pension kan alltså inte ärvas.

Få en överblick över din pension (NAV)

Mer om ålderspension (NAV)

Mer om uttag av ålderspension (NAV)

Avtalspension (AFP) och annan tjänstepension från arbetsgivare

Pensionen beror också på vilken pensionsordning du har omfattats av under dina arbetsår. De flesta arbetsgivare har en skyldighet att ha ett tjänstepensionssystem för sina anställda. Om du har arbetat i Norge kan du därför har intjänat tjänstepension från nuvarande eller tidigare anställningar. Du bör kontakta nuvarande och tidigare arbetsgivare för att få reda på vilken typ av pensionsordning du omfattas av.

I vissa fall kan tjänstepensionsavtal från tidigare arbetsgivare flyttas till ett annat land. Då är det upp till pensionsbolagen i landet man bor i att besluta om de vill ta emot avtalet eller inte.

Du kan också ha rätt till avtalspension (AFP) om din arbetsgivare har kollektivavtal (tariffavtale) som inkluderar AFP. AFP-ordningen omfattar alla anställda inom den offentliga sektorn och ungefär hälften av alla anställda inom den privata sektorn. Du måste också uppfylla särskilda individuella villkor för att ha rätt till AFP. Det är NAV som avgör om du är berättigad till AFP.

Din arbetsgivare eller tjänstepensionsleverantör kan ge information om den pensionsordning du tillhör.

Mer om tjänstepension (NAV)

Mer om avtalspension (NAV)

Privat pensionssparande

Privat sparande kan också vara en del av din pension. Detta sparande kan du ta ut utöver andra utbetalningar när du är pensionerad. Det finns olika sätt att spara på och olika sparprodukter som är avsedda för pensionssparande. Du måste själv sätta dig in i vad som är bäst för dig. Vissa sparanden är låsta och kan tas ut först i en viss ålder, medan andra inte är låsta. 

Mer om privat sparande (Finansportalen)

Pension från flera nordiska länder

Om du har omfattats av socialförsäkringen i flera nordiska länder, genom att ha bott eller arbetat där, kan du som ålderspensionär eller arbetsoförmögen få pension från dessa länder beroende på hur länge du omfattats av socialförsäkringen och hur mycket pension du har tjänat in. Länderna betalar ut pension enligt sina egna procentsatser och åldersgränser. Därför bör du själv ta reda på vilka åldersgränser som gäller i de länder du kan ha tjänat in pensionsrättigheter.

I de nordiska länderna tjänar du också in en viss pensionsrätt även om du inte utför inkomstbringande förvärvsarbete. Om du har bott i flera länder utan att vara yrkesaktiv i dem kan du ha rätt till boendebaserad delpension, förutsatt att du har bott i landet i tre år.

Om du bor i ett nordiskt land och vet eller tror att du har rätt till pension från ett annat nordiskt land måste du själv ta initiativ till att ansöka om pensionen. Då ska du kontakta pensionsmyndigheten i det land där du är bosatt. Om du bor i Norge ska du kontakta ditt NAV-kontor för att ansöka om pension som du tjänat in i ett annat nordiskt land. Du bör vara ute i god tid eftersom sådana pensionsansökningar kan ta tid att behandla.

Om du bor i Norge och får pension från ett annat nordiskt land, eller bor i ett annat nordiskt land och får pension från Norge, kan du läsa om reglerna för beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Mer om ålderspension och utlandsboende (NAV)  

Mer om att söka ålderspension från ett annat land när du bor i Norge (NAV)

Mer om beskattning av pension (Nordisk eTax)

Att flytta till eller bo i ett annat nordiskt land som pensionär

Om du flyttar från ett nordiskt land till ett annat nordiskt land/EES-land kommer du fortfarande att få pensionen utbetald från pensionsmyndigheten i det land där du tjänat in pensionen, och efter detta lands regler. Pensionsbeloppet ändras inte för att man flyttar.

Du kan ta med dig ålderspension, förmån för arbetsoförmögna (uføretrygd) och efterlevandepension (gjenlevendepensjon) utomlands enligt särskilda regler. Om du vistas mer utomlands än i Norge utesluts du ur folketrygden.

Mer om ålderspension och utlandsboende (NAV) 

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.