Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Fiske, klimatförändringar och stigande bränslepris

Med Östersjön som exempel arrangerar Fiskeriverket i samarbete med Jordbruksdepartementet och Nordiska Ministerrådet ett seminarium på temat 'Klimatförändringar och stigande bränslepriser - hot och möjligheter för småskaligt fiske'. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till sig till politiker, förvaltare och andra med intresse av fiskesektorn i Norden.

27.11.2008

Global uppvärmning och stigande bränslepriser kommer att påverka yrkesfisket radikalt, både på lång och kort sikt. Redan märks det varmare klimatet genom att sydliga arter som sardin och multe ökar i fångsterna.

Kommer klimatändringarna i Norden att innebära regimskiften i fiskbestånden och kan vi förutsäga dem? Hur kommer åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser att påverka yrkesfisket? Har oljeutvinningen kulminerat och vi kan se fram mot fortsatt ökade priser? Hur kan fiskeriförvaltningen förbereda sig inför dessa förändringar och vilka blir konsekvenserna för fiskesektorn? Dessa frågor kommer att diskuteras på seminariet.

Östersjön är speciellt utsatt för påverkan genom att fiskbestånden inte, som i öppna havsområden, kan flytta med klimatzonerna. Fisket i Östersjön domineras dessutom av ett småskaligt kustfiske med begränsade möjligheter att byta fångstområde. Utvecklingen kan bli både positiv och negativ.

En utsötning av Östersjön kan betyda att torsken försvinner, men samtidigt gynnas sötvattensarter som gös och fiskets lönsamhet kanske blir bättre. Höga oljepriser ger uppenbarligen konkurrensfördelar för småskaligt fiske med passiva redskap i jämförelse med trålfisket. Östersjöfisket har en lång tradition av fiske med fällor och nät. Här kan finnas kunskaper att lära av och utnyttja i det Nordiska fiskerisamarbetet.

Seminariet är en del av arrangemangen under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2008, i samarbete mellan Fiskeriverket och Jordbruksdepartementet.

Tid: torsdag 4 december 12.00-16.15 samt fredag 5 december 09.00-12.30
Plats: Kungliga Lant-och Jordbruksakademien på Drottninggatan 95B i Stockholm