Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Global antibiotikaresistens kan stoppas med nordisk modell

Ingen vill ha SARS och alla önskar att antibiotikan de behandlas med fungerar när de blir allvarligt sjuka. De nordiska länderna går i täten när det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar, men om man inte samarbetar och sprider kunskap globalt om antibiotikaresistens och pandemiska sjukdomar, hjälper det lite att de nordiska länderna är föregångare.

20.10.2011
Martin Kolberg Det norske Arbeiderparti (A). Nordiska rådets session 2010

Martin Kolberg Det norske Arbeiderparti (A). Nordiska rådets session 2010

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Hållbar hälsa, den nordiska One Health-modellen, måste därför exporteras globalt, anser en nordisk expertarbetsgrupp tillsatt av Nordiska rådet. En viktig plattform för att få in saken på den europeiska agendan, blir det danska EU-ordförandeskapet, som startar den 1 januari 2012. Hållbar hälsa måste bli en viktig prioritering för ordförandeskapet, anser forskarna i gruppen.

Begreppet One Health härstammar från ett erkännande av att det finns ett sammanhang mellan människors och djurs sjukdomar och miljön.

Antibiotikaresistens är ett högaktuellt område inom One Health. Bland annat genom förebyggande som att hålla den totala användningen av antibiotika på en låg nivå, och i största möjliga grad använda smalspektrum-antibiotika, har de nordiska länderna klarat att hålla förekomsten av antibiotikaresistenta mikrober på en låg nivå. Detta trots en starkt ökande resistens i de omkringliggande länderna.  För att situationen i Norden inte ska ändra sig, är det viktigt att den nordiska modellen exporteras.

- Genom att sprida den nordiska One Health-modellen, kan Norden bidra till att omvärldens resistensproblematik förbättras, och, i slutändan, också beskydda nordiska medborgare mot en negativ resistensutveckling, säger Martin Kolberg, vice ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet i Nordiska rådet.

Fågelinfluensan kostade enligt Världsbanken världssamfundet 1250 miljarder dollar. Det motsvarar 3,1 procent av jordens samlade bruttonationalprodukt. Det är med andra ord oerhört mycket som står på spel när det globaliserade samhället drabbas av pandemiska sjukdomar som fågelinfluensa, SARS och H1N1.

Sådana pandemiska sjukdomar smittar från djur till människor och tillbaka till djur igen. På det sättet utvecklar sjukdomarna sig och de blir svårare att behandla. Bekämpningen av sådana sjukdomar är därför beroende av ett tätt samarbete mellan läkare och veterinärer.

De nordiska länderna är föregångsländer i bekämpningen av epidemiska sjukdomar, bland annat genom att spåra smittkällan.

- De nordiska länderna har med sin stora kunskap och inarbetade metoder för sjukdomsbekämpning en enastående möjlighet till att inte bara bli tongivande, utan också ledande när det gäller One Health och de utmaningar som sammanhänger med det. Vi har med framgång hittat vägar till effektiv bekämpning av epidemiska sjukdomar, och det kan faktisk bli en ny, viktig exportvara för Norden, sa dåvarande presidenten för Nordiska rådet, Henrik Dam Kristensen, i förbindelse med en nordisk hearing om ämnet på Christiansborg i maj 2011.

I Norden är bekämpningen av salmonella ett annat framgångsexempel inom arbetet med One Health. Sedan 1990-talet har de nordiska länderna haft metoder för att finna smittkällor och spåra smittvägar, metoder som är en förutsättning för att bekämpa sjukdomar som smittar mellan djur och människor. Metoden har varit att gå helt tillbaka i kedjan och hitta platsen där smittan spridits. Ett exempel på en sådan smittkälla är förorenat djurfoder.

Nordiska rådet arrangerar debattseminariet Hållbar hälsa – One Health i ett nordiskt perspektiv måndagen den 31 oktober i förbindelse med Nordiska rådets session i Köpenhamn. Clement Kjersgaard är ordförande och en rad experter på området sitter i panelen. Seminariet går av stapeln från klockan 17.15 till 19.15 i det danska parlamentet, Folketinget.

Programmet finns här.

Contacts

Jenny Pentler
Phone +45 24 69 94 45
Email jepe@norden.org