Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Nordiska rådet: Bygg ut nätet av energistationer för nollutsläppsbilism

Bygg ut nätet av energistationerna för laddning och tankning av nollutsläppsfordon längs huvudvägarna som förbinder de nordiska länderna. Det föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott som ett led i arbetet med att underlätta fossilfri bilism i Norden.

27.06.2017
Photographer
norden.org/Heidi Orava

Hållbarhetsutskottet, som starkt fokuserar på hållbar infrastruktur vid sitt sommarmöte i Helsingborg den 27-28 juni, riktar förslagen om hur nollutsläppsbilismen ska främjas både till enskilda nordiska regeringar och till Nordiska ministerrådet. 

Norges regering rekommenderas att i samarbete med de övriga nordiska ländernas regeringar utvidga databasen NOBIL så att den också omfattar andra nollutsläppsbränslen än el. Danmarks och Islands regeringar rekommenderas i sin tur att ingå avtal om registrering av sina energistationer i databasen, så att NOBIL ska täcka hela Norden.

Jan Lindholm (MP) understryker vikten av att hålla dörrarna öppna för möjliga framtida bränslealternativ.

- Eldrift är på stark framgång för personbilar, men när det gäller tunga transporter är biodiesel det stora alternativet i dag som växer snabbt. I framtiden ser jag vätgas som en viktig alternativ energibärare, säger Lindholm, och följs upp av Suzanne Svensson (S):

- Vätgas erbjuds i dag bara på några enstaka ställen i Sverige. De alternativ som är aktuella i dag är inte nödvändigtvis aktuella i morgon, så tills vidare är elen ett bra alternativ, sammanfattar Svensson, medlem av den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet som initierat förslaget.

Förslaget om att understöda utveckling och samordning av nationella planer och finansiering vid utbyggning av laddnings- och tankstationer till nollutsläppsbilar längs de nordiska huvudvägarna riktas till Nordiska ministerrådet.

- Vi önskar också att ministerrådet sätter igång en utredning av om, och i så fall hur, de nordiska länderna kan ha nytta av att samarbeta om att utveckla gemensamma nordiska modeller och standarder för elektroniska laddningsstationer för snabb laddning av större skepp, färjor, andra bilar än enbart elbilar samt lastbilar och bussar. Detta för att kunna agera förebild för ett bredare europeiskt samarbete, säger hållbarhetsutskottets ordförande Hanna Kosonen (C, Finland).

Vice ordförande Karin Gaardsted (S, Danmark) gläder sig över att de samlade förslagen blivit så konkreta.

- De innehåller flera goda exempel på nordisk nytta. Jag har mycket svårt att tro att någon av de nordiska regeringarna skulle motsätta sig förslagen, säger Gaardsted.

Förslaget om utbyggnad av energistationer går vidare för godkännande i plenum vid Nordiska rådets session i Helsingfors i november och riktas därefter som rekommendation till de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet.

Contacts

Heidi Orava
Phone +45 21 71 71 48
Email heor@norden.org

Tryggvi Felixson
Phone +45 29 69 29 37
Email tfe@norden.org