Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Nordiskt samarbete behövs för en hållbar utveckling

Omställningen till en hållbar utveckling innebär en snabb och radikal förändring av våra nordiska samhällen. Det sade Anne Berner, Finlands minister för nordiskt samarbete, i en debatt på politiska festivalen SuomiAreena i Björneborg. I debatten betonades det nordiska samarbetets roll i arbetet för en hållbar utveckling.

13.07.2017

Både Nordiska rådets president och nordiska samarbetsministern Anne Berner ser Norden som en viktig aktör för hållbar utveckling.

Photographer
Mary Gestrin

- Trots många framsteg är Nordens ekonomier väldigt resurskrävande räknat per folkmängd. Vi har ohållbara konsumtionsmönster och en resurskrävande industriell produktion. Vi kan inte fortsätta som förr. Skapar vi inte förändringen själva drabbar den oss i alla fall, sade Anne Berner.

Berner uttalade sig i en debatt med rubriken Ohållbar utveckling - hot mot våra nordiska samhällen? där hon deltog i panelen tillsammans med Nordiska rådets president Britt Lundberg. Diskussionen tog i hög grad avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Parisavtalet från 2015. 

Det behövs ny teknologi, nya smartare digitaliserade marknader, mer upplysta konsumenter och nytt innovativt företagande.

Anne Berner sade att omställningen kommer att kräva också svåra beslut och att det inte går att ”snåla och spara” utan att det krävs investeringar.

- Det behövs ny teknologi, nya smartare digitaliserade marknader, mer upplysta konsumenter och nytt innovativt företagande, sade Berner.

Jämställdhet viktig komponent

Britt Lundberg tog i sitt anförande fasta på den sociala dimensionen av hållbar utveckling och fokuserade starkt på jämställdhetsfrågan. Hon betonade att jämställdhet har visat sig vara lönsamt för hela samhället och att jämställdhet och tillit är oerhört viktiga komponenter i ett hållbart samhälle.

- De nordiska länderna toppar internationella jämförelser inom jämställdhet. Men det finns fortfarande utmaningar som vi måste lösa, till exempel att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering, sade Lundberg.

Nordiskt samarbete viktigt 

Både Lundberg och Berner betonade att det nordiska samarbetet har stor betydelse i arbetet för att nå FN:s världsmål.

Anne Berner tog trafiksektorn som ett exempel där samarbete är viktigt.

- Det finns väldigt stort utrymme för utvecklande av smarta digitaliserade transporttjänster där tillgång till elbilar lokalt kopplas till smidiga och snabba fjärrkommunikationer. Här finns en beställning för regionala, till exempel nordiska lösningar. Vi kan också skapa effektivare gemensamma marknader för biobränslen.

  

Contacts

Matts Lindqvist
Phone (+45) 29 69 29 05
Email matlin@norden.org