Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Mandat

Havgruppens mandat 2013-2018

1. Målsättning

Den överordnade målsättningen för Havgruppen (HAV) är att bidra till att de nordiska havene har en god miljøtilstand, basert på økosystembasert forvaltning. Havet brukes på en ressurseffektiv og bærekraftig måte.

Landene har utviklet og styrket kunnskap om havforsuringens effekter på økosystemer og biologiske ressurser.

Tap av naturmangfold er stanset, slik at økosystemene er robuste og forsetter å levere nødvendige økosystemtjenester for velferd og verdiskapning.

2. Gruppens arbetsuppgifter

Gruppen ska bidra till genomförandet av Miljöhandlingsprogrammet 2013-2018 och Arktiska samarbetsprogrammet samt Strategin för Hållbar utveckling, andra sektorprogram och ordförandeprogram.

Gruppens arbete ska inriktas på frågor som är politiskt prioriterade..

Gruppens projektarbete ska följa Nordiska ministerrådets riktlinjer och ha väl definerade mål.

Gruppen ska bidra till den internationella utvecklingen på sitt ansvarsområde.

HAV har huvudansvar för frågor relaterade till biologisk mångfald i havet. HAV har ansvar relaterat till tillförseln av föroreningar i havet vid tillrinning av färskvatten.

Gruppens arbetsuppgifter ska avspegla prioriteringar i Miljöhandlingsprogrammet 2013-2018 under kapitel 3: Biologisk mångfald och ekosystem: havmiljö och havsförsuring.

3. Samarbete med andra grupper och sektorer

Gruppen ska samarbeta med andra arbetsgrupper i miljösektorn. Samfinansiering ska ske där det är möjligt, ocks¨från andra sektorer eller samarbetsområden.

Gruppen skal verka för tvärsektoriellt samarbete där det främjar integrering av miljöhänsyn i andra sektorer och där man uppnår strategiska synergier. Det omfattar också forskningsmiljöer, näringslivet och det civila samhället.9

4. Gruppens sammansättning

 Länderna utnämner medlemmar till gruppen som ska representera nationella synpunkter och kunna säkra nationell förankring. Nordiska ministerrådets sekretariat deltar som observatör.

Ordförandeskapet roterar och ordförande väljs för 2 år och kan förlangas i ytterligare 2 år.

Gruppen har ett sekretariat med en fast anställd koordinato placerad i en nationell myndighet. Intentionen är att koordinatorn skall arbeta i ett antal år.

Ordföranden och koordinatorn har särskild mandat.

Gruppen kan tillsätta undergrupper som ska godkännas av Ämbetsmannakommittén för miljöfrågor (ÄK.M).

5. Informationsförmedling

Gruppen ska arbeta i enlighet med enlighet med Miljösektorns kommunikationsstrategin.

Gruppens projekt ska synliggöras och innehålla politiskt användbara resultat. Projekten skal också ha förvaltningsrelevans.

6. Rapportering och budget

Gruppen ska för varja nytt verksamhetsår lämna förslag till arbetsprogram och budget som inkluderar kostnaderna för sekretariatet. .

Gruppen ska för varja år lämna årsrapport inklusive ekonomisk redovisning.

Undergruppers verksamhet ska ingå i arbetsprogram och årsrapport

Arbetsprogram och årsrapport ska godkännas av ÄK-M.

Projektbudgeten ska utbetalas i steg enligt Nordiska ministerrådets riktlinjer och baseras på godkänd projektredovisning.

Kostnaderna för medlemmars arbete i arbetsgruppen ska betalas av länderna.

7. Mandatperiod

Detta mandat gäller från den 7 januari 2013 till den 31 december 2018.

Mandatet är godkänt av ÄK-M. ÄK-M kan ändra mandatet under perioden för Miljöhandlingsprogrammet 2013-2018.

Contact

Marita S. Guttesen
Phone: +45 2899 4930