Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Projektoversigt

Pågående projekt under 2016:

Marine økosystemer

Integration af økosystemtjenester i den fysiske hav- og kystplanlægning Den intense drift af havene, vi ser i dag, gør det nødvendigt med bæredygtig og effektiv fysisk havplanlægning (MSP). Målet med projektet er at integrere økosystemtjenester og den økosystembaserede tilgang i de nordiske landes brug af MSP. Implementering af økosystemtjenester i MSP har stort potentiale i forhold til at sikre konkurrencedygtige, attraktive og økologisk sunde, marine miljøer.

 Mikroplast og -forurening 

 • Forekomst og fysisk-kemisk karakter af vejstøv, flager af maling/farve, fibre og andre urbane kilder till marint mikroaffald i nordiske kystvande Målet med projektet er at få identificeret 5 hovedklasser af urbant affald/materiale, der ender i de deltagende landes kystområder (fx vejmateriale, syntetiske fibrer, malingsrester o. Lign.). I projektet indgår bl.a. fysisk/kemiske analyser samt undersøgelse af transportveje og partiklernes videre skæbne (fate) i kyst- og havområder. De nordiske, kystnære veje udgør en særlig udfordring for det marine miljø, bl.a. p.g.a. de klimatiske forhold. Således slides der i vinterhalvåret særligt store mængderdækpartikler som følge af brugen af sand/grus og pigdæk.  Viden om kilder, type og transport af mikroaffald fra veje og urbane miljøer kan bruges af de nordiske lande i internationalt samarbejde om tiltag mot mikroplast/mikroaffald (feks. OSPAR og HELCOM).
 • Plast i havhest Plast som flyter i sjøen er et stort problem for sjøfugler. Dette prosjektet har som mål å kartlegge

  plastproblemet hos havhester innsamlet på Færøyene, Island og Svalbard. Prosjektet vil gi økt kunnskap om plast i det marine miljø i nordlige havområder og vil også bidra til folkeoplysninger (bevistgjøring) om plastproblemet i våre havområder. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli brukt av både nasjonale og internasjonale myndigheter for å redusere plastforurensingen i havet og til at skape renere havmiljø.

 • Fælles projekt med NAG:Mikroplast fra deponier i Norden
 • Betydningen af spildevandsrensningsanlæg som kilde til marint mikroaffald i de nordiske kystfarvande Formålet med projektet er at øge vidensniveauet omkring den rolle som spildevandsrensningsanlæg spiller i overførslen af mikroskopisk affald til havmiljøet. Forskere i Sverige, Finland og Island har sammenlignet andelen af partikler i det rå hhv. rensede spildevand og således undersøgt rensningsanlæggenes effektivitet til at fjerne mikroaffald. Projektet som nu er færdigt viser at der i Sverige og Finland på afløbssiden er mellem 10-40 mikroplast partikler i hver m3 af vand mens der i Island var mere end 1500 mikroplast partikler i hver m3. Resultaterne i projektet formidles i en TemaNord rapport (under udarbejdelse), som distribueres til de nordiske miljøstyrelser og til andre relevante interessenter.

 • HAV har også i samarbejde med NAG og AG-fisk finansieret en film om kortlægning af omfanget af usynligt plast i Østersøen: The Baltic Sea Expedition. I dette projekt har forskere for første gang med ny teknologi kortlagt omfanget af usynligt plast i Østersøen. Derudover vil sådanne mikropartikler også kunne deponeres i sediment og optages af dyrelivet. Se filmen her:English Version https://vimeo.com/129801901 

 • Det finns en helsvensk version. Den har sänts på svensk tv, i SVT.

  https://vimeo.com/138064942

 • Faroeish Version

  https://vimeo.com/144612137

 • Finnish Version

  https://vimeo.com/144613033

 •  Greenlandic Version

  https://vimeo.com/144615120

 • Icelandic Version

  https://vimeo.com/144615329


Farlige stoffer i havet

 • Litteraturstudie og forundersøgelse af tunge bunkersoliers (HFOs) skæbne i kolde farvande Projektet vil samle eksisterende viden om skæbnen og opførelsen af HFO (Heavy Fuel Oil) i kolde farvande. Øget skibstrafik samt brug af HFO har givet anledning til spørgsmål bl.a. om hvor sårbar det arktiske marine miljø er overfor HFO spild. Projektet kan benyttes i forvaltningen af de nordiske havområder i relation til forebyggelse og beredskab.
 • Nordic cooperation in 2014 on screening and other information on new potentially hazardous substances in the Nordic environment. Samarbejde med NKG. Undersøgelsen omfatter analyser af tre trin: udslip til recipient; sedimenter fra recipienten; fisk fra recipienten. Fokus er bl.a. udslip fra spildevandsrensningsanlæg til kystnære marine områder. Undersøgelsen har et åbent design, så også miljøgifte, man ikke på forhånd har identificeret, kan påvises. Undersøgelser på tværs af lande sikrer en faglig såvel som geografisk bredde i resultaterne. Ny viden stiller en samlet nordisk blok stærkere i internationalt samarbejde om (udledning af) kemiske stoffer.
 • Københavnsaftalen (fast bidrag fra HAV) Københavnsaftalen fordrer samarbejde om bekæmpelse af udslip af olie eller andre skadelige stoffer i marine miljøer - udslip, der ofte vil brede sig over landegrænser, og i svære tilfælde vil kræve flere landes beredskaber at bekæmpe.

 Havforsuring

 • TRend Indicators of ACIDification in marine waters (TRIACID) / Udviklingsindikatorer for forsuring af havmiljøet Projektet har til formål at udlede fælles indikatorer for forsuring, der kan benyttes på tværs af de nordiske farvande. Indikatorerne skal tage højde for forskelle i bl.a. Salt- og mineralindhold og temperaturer, og kunne benyttes fra Nord til Syd (in the Nordic and Baltic seas)
 • Havforsuring af nordlige farvande - effekter på de marine økosystemer og socio-økonomiske konsekvenser (AMAP) Tidligere forskning udført af AMAP (2013) peger på, at havforsuring kan forventes at finde sted hurtigere end i andre, varmere havområder. Der ses dog store regionale og sæsonafhængige forskelle i de arktiske havområder. I dette projekt analyseres disse forskelle nærmere ud fra kemiske, biologiske og økonomiske modeller.

  Marine økosystemer

 • Kortlægning af sårbare marine økosystemer og menneskelige aktiviteter i arktiske og sub-arktiske områder Ønsket om at bevare og beskytte sårbare arktiske områder kommer ofte i konflikt med ønsket om fiskeri og havbrug samme steder. Projektet samler og styrker den viden der findes om særligt sårbare områder og arter i området med henblik på styrket/forbedret forvaltning af disse områder.
 • State of the Arctic Marine Environment Report and the Arctic Nature Watch (CAFF) CAFF har udviklet et overvågningsprogram for biodiversitet i de arktiske områder. Programmet skal bl.a. Medvirke til, at handleplanen Actions for Arctic Biodiversity 2013-2021 føres ud i livet. Projektet udgør fase 2 (ud af 3) i dette arbejde. Fase 1 af projektet er tidligere blevet støttet af HAV.
 • Økosystemtjenester i kystzoner. Samarbejdsprojekt mellem HAV, MEG og TEG Projektet skall ge en översikt över tillgänglig information på detta område, med betoning på att illustrera och konkretisera nyttan och värdet av ekosystemtjänster i kustområdena genom valda exempel. Man skall även peka på möjliga användningsområden och relevans för förvaltningen av dessa områden och resurser, möjliga erfarenheter med relevans även för andra nordiska kustekosystem samt peka på viktiga kunskapsluckor och lägga fram rekommendationer om fortsatt arbete.

  Faktaark om projektet (NO)

  Factsheet about the project (EN)

  Du kan hitta mera information om projektet på dess externa websida

 • Betydningen af kystnære essentielle habitater for fisk i Østersøen. Eksisternede viden, kortlægning og overvågning The project will 1) organize a workshop for experts around the Baltic Sea on the role and protection of coastal essential habitats for fish, including a review of the methods used for mapping and monitoring these habitats. 2) produce a review in an international scientific journal
  of the state of the art of the subject including knowledge gaps and future research needs. 3) Initiate discussions and cooperation on common understanding for mapping, monitoring, protection and evaluation of coastal essential habitat for fish among the Baltic
  Sea experts.
 • Plan of Implementation, communication and outreach for the updated Arctic Marine Strategic Plan (2015-2015) The updated AMSP (2015-2025) is an Arctic Council product and a platform for common efforts in the years to come. The overall goal of the updated AMSP for the next 10 years (2015-2015) are: 1) That the Artic marine environment to be managed using an integrated ecosystem approach to management, 2) That the cumulative environmental efforts do not ecceed a level at which structure, functioning and productivity of ecosystems and biodiversity are maintained.
 • Asssesment and guidance for achieving an ecoloically coherent network of HELCOM MPAs in the Baltic Sea ECONET

  etablering af et sammenhængende net af HELCOMs marine beskyttelsesområder i Østersøen (ECONET).

 • Evaluering og udvælgelse af testmetoder til vurdering af forurenede sedimenter i Østersøen Desuden har HAVgruppen stået for et projekt, som udvikler testmetoder for testning af kontamineringsgraden af sedimenterne i Østersøen, som indgår i BSAP for så vidt angår forbedringen af økologiske status i Østersøen. Resultaterne forventes at være yderst relevante når man skal reevaluere og opdatere miljølovgivningen angående beslutninger om håndtering af forurenede sedimenter (TemaNord rapport om anvendelighed og følsomheden af testmetoder er under udarbejdelse).

 • HAV har i samarbejde med MEG arbejdet med udvikling af Værdisætning af økosystemtjenester i nordiske havområder (MARECOS). Resultaterne udkommer i en TemaNord rapport (TN2016:510). Projektrapporten er koncentreret om tre eksempler på marineøkosystemer: fiskebestande og fisk, som fødevare; økosystemernes regulerende effekt på næringsstoffer og sedimenter samt de rekreative tjenester og turisme, især i kystregionerne. I rapporten er der endvidere eksempler på hvordan deskriptorer og indikatorer i Havstrategidirektivet og Østersøhandlingsplanen (HELCOMs BSAP) kan anvendes.

Contact

Marita S. Guttesen
Phone: +45 2899 4930