Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Nationella begränsningar på forskningsmedel och riskkapitalfonder

I Finland, Sverige och på Island kan endast nationella aktörer söka nationella forskningsmedel (offentliga medel). Detta begränsar forskningen på nordisk nivå. Motsvarande problematik gäller för nyföretagare som söker finansiering från nationella riskkapitalfonder.

Issue description

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) har uppmärksammat frågan om tillgång till forskningsfinansiering. En arbetsgrupp bestående av forskningsråden, NordForsk och Nordiska universitetssamarbetet (NUS) har utrett saken vidare. Syftet med gruppens arbete var att konkretisera modeller för att undanröja hinder för finansiering över gränserna i Norden. Resultaten har publicerats i rapporten "Cross-Border Research collaboration in the Nordic countries”.

I rapporten konstateras bland annat att Norden har mycket erfarenhet av gränsöverskridande samarbete. Det omfattar olika forskningsprogram med så kallade ”common pots” samt rörlighet för forskare. Grundandet av NordForsk (2005) har också bidragit till mer mobilitet. De möjligheter som finns används dock inte på ett optimalt sätt. I rapporten ges därför en rad olika förbättringsförslag inom forskningsfinansiering, forskarmobilitet, internationellt samarbete och forskningsinfrastruktur.

På grund av finansiärernas och ländernas olika ambitionsnivå vad gällande öppnande av forskningsfinansiering är förslagen i rapporten dock inte särskilt långtgående eller omfattande. Förslagen är av den karaktären att de kan realiseras inom nuvarande juridiska ramar och genom forskningsfinansiärernas nuvarande samverkan. Samarbetet mellan de olika finansiärerna i norden fortsätter i samverkan med NordForsk och NUS. Det är genom deras samverkan som ett antal mer praktiska hinder möjligen kan överkommas.

Categories

Utbildning, Näringsliv

Solution countries:

Finland, Iceland, Sweden, Denmark, Faroe Islands, Greenland, Norway, Åland Islands

Countries affected:

Denmark, Finland, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Åland Islands

Status

Under behandling

Contact

Claes Håkansson
Phone: +45 33 96 02 90