Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Moderniseringsprojektet Nytt Norden

Vi måste säkra att det officiella nordiska samarbetet fortsätter vara aktuellt och relevant även i framtiden. Ministrarna för det nordiska samarbetet har därför beslutat om ett reformarbete av Nordiska ministerrådet.

Reformarbetet är nu inne i sin andra fas, vilket kommer att innebära ytterligare modernisering av Nordiska ministerrådet. Samtidigt pågår arbetet med att implementera resultatet från den första fasen i organisationen.

Om Fas 1

Den första fasen, som startades av samarbetsministrarna i juni 2014, hade fyra överordnade mål:

  • Ett stärkt politiskt samarbete samt en effektivare nordisk budget
  • Mer målinriktad användning av nordiska projekt och projektmedel
  • Mer tydlig ägarstyrning av de nordiska institutionerna
  • Ett mer effektivt sekretariat som initierar och följer upp politiska beslut

Om Fas 2

Samarbetsministrarna beslutade den 3 februari 2016 om att ge generalsekreteraren i uppdrag att utreda och förbereda nästa fas av reformarbetet. Beslut om genomförandet förväntas i september 2016.  

Fokus under denna fas kommer att ligga på ministerrådets organisering och beslutsprocesser med syfte att öka ministerrådets relevans för de nordiska regeringarna, näringslivet och civilsamhället. 

Fördjupningsmaterial

Här hittar du det fördjupningsmaterial om moderniseringsreformen: