Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Danska pensioner

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för nordiska medborgare som vill ansöka om dansk folk- eller förtidspension.

Photographer
Karen Beate Nøsterud - norden.org

Folkpension

Om du har bott eller arbetat i Danmark kan du ha rätt till folkpension från Danmark när du fyller 65 eller 67 (oberoende av födelseår)

Om du har bott i Danmark i 40 år mellan det 15:e och det 65:e levnadsåret har du rätt till full folkpension. Om du har bott i Danmark i mindre än 40 år får du nedsatt pension, så kallad brøkpension.

Om du är medborgare i ett EES-land och bor i Danmark ska du ha bott i Danmark i tre år mellan 15 års ålder och folkpensionsåldern för att ha rätt till dansk folkpension.

Om du är medborgare i ett EES-land och inte bor i Danmark, men i ett annat EES-land, ska du ha bott i Danmark i tre år mellan 15 års ålder och folkpensionsåldern och ha tjänat in dansk pensionsrätt i minst ett år för att ha rätt till dansk folkpension.

På borger.dk hittar du de allmänna villkoren för att få dansk förtids- eller folkpension. Här kan du också läsa mer om dansk folkpension.

Om du bor utomlands och ansöker om dansk pension ska du kontakta pensionsmyndigheten i det land du bor i.

Andra typer av ålderspension

Utöver folkpensionen finns det även andra typer av pension.

Precis som folkpensionen är fastställd enligt lag är Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) också det.

Det finns också kollektiva pensionsplaner som avtalas mellan arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal inom en bransch.

Det finns dessutom privata former av pensionssparande, som man privat, oberoende av arbetsgivaren, kan skaffa hos en bank eller annat företag.

Förtidspension

Om du av hälsoskäl inte är förmögen att försörja dig själv kan du ansöka om förtidspension.

Du kan få förtidspension om du är mellan 18 och 65 år.

Du ansöker om förtidspension hos din kommun.

På borger.dk kan du läsa mer om förtidspension.

Beskattning av pension

Mer information om beskattning av pensionen i Norden hittar du på den nordiska skatteportalen eTax.

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Pensions in the Nordic Region

More info about Denmark