Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Sjukdom och hälso- och sjukvård i Finland

I det här avsnittet hittar du information om hälso- och sjukvård, patientförsäkring, sjukförsäkring och sjukdagpenning för dem som arbetar, studerar eller bor i Finland Dessutom hittar du information om hur du ska göra om du plötsligt blir sjuk på semestern eller när du tillfälligt befinner dig i Finland, samt hur du ska göra om du vill söka vård i Finland om du blir sjuk i ett annat land.

Vaccin mot H1N1 eller svininfluensan
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Om du blir akut sjuk i Finland

Om du blir akut sjuk under en vistelse i Finland har du som nordisk medborgare rätt att få vård för sjukdomen, oavsett om du har sjukförsäkring i Finland eller inte.

Akuta sjukdomsfall är sjukdomsfall för vilka man inte kan skjuta upp vården fram till dess att personen har återvänt till hemlandet (så kallad medicinskt nödvändig sjukvård). I bedömningen tar man hänsyn till den förväntade längden på vistelsen och vilken typ av sjukvårdsförmåner det handlar om. Det innebär att den vård som anses nödvändig vid en veckas turistsemester kan bli kortare än nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse på 10 månader. Medicinskt nödvändig sjukvård täcker akutsjukvård och långtidssjukdomar, såsom nödvändig sjukvård för diabetes och astma samt vård vid graviditet och förlossning. De som precis har sökt sig till förlossningsvården i Finland ska däremot ansöka om tillstånd i boendelandet (se nedan).

Nordiska medborgare ska få vård genom att visa upp pass eller en officiell id-handling. Ett säkrare och mer välkänt sätt är emellertid att visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card, EHIC) som ger rätt till nödvändig sjukvård till samma pris och på samma villkor som de som bor i Finland och omfattas av sjukförsäkringen i landet.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller på offentliga sjukhus och hälsocentraler. När det gäller vård som ges av en privat tjänsteleverantör betalar en person som är försäkrad i ett annat nordiskt land själv de verkliga kostnaderna för vården, varefter hen i efterhand kan ansöka om sjukförsäkringsersättning (så kallad FPA-ersättning). Mer information om EHIC hittar du på Europeiska kommissionens webbplats, FPA:s webbplats eller socialförsäkringsmyndigheterna i det land du bor i.

Ett finskt läkarintyg duger ofta som sjukintyg utomlands, förutsatt att det på läkarintyget står sjukdomsdiagnos, orsaken till sjukdomen och hur länge personen i fråga är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Be om ett intyg på svenska eller engelska – intyg på finska godtas sällan.

Att söka vård i Finland

Du har rätt att söka och använda hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Om ansökan om vården är planerad i förväg påverkas möjligheten att få ersättning av om det handlar om sjukhusvård eller annan vård än sjukhusvård.

Om det gäller sjukhusvård måste du nästan undantagslöst ansöka på förhand om tillstånd till vården hos din sjukförsäkringsmyndighet. Kostnaderna ersätts enligt systemet i det land där vården ges. Om ersättningen är mindre än du får från din egen sjukvårdsförsäkring ersätts du med det belopp som motsvarar mellanskillnaden. Om du inte har något tillstånd är det inte säkert att du får ersättning för vårdkostnaderna.

Om det gäller annan vård än sjukhusvård kan du själv bestämma om du ansöker om tillstånd på förhand eller inte. Om du ansökt om tillståndet på förhand ersätts det enligt samma praxis som för sjukhusvården. Du kan också söka vård i ett annat land utan förhandstillstånd och först ansöka om ersättning när du är tillbaka från resan. I det fallet ersätts vårdkostnaderna enligt praxisen i det land där din sjukförsäkringsmyndighet finns.

En person som bor och är försäkrad i ett land som tillämpar EU-lagstiftningen kan även söka vård i Finland på eget initiativ om han eller hon söker vård hos en privat tjänsteleverantör. Den privata tjänsteleverantören får då betalt för kostnaderna för vården direkt från kunden.

Mer information finns på EU:s webbsidor.

Kommunal hälso- och sjukvård för personer som bor permanent i Finland

Alla som bor permanent i Finland har rätt till kommunala hälsovårdstjänster.

Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av kommunerna är bland annat tjänsterna på hälsovårdscentralerna, specialistvården (sjukhusen), hälsoupplysning, rådgivningsverksamhet för dem som väntar barn och för nyfödda barn, skolhälsovård för skolelever, företagshälsovård för arbetstagare, studenthälsovård, tandvård, mentalvård, rehabilitering och miljöhälsovård.

Om du blir sjuk bör du i första hand vända dig till hälsovårdscentralen i din egen kommun. Om du behöver sjukhusvård kan en läkare på hälsovårdscentralen skriva en remiss till sjukhuset åt dig.

Vid besök på hälsovårdscentral eller sjukhus betalar man i regel en patientavgift. Mer information om priserna på tjänsterna får du direkt från social- och hälsovårdstjänsterna i din kommun. Webbadresserna till Finlands kommuner finns på webbplatsen kommunerna.net.

Mer information om hälso- och sjukvårdstjänster hittar du även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Hälso- och sjukvård för personer som arbetar i Finland

Om du arbetar i Finland och är arbetslöshetsförsäkrad har du rätt till kommunala hälsovårdstjänster oavsett om du bor i Finland permanent eller inte. I sådana fall kan man som arbetstagare få ett intyg av FPA över rätt till sjukvårdsförmåner i Finland, med vilket man inom den offentliga hälsovården kan bevisa sin rätt att få sjukvårdsförmåner.

Utöver de kommunala hälsovårdstjänsterna ska arbetsgivaren tillhandahålla förebyggande hälsovård åt sina anställda. Målet med detta är att trygga en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagaren samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Arbetsgivaren kan även ordna med sjukvård och andra hälsotjänster. Mer information om företagshälsovården på din arbetsplats får du av din arbetsgivare.

Hälso- och sjukvård för studerande i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster, som tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan av instans bemyndigad av kommunen oavsett hemkommun. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Besök hos hälsovårdare, psykolog och socialarbetare är i regel kostnadsfritt. Vid besök hos läkare tar man i regel ut en avgift, antingen i form av en årlig avgift eller en avgift för enskilda besök. För personer under 18 år är läkarbesök gratis.

Hälsovårdscentralen ansvarar för skol- och studenthälsovården på grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Hälsovården för studerande vid universiteten samt på vetenskaps- och konsthögskolorna har det nationella Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvar för. Postgraduala studerande omfattas inte av studenthälsovården. Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande hittar du på Hallå Nordens sidor.

Sjukdagpenning

Om sjukdomen hindrar dig från att arbeta kan du ansöka om sjukdagpenning hos FPA förutsatt att du omfattas av socialskyddet i Finland.

Mer information om sjukdagpenning för arbetstagare hittar du på Hallå Nordens sidor under avsnittet Inkomst vid sjukdom.

Mer information om sjukförsäkring för studerande hittar du under avsnittet Hälsovård och sjukvårdsförsäkring under studietiden.

Klagomål och patientförsäkring

Patienten eller dennes anhöriga har rätt att klaga om hen är missnöjd med den vård eller det bemötande hen har fått inom sjukvården. Innan man kommer in med klagomål bör man dock också överväga att ta till andra, ofta snabbare och mer effektiva, metoder för att utreda och lösa situationen. Genom en öppen dialog kan man ofta tillsammans med den person som givit vården eller dennes chef utreda eventuella missförstånd mellan patienten och dennes vårdgivare samt korrigera misstag eller brister som skett under vården med en gång.

Om man inte lyckas lösa tvisten genom dialog kan man lämna in ett klagomål antingen till regionförvaltningsverket eller Valvira.

Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen patienten för personskador som orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård. Patientförsäkringscentralen har hand om hanteringen av ersättningen. En skriftlig skadeanmälan ska skickas in till Patientförsäkringscentralen. Ingående anvisningar för hur du gör en skadeanmälan hittar du på Patientförsäkringscentralens webbplats.