Tehdyt toimenpiteet

Marraskuu 2010: Pohjoismaiden liittovaltio – realistinen utopia

Pohjoismailla on juuri nyt mahdollisuus muuttaa kaikessa rauhassa kansalaisten, elinkeinoelämän ja kulttuurin kehitysedellytyksiä.

01.11.2010

Kirjoitin jokseenkin tasan vuosi sitten Dagens Nyheter -lehteen pari artikkelia, joissa ehdotin, että Pohjoismaat ja itsehallintoalueet yhdistyisivät liittovaltioksi.

Olen vain harvoin kohdannut yhtä vahvoja reaktioita. Siitä syystä olen tarkentanut ehdotustani Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosikirjassa 2010.

Liittovaltion hahmotteleminen ei ole vaikeaa. Sveitsi voisi olla yksi esikuva liitolle, johon kuuluisivat viisi Pohjoismaata (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) ja kolme itsehallintoaluetta (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Liitolla olisi ainoastaan sen verran toimivaltaa kuin jäsenet sille erityisesti myöntävät. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluisi liitolle, talouspolitiikkaa ja työmarkkinapolitiikkaa koordinoitaisiin, ja se olisi todennäköisesti tarpeen myös tutkimuspolitiikassa.

Liittovaltio ei tarkoita sitä, että kaikki politiikka koskisi koko liittoa. Pohjoismailla on pitkä paikallisen itsehallinnon perinne, ja erityisesti sosiaalisektori on paljolti kuntien ja läänien tai maakäräjien vastuulla, vaikka tasavertaisuutta valvotaankin kansallisella tasolla.

Pohjoismaiden liittovaltio voisi toimia samalla tavalla. Se voisi olla vertailujen ja yhteistoiminnan areena, eikä kaikessa tarvittaisi pakottavia päätöksiä. Verotus säilyisi suurimmaksi osaksi kansallisena, samoin sosiaalisektori, ehkä myös sosiaalivakuutukset, ellei yhteistä järjestelmää katsota hyödyllisemmäksi.

Liittovaltio tarvitsee perustuslain, lainsäädäntöelimen ja hallituksen. Jäsenten on sovittava niiden muotoilusta.

Prosessista tulee varmasti pitkä, mutta sen voisi käynnistää Pohjoismaiden neuvoston aloite esitutkimuksesta, jossa tarkastellaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Neuvoston näkemysten ja ehdotusten jälkeen jäsenet voisivat aloittaa neuvottelut. Sen jälkeen kansojen ja parlamenttien on sanottava sanansa neuvottelujen tuloksesta. Pohjoismaiden kansalaiset voisivat valita ensimmäiset yhteiset käräjänsä vuoden 2030 paikkeilla.

Menneisyyden esteet

On omituista, ettei näin ole jo tapahtunut.
Kansainvälisissä yhteyksissä Pohjoismaat ylistävät rauhanomaista ja menestyksekästä yhteistyötään. Kuva voidaan kuitenkin kääntää myös toisin päin.

Muualla Euroopassa vastaavanlaiset kulttuurisesti ja kielellisesti yhtenäiset alueet ovat muodostaneet maita ja valtioita jo kauan sitten: Englanti ja Ranska varhaiskeskiajalla, Espanja 1400-luvulla, Iso-Britannia 1600-luvulla, Saksa ja Italia 1800-luvulla... Ainoastaan Pohjoismaat ovat pysytelleet jääräpäisesti erillään.

Osittain tämä on johtunut siitä, että Tanska-Norja ja Ruotsi-Suomi olivat pitkään niin tasaväkisiä, ettei kumpikaan valtakunta onnistunut nujertamaan toista, ja osittain siitä, että suurvallat aina Hansasta Yhdysvaltoihin ja Neuvostoliittoon estivät yritykset.

Nykyään suurvallat kuitenkin jättävät Pohjoismaat rauhaan. Ensimmäistä kertaa 600 vuoteen maat voisivat keskustella asiasta kaikessa rauhassa.

Nordismia ovat kannatelleet 1800-luvulta lähtien vahvat kulttuuriset ja aatteelliset tuntemukset, mutta nykyään sille on mielestäni myös vahvoja taloudellisia ja ulkopoliittisia syitä.

Maailman kymmenenneksi suurin talous

Kaikki alkoi numeroilla leikkimisestä. Laskin yhteen maiden BKT:n ja asukasluvun. Tulos oli hämmentävä. Pohjoismaiden liittovaltiossa olisi nykyään runsaat 25 miljoonaa asukasta ja sen BKT olisi Espanjan ja Kanadan luokkaa, eli noin 1 600 miljardia dollaria. Tämä nostaisi sen maailman kymmenenneksi tai kahdenneksitoista suurimmaksi taloudeksi.

Tämä avaa kaksi tärkeää näkökulmaa.

Finanssikriisi on kasvattanut voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Kun Bretton Woodsin järjestelmä romuttui 1970-luvun alussa, sääntelyä ryhdyttiin purkamaan ja kansainvälisten järjestöjen rooli heikkeni heikkenemistään.
Viime vuosina on kuitenkin oivallettu, että rahamarkkinoita on pakko säännellä kansainvälisesti. Ongelmana on se, että YK, WTO, IMF ja jopa OECD ovat muuttuneet niin muodottomiksi, etteivät ne kykene saavuttamaan vaikeita ratkaisuja suurissa neuvotteluissa.

Asia on ratkaistu G20:lla, joka hahmottelee suuret linjat ja jättää niiden toteutuksen perinteisille järjestöille.

Suuntaus ei liene vain tilapäinen: vastaavanlaisten mekanismien tarve on vähintään yhtä suuri ilmasto-ongelman ratkaisussa.
Ongelmana on, että G20 sivuuttaa Pohjoismaat, mikä on tappio sekä Pohjoismaille että maailmalle.

Pohjoismaat suhtautuvat vapaakauppaan myönteisemmin kuin yksikään G20:n jäsenmaa, ja ne ovat myös olleet valmiit tekemään enemmän ympäristön hyväksi. Niin kauan kuin maat ovat erillään, niiden näkemykset eivät pääse esille tärkeimmissä elimissä, joihin on pääsy ainoastaan suurimmilla talouksilla.

Pohjoismaiden liittovaltio olisi niissä itsestään selvä ja rakentava osapuoli.

Yhteistyössä on voimaa

Kyse on kuitenkin myös Pohjoismaiden omista talouksista. 25 miljoonan asukkaan talous on huomattavasti iskukykyisempi ja hedelmällisempi kuin viisi 10 + 5 + 5 + 5 + 0,5 miljoonan asukkaan taloutta.

Yhdenmukaisempi lainsäädäntö, aktiiviset yhteiset työmarkkinat ja yhtenäinen tutkimuspolitiikka kasvattaisivat Pohjoismaiden kasvupotentiaalia huomattavasti verrattuna nykyiseen hajaannuksen tilaan.

Pohjoismaiden liittovaltio ei olisi taloudellisesti yhtä haavoittuva kuin Pohjoismaat erikseen.

Pienet maat ovat erittäin riippuvaisia yksittäisistä tuotteista, toimialoista ja/tai markkinoista, mutta suhdannevaihtelut ovat vähäisempiä, jos Pohjoismaat muodostavat yhden kokonaisuuden.

Liittovaltio olisi kuin USA:n pienoiskuva. Mitä kotoisammaksi tunnemme olomme toistemme maissa, sitä tehokkaammin kansalaiset voivat vastata suhdanteisiin muuttamalla sinne, missä tarvitaan työvoimaa.

Yritykset ja kansalaiset ovatkin jo vieneet Pohjoismaita hyvän matkaa kohti tällaista liittoa.

Oslossa joka kymmenes työntekijä on kuulemma ruotsalainen, kolme prosenttia Malmön asukkaista matkustaa joka päivä Juutinrauman sillan yli töihin, ja puolet heistä on tanskalaisia. Yritykset ovat menneet vielä pitemmälle.

Puolet rahoitus- ja vakuutussektorista on pohjoismaista, metsäteollisuus, energia ja elintarvikkeet ovat menossa samaan suuntaan, ja kansainväliset konsernit järjestäytyvät pikemminkin pohjoismaisesti kuin kansallisesti.

Liittovaltio peittoaa yhteistyön

Tavallinen vastalause on: "Eikö tiiviimpi yhteistyö muka riitä?" Tai: "Miksi piitata Pohjoismaista, kun EU:n yhdentyminen koskettaa niin paljon suurempaa ihmismäärää?"

Asia ei kuitenkaan ole näin.

"Tiiviimpi yhteistyö" on täysin eri asia kuin "liittovaltio". Tiiviimmässä yhteistyössä jokaisesta hankkeesta neuvotellaan erikseen. Elleivät kaikki viisi maata pidä sitä riittävän hyödyllisenä, ehdotus ei toteudu.

Niin on käynyt vuosien saatossa monille tärkeille ehdotuksille. Jos "yhteistyö" on tulevaisuuden tunnussana, Pohjoismaat saattavat liukua yhä kauemmaksi toisistaan.

Liittovaltiossa sen sijaan käsiteltäväksi nousee koko ajan uusia asioita. Silloin jokainen jäsen voi tehdä vaihtokauppaa – myöntyminen yhdessä asiassa johtaa menestykseen jossakin toisessa.

Yhteinen liittovaltio luo ratkaisuille kokonaan toisenlaiset kehykset ja edellytykset kuin irtonainen yhteistyö.

EU-yhteistyötä syvempi ratkaisu

Pohjola ei suinkaan ole ristiriidassa EU:n kanssa. Se voi päinvastoin vahvistaa EU:ta. Liittovaltio olisi yksi unionin neljästä tai viidestä vahvimmasta jäsenmaasta. Tämän pitäisi auttaa epäilijöitä näkemään jäsenyysasia eri valossa.

Ymmärrän niitä, jotka kaihtavat unionia, jossa ranskalais-saksalainen pääosasto voi jyrätä Ruotsin tai Suomen tai Tanskan, mutta Espanjaa tai Puolaa ei kohdella miten sattuu. Pohjola vastaisi hyvinkin Espanjaa.

Pohjoismainen yhteistyö voi sitä paitsi mennä huomattavasti pitemmälle kuin Euroopan yhteistyö. Yhteispohjoismaiset arvot luovat perustan lainsäädännön, sosiaalivakuutusten ja verotuksen aloilla tehtävälle yhteistyölle. EU:ssa siihen vaaditaan monta sukupolvea.

Pohjoismainen yhteistyö voi toimia esimerkkinä ja tienraivaajana koko yhteisölle.

Suuri mahdollisuus

Joskus politiikalla voi olla suuri merkitys. Politiikka päättää tekemistemme institutionaaliset puitteet. Tärkeimmät niistä ovat maantieteelliset rajat. Niille markkinat eivät mahda mitään. Päinvastoin – rajat vaikuttavat sekä kauppaan että elinkeinoelämään.

Paul Krugman sai pari vuotta sitten talousmaantieteen tutkimuksestaan taloustieteen palkinnon Alfred Nobelin muistoksi. Krugmanin päätelmät ovat vahvoja. Oikeiden henkilöiden läheisyys on ratkaisevaa, on tärkeää, että toimialat, yritykset ja osaavat ihmiset kerääntyvät samaan paikkaan.

Maantiede on taloutta ja se on politiikan käsissä.

Poliittinen maantiede on hahmoteltu uudestaan kerta toisensa jälkeen, ja esimerkiksi Sveitsin perustaminen, Alankomaiden vapautuminen, Italian yhdistyminen, Saksan jälleenyhdistyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen ovat jättäneet syvät jäljet historiaan.

Pohjoismailla on juuri nyt mahdollisuus muuttaa kaikessa rauhassa kansalaisten, elinkeinoelämän ja kulttuurin kehitysedellytyksiä.

Maiden poliitikkojen on viime kädessä vaalittava tätä mahdollisuutta. Jos he päättävät tehdä niin, liittovaltiolla on kaikki edellytykset saada Pohjolasta enemmän kuin mitä maat pystyvät erikseen tarjoamaan kansalaisilleen.

Vuoden 2010 pohjoismaisessa vuosikirjassa on kyse juuri tästä mahdollisuudesta.

Artikkeli edustaa kirjoittajan omia näkemyksiä.

Anonymous says:
maanantai 01. marraskuuta 2010, 13.47

saataisiin kertaheitolla Ruotsin mamu-väkivaltarikollisuus Suomeenkin. Kuoleva Ruotsin yhteiskunta levittäisi tautinsa myös tänne. Itsenäisyys ja oman kulttuurin säilyttäminen on ainoa oikea tapa pysyä kilpailukykyisenä...

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 00.01

Few things in this region are more controversial than thinking as a region. But as an outsider with 10 years direct experience, and a blogger on the subject as well, I think Wetterberg has a point. http://tinyurl.com/37veqos

Anonymous says:
torstai 04. marraskuuta 2010, 12.31

I think that only somebody who has no knowledge of Finnish history can be in favour of such an undemocratic idea. Finland would be subjected and subordinated in every respect especially by the Swedes. Not even now Finnish is accepted as equivalent language in the Nordic Council.

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 07.10

Mikä olisi sitten tällaisen liittovaltion virallinen kieli? Ei kai ruotsi, sillä tämä näivettäisi Suomen kielen.

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 21.31

Koska se on Sveitsin mallin mukaan ruotsia, islantia, norjaa, tanskaa ja suomea olisi kaikki varmasti virallista kieltä.

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 15.58

Kan förbundsstaten Norden vara med i EU om en stor del av dess land Norge inte är med?

Anonymous says:
keskiviikko 03. marraskuuta 2010, 23.15

Norge har vært medlem av Nordisk råd siden opprettelsen og er medlem av EEA/EØS fra 1994. Norge (og Island) har adoptert store deler av EUs lovgivning og deltar i Schengen-samarbeidet. Norge er også medlem av Nato. En forbundsstat som har en del av territoriet utenfor EU høres merkelig ut. Men både Grønland og Færøyene er danske, men samtidig utenfor EU. Så utfordringen kan opplagt løses, hvis det er politisk vilje.

Anonymous says:
torstai 04. marraskuuta 2010, 16.39

Jag håller med helt och hållet!!

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 17.15

Nogle kalder samarbejdet i Norden for spindelvævs nordismen. Fx indenfor erhvervslivet er der mange virksomheder, som betragter Norden som sit hjemmemarked. Af nyrer eksempler har vi Nets.eu, Posten Norden (hvor vi mangler alle de nordiske postvæseners tilslutning) etc.. I Norden er vi nok så ens kulturelt og på mange områder. Jo mere samarbejde desto bedre står vi rustet i en globaliseret verden. Nordisk samarbejde bør også lægge vægt på det sproglige fællesskab mellem fx norsk, svensk og dansk - mange orde er ens og har samme betydning. Jo mere vi lærer hinandens sprog jo rigere bliver vi. Lad os få mere af hinandens TV, radio og Internet. I disse sparetider er al nordisk samarbejde en yderligere økonomisk fordel. Vi lærer hele tiden af hinanden og vi sammenligner os ofte med hinanden. Arbejd fx på at formidske bureakratiet i Norden. Udvid yderligere vores samarbjde fx med nordisk deltagelse i nationale valg til Folketinget, Stortinget, Riksdagen, Altinget, Lagtinget etc..

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 21.21

Det er en virkelig god ide med en nordisk union.
Vigtigst er måske, at vi dermed kan tale med én stemme overfor resten af verden. De økonomiske fordele er desuden også store.

Anonymous says:
keskiviikko 03. marraskuuta 2010, 23.17

Norden er allerede en union. Vi har hatt felles arbeidsmarked siden 1950-tallet og har reist passløst mellom de nordiske landene så lenge jeg kan huske.

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 21.35

I support the idea!

Anonymous says:
tiistai 02. marraskuuta 2010, 23.09

I guess the nordic union (Asgard?), could be as much a member of eu as switzerland or norway. Basically having access to the markets in return for a smaller protection fee.

Anonymous says:
keskiviikko 03. marraskuuta 2010, 14.55

Suosittelen mitä lämpimimmin tutustumaan myös toisenlaiseen, analyyttisen kriittiseen kirjoitukseen aiheesta. http://networkedblogs.com/9ZRMA kirjoittaja Hannu Visti.

Anonymous says:
lauantai 06. marraskuuta 2010, 10.36

Why not consider Flanders as a member state :D ? After the kingdom of Belgium has been split, of course. Essentially, I think you are mistaken in choosing a federal Union on a regional level. The only viable realistic utopia in a global world is a European federal state of which Norway, Denmark, etc are all member states, just like Catalonia, Wales, Scotland and Flanders

Anonymous says:
maanantai 08. marraskuuta 2010, 03.28

I would strongly advice the author to push for further feasibility studies and try to anchor the idea with national politicians.

Anonymous says:
tiistai 09. marraskuuta 2010, 15.05

Man kan ikke etablere en union i en union, eller en forbundsstat i EU som nå etter Lisboatrakteten juridisk sett er en statsdannelse. Hva slags stat ville dette bli? Et lydrike under Brüssel! Uansett vil det norske folk aldri bli medlem av EU, vi har allerede stemt nei to ganger, og lar oss ikke manipulere inn i denne antidemokratiske, neo-føydale byråkratmastodonten ved urealistisk snikk-snakk av maktkåte politikere. Vi vil nå ut av EØS og kvitte oss med direktiv-diktaturet fra Bryssel.

Forslaget viser en oppsiktsvekkende mangel på politisk realisme. Med mindre Wetterberg foreslår at Finland, Danmark og Sverige skal melde seg ut av EU og deretter som frie og uavhengige nasjoner sammen med de øvrige nordiske land etablere en Nordisk forbundsstat. Da blir det jo noe ganske annet. Og hvis han ønsker en forbundsstat som Sveits, med stor grad av lokalt selvstyre, direktedemokrati og folkeavstemninger om viktige spørsmål, så kan vi diskutere saken. En sveitsisk modell ville helt sikkert få stor oppslutning i de nordiske nasjonene.
Men jeg tror ikke Wetterberg vil ha en slik stat, han vil ha en Nordisk "stat" i EU for å sikre posisjoner og innflytelse for det nye aristokratiet (bestående av politikere, byråkrater, finans- og forretningsmenn og hoff-intellektuelle) som vokser frem i de europeiske nasjonalstatene. Hvorfor skulle nordboere gå inn for et slikt prosjekt? Slik det er nå er det ille nok med én union, som har som mål å oppløse nasjonalstaten, folk i Norden trenger ikke en union til. La oss heller revitalisere Efta, og vende ryggen til Bryssel. Både euroen og EU kommer til å gå i oppløsning.. Man kan ikke gå baklengs særlig langt uten at det går galt, og særlig ikke inn i fremtiden.

Anonymous says:
maanantai 15. marraskuuta 2010, 01.20

Jeg synes det er en bra ide. Jeg lever utenfor Skandinavien nå, og nordiske verdier er ...nødvendige i EU. De finns ikke her, i Østen, heller ikke i Spanien, heller i England!! Som en EU borger, som har levd i begge Sverige og Norge lenge nok, og kjenner de andre nordiske land også, jeg oppmuntrer og støtter dere: Gjør dette! Men før 2030. Det er mulig om alle vill. Ni måste se det gode som kan komme ut. Hva kommer å skje er at den nordiske synspunkt vil ha større viktighet i europeiske affærer, og den skandinaviske fornuft og grundighet som savnes i SørEuropa skal ha respekt og bli lov! Heja Norden.

Anonymous says:
tiistai 16. marraskuuta 2010, 17.27

With the experience of democracy, the European continent needs to truly transform itself back into the Europe of the sovereign regions. A typical region in Europe comprises 1-10 million people, with its own parliament, government, supreme court, Flag and often castle. Europe has always comprised these regions which in the last centuries were artificially forced together in language areas called national states to shield against external competition from other Europeans. The current European Union is therefore merely a union of language areas, not a Union for the peoples of the historically sovereign European regions of today 1-10 million people. For example, each of the 16 states in Germany, such as Saxony, Bavaria, North-Rhine Westphalia are regions with 4-5 million inhabitants with their own parliaments and flags, making up a total of 80 million people. Each of the 20 regions in Italy, such as Lombardia, Liguria, Campania are in the same way such regions with their own parliaments and flags, making up a total of 60 million people. Each of the 17 regions in Spain, such as Andalucia, Aragon and Cantabria are in the same way such regions with their own parliaments and flags making up a total of 40 million people. Each of the 22 mainland regions in France, such as Brittany, Lorraine, and upper Normandy are in the same way such regions, with presidents and flags, but not their own parliaments, making up a total of 60 million people. The Republic of Irland is in itself a sovereign region of 6 million people. The UK comprises old Kingdoms, such as Wales with 2 million inhabitants, Scotland with 6 million inhabitants, Northern Ireland with less than 2 million inhabitants, and England with 49 million inhabitants, the latter who itself traces its roots back to the Seven Old Anglo-Saxon Kingdoms such as Northumbria and East Anglia, but today comprising 9 ad hoc English regions for various administrative purposes, each with 5-6 million inhabitants. All over Europe the same regional structures of old cultural kingdoms and regions remain throughout history, or could be restored in a democratic setting. Today, all over Europe, regions of 1-10 million people have their own parliament, president/king, flag and supreme court. Some of these regions are sovereign, as the countries of the Nordic Council. There is no reason for various regions who speak the same language to cluster into a national state since the national state transfers the powers away from the citizens of the regions. The countries of the Nordic Council are still such regions, sovereign regions in their own right, with populations of 1-10 milion people, parliament, government and supreme courts, and should lead their European counterparts, such as Lombardia, North-Rhine Westphalia, Andalucia, Normandy and the Seven Old Anglo-Saxon Kingdoms, such as Northumbria and East Anglia, to a fully fledged Europe of sovereign historic cultural regions, a Europe of old castles and new sports cars, comprising a hundred regional republics or democratic Kingdoms, each comprising 1-10 million inhabitants, parliament and flag united in such a federation where military, foreign policy and roads are on the federal European level, and the rest is on the regional level, that is, of such sizes as still are seen in the Nordic countries. This solution safeguards the ultimate subsidiarity, the power to the people of the regions, and yet, as a federation protects each region from foreign threats such as the emerging financial and military powers of China, India, Brazil and Russia as well as from being tossed around by the United States of America. Such proposed federal system works perfectly well in the USA which comprises 50 states with some 6 million people each, making up a total of 300 million people. Those American states are sovereign and independent in anything but a few areas such as military, and foreign policy. The Nordic Council, comprising the sovereign five regions in the North, of those hundred European regions of equal sizes, should therefore take initiatives in providing communication arenas for a) the other sovereign European regions of the same size, such as Ireland, Switzerland and Austria. b) the not yet soverign European regions of the same sizes, such as Lombardia, Andalucia, Normandy, Saxony, Scotland and the cultural, yet to be re-established, old English Kingdoms, such as East-Anglia and Northumbria.

Anonymous says:
tiistai 07. joulukuuta 2010, 12.54

Dette synes jeg var en meget god idé. Kanskje Norge kunne bli kvitt sine mindreverdighetskomplekser i samme slengen. Økonomisk og militært ville dette kunne bli en sukssess!

Anonymous says:
perjantai 10. joulukuuta 2010, 17.44

I think this is an excellent idea. The nordic countries have far more in common with each other — religion, thrift, culture, languages, economies — than the south-european countries.

Not that I care much for sports myself, but we would easily dominate the winter olympics, the hockey world cup and would have a better chance at football.

Many corporate cooperations seems to work just fine too, e.g. StoraEnso, Telenor/Bredbandsbolaget and Posten (Danish/Swedish).

Anonymous says:
maanantai 20. joulukuuta 2010, 22.56

Virallinen kieli jokaisela alueella olisi englanti ja alueellisesti lisäksi suomi, ruotsi, norja, tanska ja islanti. Samantien Baltia mukaan elikkä lisää alueellisia kieliä, viro, latvia, liettua.

Anonymous says:
perjantai 14. tammikuuta 2011, 13.23

As a Swede I would have no objections against importing the excellent Finnish school system, Denmark's view on clean energy, Norways position as a major oil importer and an OPEC-member, combined with the well developed industrial experience of Swedish businesses.

Anonymous says:
keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 21.25

... så länge det rör sig om ett samarbete mellan suveräna stater. En Nordisk Union i stället för EU, som anpassas efter de individuella nationalstaternas önskemål om samarbete sinsemellan.

Att försöka konstruera en samnordisk nationalstat tycker jag däremot är en dålig idé, mot bakgrund av djupt inrotade föreställningar hos våra folk, som baseras på tidigare historiska skeenden. Jag tror inte att det senare är folkens vilja. Som svensk har jag ingen önskan att söka inordna Finland eller Norge under Sverige igen, och jag skulle själv aldrig acceptera att Sverige skulle styras av danskar igen. Min förfader Engelbrekt sparkade ut dem på goda grunder. På samma vis sparkade finnar och norrmän ut oss svenskar, eftersom det var folkens vilja att styra sig själva.

Sedan jag växt upp och lärt mig mer om världen så har jag fullständigt ändrat uppfattning om vår Europeiska Union. Det svenska folket manipulerades till att rösta ja i folkomröstningen, och den hölls under en mycket kort tidsperiod då majoriteten tillfälligt var positiv. (Troligtvis som ett resultat av valutaspekulationerna i början av 90-talet.) Desvärre bär jag själv ett mått av skuld till detta, då jag arbetade för Näringslivets EU-fakta och bidrog till att sprida propaganda. Nu står det fullstängigt klart för mig att vi borde lämna denna union omgående och fullständigt.

Alternativet med en Nordisk Union har föreslagits otaliga gånger genom historien, och jag tror att en majoritet av folket har varit för detta. Det tycks dock inte vara önskvärt ur våra styrande politikers synvinkel, och följdaktligen har vi aldrig fått lov att folkomrösta om detta (så vitt jag vet). Våra politiker tycks vilja hålla oss tillbaka, och bibehålla oss som lydstater till USA och "världssamfundet".

Jag kommer till fullo att stå bakom en strävan mot en Nordisk Union om detta blir ett alternativ i framtiden.

Anonymous says:
sunnuntai 17. huhtikuuta 2011, 16.07

Håller med. Förutom påståendet att finnarna kastade ut svenskarna, eftersom det skedde genom våld utifrån. Enl. historieböcker fanns ingen folkrörelse i Finland för att bli fritt från Sverige.

Anonymous says:
perjantai 18. helmikuuta 2011, 17.14

En nordisk förbundsstat, vore inte en dum idé. Däremot är de delstater/förbundsländer som här nämnts lämpliga som delstater.
Skulle Sverige, med 9 miljoner inv. ha lika mycket att säga till om som Island, med mindre än en halv?!
Och motsatt, om delstaternas inbördes makt gentemot varandra vore proportionell mot folkmängden; vad är då skillnaden mellan att "de stora EU-länderna kör över de mindre"? D.v.s. Sverige eller Danmark, som ex., skulle kunna köra över Åland, eller Island.

Nej, vad man bör göra är följande:
I Sverige planeras redan för indelning av staten i 8-9 storregioner. Om man ger dessa ungefär lika stor grad av självstyre som de tyska Bundesländerna, och på liknande sätt delar in övriga nordiska stater i "bundesländer" med 0,5-2 milj. invånare vardera, så kan dessa tillsammans utgöra Förbundsstaten Norden. Våra nuvarande självständiga stater kommer då att delas upp, och kvarstå som folkliga/kulturella gränser, såsom Sverige idag består av Götaland, Svealand och Norrland; alltså områden som idag saknar administrativ roll.

Givetvis ska regionuppdelningen ske efter, i första hand, kulturell/historisk identitet, i andra hand efter folkmängd, i tredje hand efter infrastruktur/kollektivtrafik och administrativ indelning.


Ett exempel på "bundesland" kunde vara Skåneländerna: Skåne, Blekinge, Halland (ev. ej den nordligaste delen av Halland, då denna integrerats i Göteborgsregionen) samt ev. Bornholm.
Ett annat exempel: Storstäderna kan vara egna "länder". Ex. Kööpenhamn, Stockholm, Helsinki, Oslo, Göteborg...

Med denna uppdelning får man ett större antal självstyrande enheter; makten flyttas närmare folket - inte längre! Problemet i bl.a. Sverige idag är ju avsaknad av tillräckligt regionalt självstyre, med konsekvens att stora delar av folket känner sig överkörda av "Stockholm".

Commenting has been disabled.

Haku Analys Nordenista