Perusopetus Ruotsissa

Kaikilla Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus ja velvollisuus saada perusopetusta yhdeksän vuoden ajan. Tässä artikkelissa annetaan yleistä tietoa peruskoulusta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä arvosanoista.

Esikoulu

Esikoulutoiminta on oma koulumuotonsa, ja esikoulut toimivat usein samoissa tiloissa peruskoulujen kanssa. Peruskoulun opetussuunnitelma koskee myös esikoulua.

Lapset aloittavat esikoulun kuusivuotiaina. Tavoitteena on pohjustaa koulun aloittamista. Vaikka esikoulu ei kuulukaan kouluvelvollisuuden piiriin, useimmat kuusivuotiaat osallistuvat opetukseen. Lisätietoja antaa Ruotsin kouluvirasto (Skolverket).

Kouluvelvollisuus

Ruotsissa on kouluvelvollisuus eli oppilaan on osallistuttava koulussa annettavaan opetukseen ellei hänellä ole pätevää syytä olla osallistumatta siihen.

Kaikilla yleisen kouluvelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on oikeus maksuttomaan peruskouluopetukseen. Katso Ruotsin koululaista (7. luku, 2. §), ketkä kuuluvat kouluvelvollisuuden piiriin.

Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukauden alkaessa sinä kalenterivuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kouluvelvollisuus päättyy yleensä lapsen yhdeksännen kouluvuoden päättyessä. Jos lapsi käy erityiskoulua, kouluvelvollisuus päättyy lapsen kymmenennen kouluvuoden päättyessä.

Peruskoulu

Ruotsin peruskoulu ja muut sitä vastaavat koulumuodot (erityisperuskoulu, erityiskoulu ja saamelaiskoulu) ovat yhdeksänvuotisia (1.–9. luokka), ja lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta.

Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä kouluja. Kaikki peruskoulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa, mutta yksityiskoulujen pedagogiset, tunnustukselliset ja muut painotukset voivat erota kunnallisten peruskoulujen painotuksista. Yksityiskoulut voivat olla yrityksen, säätiön tai yhdistyksen omistuksessa.

Lapset, jotka puhuvat kotonaan jotain muuta kieltä kuin ruotsia, ovat oikeutettuja niin kutsuttuun äidinkielen opetukseen. Lisätietoja peruskoulusta saa kouluvirastosta tai omasta asuinkunnasta.

Jos muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta, lapsellasi on oikeus hänen ruotsin kielen taidoistaan riippumatta käydä Ruotsissa peruskoulun sitä luokkaa, jota muut hänen ikäisensä lapset käyvät ja joka vastaa sitä luokkatasoa, jolla hän oli kotimaassaan.

Jos asetut asumaan Ruotsiin, lapsellasi on oikeus saada ruotsin kielen opetusta, jotta hänen olisi helpompi sopeutua uuteen koulujärjestelmään.

Jos lapsesi on käynyt aiemmin koulua toisessa Pohjoismaassa ja haluat ilmoittaa hänet ruotsalaiseen peruskouluun, sinun on esitettävä entisestä koulusta saamasi asiakirjat joko ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai englanniksi. Ota yhteyttä lapsesi tulevaan kouluun ja kysy, mitä asiakirjoja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan.

Vapaa kouluvalinta

Koulun on otettava huomioon oppilaspaikkaa hakevan perheen toiveet sekä läheisyysperiaate, mutta lapsi ei ole automaattisesti oikeutettu oppilaspaikkaan jossain tietyssä koulussa.

Valittavana on sekä kunnallisia että yksityisiä kouluja. Joissain yksityiskouluissa oppilaspaikkaa voi joutua jonottamaan muutaman vuoden. Ruotsin kouluviraston ylläpitämästä Utbildningsinfo.se-sivustosta selviää, mistä kouluista voitte hakea oppilaspaikkaa.

Ota yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja siitä, miten voit ilmoittaa lapsesi haluamaasi kouluun Ruotsissa.

Arvosanat

Ruotsin peruskouluissa on käytössä kuusiportainen arvosana-asteikko: A–E (hyväksytty) ja F (hylätty). Peruskoulun 6.–9. luokkien oppilaat saavat arvosanan kaikista niistä aineista, joiden opetukseen he ovat osallistuneet. Kielten arvosanat annetaan ensimmäistä kertaa kuitenkin vasta 7. luokalla.

Arvosanat annetaan 6.–8. luokalla syys- ja kevätlukukauden päättyessä sekä 9. luokalla syyslukukauden päättyessä. Peruskoulun 9. luokan oppilaat saavat kevätlukukauden päättyessä peruskoulun päättötodistuksen. Toisen asteen koulutukseen haetaan päättötodistuksen arvosanojen perusteella.

Erityisperuskoulussa oppilaalle annetaan arvosanat, jos lapsi tai hänen huoltajansa toivoo sitä. Erityiskoulujen oppilaat saavat arvosanat 7.–10. luokalla.

Äidinkieli

Jos oppilaan huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus saada äidinkielen opetusta kyseisellä kielellä, mikäli kieltä puhutaan kotona päivittäin, mikäli oppilaalla on kyseisen kielen perustaidot ja mikäli kunnassa on vähintään viisi oppilasta, jotka toivovat kyseisen kielen opetusta. Jos huoltajan äidinkieli on kansallinen vähemmistökieli, oppilaalle on tarjottava äidinkielen opetusta, vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan kotona päivittäin. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, meänkieli (tornionlaaksonsuomi), saame (saamen kielet), romani ja jiddiš. Minoritet.se-sivustossa kerrotaan tarkemmin Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä.

Kansainväliset koulut

Jos lapsi asuu Ruotsissa vain vähän aikaa tai jos hänen on jostain muusta syystä perusteltua käydä kansainvälistä koulua, hän voi hakea johonkin kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) hyväksymään kansainväliseen kouluun. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kansainvälisessä koulussa annettava opetus on rinnastettavissa ruotsalaisen peruskoulun oppimäärään.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta koostuu vapaa-ajankodeista, avoimesta vapaa-ajantoiminnasta ja pedagogisesta hoivatoiminnasta. Lapsi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan kuusivuotiaasta alkaen ja sen vuoden kevätlukukauden loppuun, jolloin hän täyttää 13 vuotta.

Toimintaa on tarjolla aamuvarhaisesta iltaan, jotta vanhemmat voisivat käydä töissä tai opiskella. Vanhemmat maksavat yleensä lapsen osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Toiminta tapahtuu yleensä koulun tiloissa ja koulun johdolla. Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa kouluvirasto.

Koulukuljetus

Jos oppilaan koulumatka on pitkä tai jos hänellä on kuljetustarpeen aiheuttava toimintarajoite, hänellä on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Ota yhteyttä asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja. Tarkempaa tietoa koulukuljetuksista saa myös Ruotsin koululaista (10. luku, 31.–32. §).

Peruskoulun luokkajako

Peruskoulujen luokkajaossa on pieniä Pohjoismaiden välisiä eroja. Taulukosta ilmenee, miten vuosiluokat on numeroitu eri Pohjoismaissa (sulkeissa olevat vuosiluokat ovat vapaaehtoisia).

Esikoulu ja 9–10 vuoden mittainen peruskoulu:

RuotsiTanskaSuomiIslantiNorjaIkä
(0) 0 (0) 1 1 6
1 1 1 2 2 7
2 2 2 3 3 8
3 3 3 4 4 9
4 4 4 5 5 10
5 5 5 6 6 11
6 6 6 7 7 12
7 7 7 8 8 13
8 8 8 9 9 14
9 9 9 10 10 15
(10) (10) 16

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.