Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä ruotsi.

Växjö-deklarationen : Sälen och samhället

Danmarks, Finlands, Färöarnas, Grönlands, Islands, Norges, Sveriges och Ålands ministrar för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk har på ministermötet den 26 juni 2008 diskuterat om bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten, som har aktualiserats genom den pågående säldiskussionen i EU.

Som uppföljning till den internationella konferensen om sälen och samhället i Vasa i Finland den 16–18 oktober 2007 betonar Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk vikten av att främja en balans mellan bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten.

Konferensen i Vasa anordnades av Nordiska ministerrådet i samarbete med NAMMCO, WWF och Kvarkenrådet med syftet att diskutera hur resurserna och samspelet i Östersjön och Nordatlanten ska förvaltas.

Nordiska ministerrådet

hänvisar till

den deklarationen om gråsäl i Östersjön som de Nordiska och Baltiska ministrarna för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk antog 2006,

är oroat över

den pågående processen inom EU mot bakgrund av Europaparlamentets förklaring om förbud mot handel av sälprodukter i Europeiska unionen, som allvarligt kan hota småskalig lokal mat- och hantverkstradition, där sälen tillvaratas och nyttjas

konstaterar att

sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten är en viktig resurs, som kan ha stor betydelse för nordiska kustsamhällen,

är medvetet

om att sälbestånden regionalt kan konkurrera med kustfisket, vilket medför minskade fångster och förstörda fiskeredskap,

är också medvetet

om de positiva hälsoeffekterna av marina fettsyror från säl och fisk,är oroat över den samhällsekonomiska utvecklingen för vissa etniska minoriteter och kustsamhällen,

betonar vikten

av att balansen mellan bevarande och nyttjande för etniska minoriteter och kustsamhällen uppnås i en anda av ömsesidigt samförstånd,

upprepar behovet

av förvaltningsplaner för säl och välkomnar det arbete som gjorts inom ramen för de regionala konventionerna HELCOM och NAMMCO,

är övertygat om

att de regionala förvaltningsorganen i Östersjön och Nordatlanten kan säkerställa ett effektivt bevarande och ett nyttjande av havsresurserna, som tar hänsyn till kustsamhällenas och urbefolkningens behov,

uppmuntrar därför

NAMMCO och HELCOM att fortsätta sina satsningar på internationellt samarbete om forskning och hållbar förvaltning av sälbestånden,

uppmuntrar

NAMMCO att i samverkan med medlemsstater som bedriver säljakt fortsätta sina strävanden att förbättra metoderna för säljakt,

vädjar till

Europeiska kommissionen att verka för att det uppnås en balans mellan bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten, som tillgodoser olika berörda intressen.


Allekirjoittajat

Danmarks, Finlands, Färöarnas, Grönlands, Islands, Norges, Sveriges och Ålands

Sopimuksen allekirjoituspäivä

Päivämäärä: 25.06.2008

Paikka: Växjö, Svergie

Ota yhteyttä.

Tenna Schaldemose
Puhelin: +45 21 71 71 42
Sähköposti: