Tehdyt toimenpiteet

Kulttuuri ja luovat alat

Kulttuuriin ja luoviin aloihin liittyvä pohjoismainen apu- ja hankerahoitus
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møllerin perherahasto)
Rahasto tukee Tanskan ja muiden Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa. Apurahoja voivat hakea sekä henkilöt että järjestöt. Rahasto ei myönnä apurahoja jatkuvaan toimintaan ja hallintoon tai yksityishenkilöiden oleskeluun, opiskeluun ja opintomatkoihin.
Clara Lachmannin rahasto
Clara Lachmannin rahasto myöntää apurahoja ryhmien ja yksityishenkilöiden opintomatkoihin sekä kurssitoimintaan ja leireihin Skandinavian maissa. Skandinavian mailla tarkoitetaan Clara Lachmannin rahaston ohjesäännössä Ruotsia, Norjaa, Islantia ja Tanskaa ml. Färsaaret ja Grönlanti. Apurahoja myönnetään myös kongressien, kokousten ja symposiumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen sekä sellaisen tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseen, joka koskee Skandinavian maiden ja kansojen oloja ja niiden yhteenkuuluvuuden merkitystä. Esimerkkeinä mainittakoon julkaisut, kulttuuritoiminta ja muu toiminta, joka voi edistää skandinaavista yhteishenkeä.
Dalen pohjoismaisen taiteilijakeskuksen residenssiohjelma
Residenssi sisältää kuukausittaisen apurahan, asunnon ja työtilan sekä matkatuen. Residenssikaudet ovat kestoltaan kaksi tai kolme kuukautta. Hakijoiden tulee olla ammattitaiteilijoita, muotoilijoita, arkkitehtejä tai itsenäisiä kuraattoreja.
Grönlanti-rahasto
Grönlanti-rahaston tavoitteena on vahvistaa grönlantilaisten ja islantilaisten välisiä suhteita. Rahasto myöntää tukea opintokäynteihin, opintojaksoihin, taidenäyttelyihin, urheilutapahtumiin sekä muuhun taiteelliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan. Rahaston peruspääoman talletti Islannin valtio vuosina 1981–1982 ja rahastoa hoitaa Islannin keskuspankki. Tukena jaetaan vuotuinen korkotuotto.
Islannin hallituksen stipendit: islanti toisena kielenä -opinnot
Islannin opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain useita stipendejä islanti toisena kielenä -opintoihin, jotka suoritetaan Islannin yliopistossa Reykjavikissa. Stipendit on tarkoitettu nykyislannin opiskelijoille. Opiskelijoilta edellytetään lähtötasoa, joka vastaa kandidaattitason islanti toisena kielenä -opintojen vaatimuksia. Myöntämisessä suositaan alle 35-vuotiaita hakijoita.
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja ja stipendejä erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille. Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset sekä lapsi- ja nuorisoryhmät. Apurahoja myönnetään muun muassa taide- ja kulttuuriyhteistyöhön, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseksi.
Länsi-Pohjola-rahasto: sijoituslainat
Länsi-Pohjola-rahasto myöntää sijoituslainoja färsaarelaisille ja grönlantilaisille yrityksille sekä islantilaisille yrityksille, mikäli kyse on islantilaisen ja färsaarelaisen tai islantilaisen ja grönlantilaisen yrityksen välisestä yhteistyöhankkeesta.
Letterstedtin yhdistys
Letterstedtin yhdistys myöntää apurahoja pohjoismaisia ilmiöitä vertaileviin tieteellisiin tutkimuksiin, pohjoismaisten tutkijoiden vierailuihin toisessa Pohjoismaassa, pohjoismaisittain kiinnostavien konferenssien ja seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen painattamiseen sekä pohjoismaisittain suuntautuneiden instituutioiden kirjallisuus- ja muihin tarpeistohankintoihin. Yksityishenkilöt voivat hakea apurahoja muihin Pohjoismaihin suuntautuviin opintomatkoihin yhdistyksen Suomen-, Ruotsin-, Norjan-, Tanskan- ja Islannin-osastoilta. Hakukierroksia on kaksi. Niistä ensimmäinen päättyy 15. helmikuuta ja toinen 15. syyskuuta.
Nord: Sàpmi
Interreg Nord-áætlun Evrópusambandsins styður samstarf þvert á landamæri í þeim tilgangi að efla efnahagslega og félagslega þróun á tímabilinu 2014-2020. Almenn markmið Nord-áætlunarinnar er að styrkja samkeppnishæfni og aðdráttarafl svæðisins sem áætlunin nær til. Áætlunin tekur til norðurhluta Svíþjóðar, Finnlands og Noregs og Sápmi (Samalands).
NORDBUK: tukea hankkeisiin ja järjestöyhteistyöhön
NORDBUK tukee lasten ja nuorten omia hankkeita ja järjestäytymistä Pohjoismaisen kulttuuripisteen hallinnoiman ohjelman kautta.
Nordic Innovationin hankerahoitus
Nordic Innovation rahoittaa pohjoismaisia hankkeita, jotka vauhdittavat Pohjoismaiden yritysten innovointia ja kilpailukykyä sekä johtavat kaupalliseen ja kestävään kehitykseen. Ehdotuspyynnöt julkaistaan Nordic Innovationin sivustossa.
Nordkurs: pohjoismaiset kieli- ja kirjallisuuskurssit
Kussakin Pohjoismaassa järjestetään vuosittain kesäkursseja, jotka keskittyvät kyseisen maan kieleen ja kirjallisuuteen. Noin kolmiviikkoisia kursseja pidetään touko–elokuussa yliopistoissa eri puolilla Pohjolaa. Kurssille hyväksytyt saavat apurahan, joka kattaa osan matkakustannuksista. Kesäkurssille hakevien tulee olla kirjoilla pohjoismaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa.
Norjalais-islantilainen kulttuuriyhteistyö
Yhteistyöhön varataan Islannin koulutus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriön (menntamálaráðuneytið) ja Norjan kulttuurineuvoston välisen sopimuksen mukaisesti vuosittain noin 1,4 miljoonaa Norjan kruunua. Määrärahalla on tarkoitus tukea monipuolisesti Norjan ja Islannin välistä kulttuuriyhteistyötä. Tukea voivat hakea sekä norjalaiset että islantilaiset toimijat. Tuettavalla toiminnalla tulee olla merkitystä molemmille maille, ja sen tulisi mieluiten luoda taiteilijoiden, kulttuurityöntekijöiden tai tutkijoiden välille suhteita, jotka säilyvät myös varsinaisen hankkeen toteuttamisen jälkeen. Matkatukea ei yleensä myönnetä harrastajaryhmille, kuten kuoroille ja musiikkiyhtyeille. Myöskään hankkeiden täysrahoitus ei ole mahdollista. Kaikki saadut hakemukset arvioidaan vuosittain samanaikaisesti maalis–huhtikuussa.
Pohjois-Atlantin matkailuyhdistys (NATA): matkatukea kouluille, urheilutapahtumiin ja kulttuurivaihtoon Länsi-Pohjolassa
Pohjois-Atlantin matkailuyhdistys (NATA) tarjoaa matkatukea koululaisryhmille, urheilujoukkueille, musiikkikiertueisiin ja muihin tapahtumiin, joihin liittyy Islannin, Färsaarten ja Grönlannin välistä kulttuurivaihtoa. Matkatuki on tarkoitettu ainoastaan matkakustannuksiin – ei majoitus- tai elinkustannuksiin.
Pohjoismainen kulttuuripiste: Kulttuuri- ja taideohjelma
Kulttuuri- ja taideohjelma tukee hankkeita niiden kaikissa vaiheissa ja kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taideproduktioihin ja luovaan työhön, ja sellaisten hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen, joissa kehitetään taide- ja kulttuurialan osaamista. Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan toimijat, jos hankkeen sisältö täyttää ohjelman vaatimukset.
Pohjoismainen kulttuuripiste: Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin ammattilaisille: taiteilijoille, tuottajille ja taide- ja kulttuurikentän kaikkien alojen toimijoille. Liikkuvuusohjelma myöntää rahoitusta yksityishenkilöiden liikkuvuuteen, kulttuurialan toimijoiden verkostoitumiseen ja residenssikeskusten tukemiseen.
Pohjoismainen kulttuurirahasto: projektituki ja käynnistystuki
Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee kulttuuriprojekteja, jotka uudistavat pohjoismaista yhteistyötä ja kehittävät Pohjoismaiden kulttuurielämää. Rahasto on tehnyt kulttuuriyhteistyötä vuodesta 1966 lähtien yhteispohjoismaisen sopimuksen pohjalta. Viime vuosina rahasto on osallistunut aktiivisesti uusiin verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista voidakseen olla mukana keskustelemassa kulttuurin uusista kehityssuunnista ja rajoja ylittävistä mahdollisuuksista. Rahasto jakaa vuosittain noin 3,9 miljoonaa euroa yhteensä noin 200 projektille.
Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston tukijärjestelmä
Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto (jäljempänä ”rahasto”) edistää korkeatasoista pohjoismaista elokuva- ja televisiotuotantoa myöntämällä loppurahoitusta näytelmäelokuvien, tv-elokuvien ja tv-sarjojen ja luovien dokumenttielokuvien tuotantoon. Rahasto edistää loppurahoittajana myös pohjoismaisten elokuvien levitystä ja versiointia Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia elokuvakulttuurihankkeita.
Pohjola-Norden: opettajien, tulevien opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendi
Opettajien, tulevien opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendit on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa järjestettäviin täydennyskoulutuskursseihin osallistumiseen. Stipendit ovat henkilökohtaisia, ja niitä voivat hakea peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen sekä kansanopistojen opetus- ja hallintohenkilökunta sekä tulevat opettajat. Stipendi myönnetään kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Hakuaika on jatkuva.
Pohjola-Norden: ruotsinkielisten lukiolaisten stipendi
Ruotsinkieliset lukiot voivat hakea stipendejä Norjaan ja Tanskaan suuntautuvaan kieli- ja kulttuurivaihtoon, lähinnä koulujen oppilasvaihtoon. Stipendiä voivat hakea sekä yksittäiset oppilaat että ryhmät. Hakuaika on jatkuva.

Ota yhteyttä.

Alf Kronvall
Puhelin: +45 2969 2910
Sähköposti: