Tehdyt toimenpiteet

Kestävä kulutus ja tuotanto

Suuri osa ympäristökuormituksesta aiheutuu luonnonvaroja tuhlailevista kulutustottumuksista. Useimpia tuotantomenetelmiä voi kehittää niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja päästöt minimoidaan. Aktiivinen, ympäristölähtöinen tuotepolitiikka vähentää paitsi kemikaalikuormitusta ja jätehuollon ympäristövaikutuksia myös uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

Ekologinen jalanjälki kasvaa koko ajan, ja on yhä tärkeämpää purkaa talouskasvun ja ympäristökuormituksen välinen yhteys. Pohjoismaat ovat monessa suhteessa yhtenäinen markkina-alue, jonka tuotetarjonta ja kulutustottumukset ovat varsin samankaltaisia.

Maat voivatkin yhdessä auttaa kehittämään ympäristöä säästäviä tuotantomenetelmiä sekä edistää ympäristötietoisen kulutuksen ja ympäristölähtöisen tuotetarjonnan vuorovaikutusta. Toinen kasvava alue on uusien materiaalien käyttö. Esimerkiksi nanomateriaalit edellyttävät uudenlaista tietoa ja uusia sääntöjä.

Pohjoismaiden on jatkossakin vauhditettava kansainvälisten kemikaali- ja jäteyleissopimusten sekä muiden tärkeiden sopimusten kehittämistä, soveltamista, täytäntöönpanoa ja koordinointia.

Kestävään kehitykseen, kuten kestävän kulutuksen ja tuotannon strategioihin (Marrakechin prosessi) sekä SAICM-kemikaalistrategiaan liittyvän kansainvälisen yhteistyön kehittämistä ja toteuttamista jatketaan. Pohjoismaat voivat koordinoida toimiaan tässä työssä ja vahvistaa siten vaikutusmahdollisuuksiaan sekä auttaa saavuttamaan tuloksia niin maailmanlaajuisesti kuin alueellisestikin.

EU:n uuden kemikaalilainsäädännön REACHin toteuttaminen ja soveltaminen on alkanut. Ohjelmakaudella toteutetaan myös uusi jätepuitedirektiivi.

EU-työn suuntaa heijastelevat EU:n kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen strategiat. On myös tärkeää vaikuttaa uusiin tai tarkistettaviin direktiiveihin, jotka koskevat ekologista suunnittelua, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC), ympäristösertifiointia (EMAS) ja EU:n ympäristömerkintäjärjestelmää. Pohjoismaisesta Joutsenmerkistä saatuja kokemuksia tulee hyödyntää kehitettäessä eurooppalaista ympäristömerkkiä EU-Kukkaa.

Ota yhteyttä.

Anna Maria Hill Mikkelsen
Puhelin: +45 33 96 02 81
Sähköposti:

Satu Reijonen
Puhelin: +45 33 96 02 00
Sähköposti:

Kiinnostavatko ympäristöön ja luontoon liittyvät pohjoismaiset uutiset?

Tilaa pohjoismaisia uutisia!