Tehdyt toimenpiteet

Yhteinen hankehaku yhteistyön luomiseksi Quebecin ja Pohjoismaiden välille tutkimuksen ja innovaatioiden sekä kulttuurin aloilla

Quebecin kansainvälisistä suhteista ja suhteista ranskankieliseen maailmaan vastaava ministeriö (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto pyytävät lähettämään rahoitushakemuksen Quebecin ja Pohjoismaiden välisen yhteistyöhankkeen toteuttamiseksi tutkimuksen ja innovaatioiden tai kulttuurin alalla.

Taustaa

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Quebecin hallituksen 1. helmikuuta 2013 allekirjoittaman pohjoisen alueen kestävää kehitystä koskevan yhteistyön yhteisen lausuman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Quebecin hallituksen 27. helmikuuta 2015 allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti, mutta edellä mainitun rajoittamatta, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Quebecin hallitus julkaisevat yhteisen kulttuurin ja innovaatioiden aloja koskevan hankehaun.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Quebecin hallitus, tästä eteenpäin osapuolet, ovat käyneet tiivistä vuoropuhelua aina vuoden 2015 aiesopimuksesta lähtien tavoitteenaan kehittää alueiden välistä konkreettista yhteistyötä.                                      

                        

Tavoitteet

Osapuolten välisen yhteisen hankehaun tavoitteena on

 • edistää yhteiskuntien kestävää kehitystä ottaen huomioon hankkeiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset, ympäristöä koskevat ja maantieteelliset tekijät
 • kannustaa kulttuurivaihtoa alueiden välillä edistämällä tietoutta kunkin osapuolen kulttuurisesta vaikutuksesta
 • edistää taideteosten ja kulttuurituotteiden yhteistyössä tapahtuvaa luomista ja levittämistä nimenomaisesti taiteilijoita, ohjaajia ja kirjailijoita käsittävien vaihto-ohjelmien muodossa, järjestämällä julkisia tapahtumia ja kehittämällä kulttuuri-instituutioiden välisiä kumppanuussuhteita molemmin puolin
 • tukea entistä parempaa molemminpuolista ymmärrystä verkostojen vahvistamisen ja asiantuntijuuden jakamisen kautta
 • edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä kohdealoilla molemmin puolin.

                        

Painopistealueet

Huomaa, että hankehaku on avoin kaikille kulttuuri-, tiede- ja innovaatiosektoreille.

Kulttuuri

Seuraavat aihepiirit asetetaan etusijalle:

 • Elokuva
 • Digitaalisen kulttuurin kehittäminen
 • Kirjallisuus ja painotuotteet
 • Visuaaliset ja digitaaliset taiteet 

Tiede ja innovaatiot

Seuraavat aihepiirit asetetaan etusijalle:

 • Digitaaliset innovaatiot
 • Kestävän kehityksen mukaiset kaupunkiratkaisut
 • Arvoketjun uusi näkökulma – biotalous ja ravintoratkaisut
 • Biotieteet
 • Pohjoisten alueiden ja merenkulun kehitys
 • Puuteknologiat ja puhdas rakentaminen

                        

Hankkeiden kelpoisuuskriteerit

Hankkeet valitaan laatuun perustuvan arvioinnin ja alla mainittujen kriteerien mukaisesti.

Hankkeiden tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Hanke käsittää vähintään kaksi toimijaa ja/tai sidosryhmää Pohjoismaista (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja/tai Tanska) ja yhden quebeciläisen yhteistyökumppanin.
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä molemminpuolisen sitoumuksen ja osallistumisen periaatteen mukaisesti sekä rahoituksen että konkreettisen toiminnan osalta.
 • Hanke edistää pitkän aikavälin vaihto-ohjelmia ja yhteistyösiteitä Quebecin ja Pohjoismaiden välillä.
 • Hanke tuottaa konkreettisia etuja Quebecille ja Pohjoismaille.
 • Hanke johtaa yhteistyöverkostojen perustamiseen.
 • Hanke kannustaa erityistaitojen kehittämiseen.
 • Hanke alkaa aikaisintaan 1. HUHTIKUUTA 2018.
 • Hankehaku toimitetaan kokonaisena hakemustiedostona.

Tarkennus vuoden 2018 hankehakuun:

Etusijalle on päätetty asettaa seuraavat alueet: kulttuuri, innovaatiot ja tutkimus. Erityishuomio annetaan hankkeille, joiden yhteistyökumppanit ovat iältään 25–35-vuotiaita. Tarkoituksena on edistää konkreettista yhteistyötä kulttuurin ja innovaatioiden aloilla.

                        

Rahallista tukea koskevat ohjeet ja kelpuutettavat kulut

Yhteistyöhankkeiden tuki ei saa korvata tukea, joka on normaalisti muiden rahoittavien tahojen myöntämää. Huomaa, että hankekohtainen vuosittainen rahallinen tuki ei voi ylittää 10 000 Kanadan dollarin suuruista summaa Quebecin hallituksen tai Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämänä. Quebecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat osoittaneet 40 000 Kanadan dollaria ja 200 000 Tanskan kruunua useiden yhteistyöhankkeiden tukemiseen.

Seuraavat kustannukset kelpuutetaan:

 • matkakulut, jotka aiheutuvat Quebecin ja Pohjoismaiden välisistä meno-paluumatkoista
 • päivärahat
 • hankkeeseen liittyvät julkaisu-, mainonta- ja tiedonvälityskustannukset
 • maksut, jotka liittyvät yhdessä luotuun työn tulokseen
 • muut maksut, jotka liittyvät julkisen tapahtuman järjestämiseen (esimerkiksi tilan vuokrakulut ja töiden kuljetus).                                 

Seuraavia kustannuksia ei kelpuuteta:

 • kulut, jotka liittyvät organisaation toimintakustannuksiin ja henkilöstön palkkioihin
 • mikä tahansa kulu, joka on jo katettu toisen julkisen tukiohjelman rahallisella tuella
 • taiteilijamaksut.

Rahoitustapa:                                        

Quebecin ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyössä käytetään erillistä rahoitusmenetelmää, mikä tarkoittaa sitä, että kukin osapuoli on vastuussa kaikista vieraalla maantieteellisellä alueella koituvista kustannuksistaan. Quebecin rahallisen tuen myöntää Quebecin kansainvälisistä suhteista ja suhteista ranskankieliseen maailmaan vastaava ministeriö (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) seuraavan periaatteen mukaisesti: kansainväliset matkakulut enintään 1 500 Kanadan dollaria ja päivärahat (majoitus, ylläpito ja paikallisliikenne) 275 Kanadan dollaria enintään seitsemän päivän ajalta. Pohjoismaiden rahallisen tuen myöntää Pohjoismaiden ministerineuvosto vakioehtojensa mukaisesti.

                        

Hankkeen arviointikriteerit

 • ehdotetun hankkeen yhdenmukaisuus suhteessa hankehaussa mainittuihin tavoitteisiin
 • hankkeen innovatiivinen luonne
 • uusien kumppanuussuhteiden luonti
 • ilmaistujen tavoitteiden selkeys
 • aikakehyksen ja työohjelman toteutettavuus
 • osuus sektorin kehittämiseen odotettujen etujen ja tulosten pohjalta
 • taloudenpidon tiukkuus ja rahoituslähteiden monipuolisuus
 • tasapaino tavoitteiden ja odotettujen tulosten välillä huomioiden työskentelyaikataulu ja rahoitusrakenne.

                        

Hankkeen esittely ja valinta

Quebecin ja Pohjoismaiden yhteistyökumppanien tulee molempien täyttää tarvittavat verkkolomakkeet (muita lomakkeita ei hyväksytä):

Quebec http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/conseil-nordique:

 • rahallisen tuen hakemuslomake
 • tarkka ja tasapainoinen hankebudjetti, johon sisältyy tulojen ja menojen ennuste (käytä ehdotettua Excel-mallia).

Pohjoismaiden ministerineuvosto:

                        

Pohjoismaiden yhteistyökumppanien tulee lähettää (englanninkieliset) asiakirjat viimeistään 15. helmikuuta 2018 sähköpostitse seuraavalle taholle:

Signe Van Zundert ja Tómas Orri Ragnasson

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

Sähköpostiosoite: international@norden.org, sigzun@norden.org ja tomrag@norden.org.

                        

Quebecin yhteistyökumppanin tulee lähettää (ranskankieliset) asiakirjat viimeistään 15. helmikuuta 2018 sähköpostitse seuraavalle taholle:

Steve Boilard

Direction Europe et institutions européennes

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

quebeccnm@mri.gouv.qc.ca

                        

Quebecin kansainvälisistä suhteista ja suhteista ranskankieliseen maailmaan vastaava ministeriö (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaavat hankkeiden lopullisesta valinnasta ja myönnettävän tuen suuruudesta. Tulokset ilmoitetaan 31. maaliskuuta 2018 mennessä. Huomaa, että päätöksistä ei voi valittaa.

                        

Loppuraportti

Kukin organisaatio täyttää loppuraportin ja lähettää sen tilanteen mukaan joko Quebecin tai Pohjoismaiden ministerineuvoston ehtojen mukaisesti.

Hakuaika päättyy

15.02.2018