Tehdyt toimenpiteet

Tullisäännöt Suomessa

Tässä osiossa kerrotaan, mitä tullisääntöjä tulee ottaa huomioon alkoholin, tupakan ja lääkkeiden tuonnissa muista Pohjoismaista Suomeen. Säännöt vaihtelevat sen mukaan tuodaanko tuotteita EU:n sisältä vai rajojen yli. Tekstissä kerrotaan myös, minkä kaikkien tuotteiden tuontia on rajoitettu ja mitkä erityissäännöt koskevat muuttotavaroita Suomeen muutettaessa.

Nordiske lover
Valokuvaaja
Eivind Sætre

Tuonti omaan käyttöön EU:n sisällä

EU:n sisältä kuten Ruotsista ja Tanskasta tulevilla matkustajilla on oikeus tuoda mukanaan toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa ja siellä valmisteverotetut tuotteet kotimaahansa ilman määrärajoituksia, ilmoittamisvelvollisuutta tai kotimaista verotusta. Ehtona on, että tuotteet tuodaan omaan tai perheen henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjaksi.

Alkoholi

Jos tuot alkoholia enemmän kuin ohjetason verran, sinun on pystyttävä uskottavasti selvittämään, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöön. Tuotteet on tuotava samassa kulkuneuvossa, missä henkilö itse saapuu Suomeen.

Tupakka

Tupakkapakkauksessa on oltava suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä varten. Jos tupakkatuotteen merkinnät poikkeavat edellä mainitusta, ei Suomeen saa tuoda EU-maistakaan omaa käyttöä varten enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa.

Nuuska

Nuuskatuotteita saa tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöön enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.

Tuletko Suomeen Ruotsista Ahvenanmaan kautta?

Ruotsista Ahvenanmaan kautta Suomeen saapuvia matkustajia koskevat samat säännöt kuin EU:n ulkopuolelta tulevia.

Tuonti EU:n ulkopuolelta

Islanti ja Norja sekä Tanskan Färsaaret ja Grönlanti eivät kuulu Euroopan unioniin. Näiltä alueilta verovapaa tuonti on rajattua. Myöskään Ahvenanmaa ei kuulu EU:n arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivien piiriin, minkä vuoksi Ahvenanmaan maakunnan kautta Suomeen ja Ruotsiin saapuvia matkustajia koskevat samat säännöt kuin EU:n ulkopuolelta tulevia.

Alkoholi

Alkoholia saa tuoda verovapaasti 4 litraa hiilihapotonta viiniä (puna-, valko- tai roséviiniä) ja 16 litraa olutta. Tämän lisäksi saa tuoda 1 litran väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) tai 2 litraa alkoholijuomia (enintään 22 %), kuten aperitiivit (mm. vermutit, katkerot, liköörit, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit). Matkustajan kerralla tuomat alkoholijuomat voivat kuulua eri juomalajeihin, kunhan niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua rajaa.

Väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) saa Suomessa pitää hallussaan ja kuljettaa vain 20 vuotta täyttänyt henkilö. Miedompien alkoholijuomien (enintään 22 %, kuten vermutit, katkerot, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit, puna-, valko- ja roséviinit sekä olut) hallussapidon ja kuljettamisen ikäraja on 18 vuotta.

Väkiviinan tuonti Suomeen on yksityishenkilöiltä kokonaan kielletty. Väkiviina on yli 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä alkoholipitoinen, denaturoimaton aine sen käyttö- ja pakkaustavasta tai päällysmerkinnöistä riippumatta.

Tupakkatuotteet ja nuuska

Tupakkatuotteita voi tuoda EU:n ulkopuolelta verovapaasti omaan käyttöönsä 200 savuketta tai 100 pikkusikaria (enintään 3 g/kpl) tai 50 sikaria tai 250 g piippu- ja savuketupakkaa. Matkustaja voi tuoda kerralla eri tupakkatuotelajeja, kunhan niiden yhteismäärä ei ylitä sallittua rajaa.

Tupakkatuotteissa on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi. Jos merkinnät puuttuvat, ei tupakkatuotteita saa tuoda enempää edes verot maksamalla.

Nuuskatuotteita saa tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöön enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda. Ahvenanmaalle nuuskaa saa tuoda tullitta ja veroitta enintään lento- ja meriliikenteen matkustajan tuliaisten arvorajan eli 430 euron arvosta.

Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Lisätietoja tuontirajoituksia saa Tullin sivuilta.

Lääkkeiden tuonti Suomeen

EU/Eta-maista resepti- ja itsehoitovalmisteita saa tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän ja Eta:an kuulumattomista maista korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Schengen-alueen sisällä matkustaja saa kuljettaa mukanaan matkan aikana tarvitsemansa lääkkeet, kunhan mukana on myös lääkemääräys ja huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden kohdalla kuljetustodistus eli Schengen-todistus, joka on hankittu reseptilääkkeitten oston yhteydessä kotimaassa.

Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta voit tuoda henkilökohtaiseen käyttöösi Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Muusta kuin Schengen-valtiosta saa tuoda huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Buprenorfiinia ja metadonia sisältävien lääkevalmisteiden maahantuonnille on lisäksi erilliset, tiukemmat rajat.

Jos epäilet, sisältääkö lääkkeesi huumausaineeksi luokiteltua ainetta, voit pyytää lääkäriltä kirjallista selvitystä. Voit myös soittaa Suomen tullineuvonnan palvelunumeroon +358 (0) 295 5201 ja kysyä, mitkä säännöt koskevat lääkettäsi.  Lisätietoja lääkkeistä antaa myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Ajantasainen huumausaineita koskeva lainsäädäntö löytyy Finlexin verkkosivuilta.

Tarvittaessa matkustajan on pystyttävä osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu omaan lääkitykseen. Reseptilääkkeestä se osoitetaan reseptillä tai lääkärintodistuksella, jonka tulee olla mukana Suomeen saavuttaessa. Suomessa Schengen-kuljetustodistuksen saa tarvittaessa apteekista.

Lisätietoja lääkkeiden maahantuonnista saa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta.

Muut rajoitetut tuotteet

EU:n sisällä joidenkin tuotteiden tuontia Suomeen on rajoitettu lailla. Esimerkiksi ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, uhanalaisten kasvien ja eläinten sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden tuonti ja vienti Suomesta on rajoitettua tai luvanvaraista.

Eläinten tuomisesta Suomeen kerrotaan tarkemmin artikkelissa Lemmikki- ja kotieläinten tuonti Suomeen.

Tuoteväärennösten eli niin sanottujen piraattituotteiden tuonti Suomeen on kokonaan kiellettyä. Nykyinen tekijänoikeuslaki kieltää myös pienimuotoisen piraattitallenteiden tuonnin omaan käyttöön. Tuonnista voidaan tuomita sakkoja, ja levyt voidaan määrätä hävitettäväksi.

Lisätietoa tuontirajoituksista saa Tullin verkkosivuilta.

Muuttotavarat

Maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa ulkomailta Suomeen vakinaisesti. Väliaikaisesti Suomeen saapuvat henkilöt, esimerkiksi turistit, opiskelijat tai tilapäisessä työsuhteessa olevat henkilöt, joilla on vakituinen asuinpaikka ulkomailla, eivät ole maahanmuuttajia, eikä heidän mukanaan tuomia tavaroita katsota täten muuttotavaroiksi.

Toisesta EU-maasta Suomeen muuttavat

Toisesta EU-maasta Suomeen muuttavan henkilön henkilökohtainen omaisuus on vapaa kannettavista veroista ja muista rajoituksista. Poikkeuksena Ahvenanmaa, joka ei kuulu Suomen verolain piiriin.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tai EU:n sisältä Ahvenanmaalle muuttavat

EU:n ulkopuolelta Suomeen tai EU:n sisältä Ahvenanmaalle muutettaessa EU:n ulkopuolelta tuotavat muuttotavarat on ilmoitettava tuontipaikan tulliviranomaisille ennen näiden laskemista vapaaseen liikkeeseen. Muuttotavaroiden tuontiin sovelletaan EU:n tullittomuusasetusta sekä Suomen arvonlisäverolakia. Niiden nojalla vapautus tullista ja arvonlisäverosta voidaan myöntää EU:n ulkopuolelta tulevan Suomeen muuttajan henkilökohtaiselle omaisuudelle eli hänen muuttotavaroilleen seuraavin ehdoin:

  • muuttajan vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n ulkopuolella vähintään 12 kuukautta.
  • muuttotavarat (muut kuin kulutustavarat) ovat olleet muuttajan omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa 6 kuukauden ajan EU:n ulkopuolella sekä asianomaisen käytössä entisessä vakituisessa asuinpaikassa vähintään 6 kuukauden. Tulli  voi etukäteen tehdystä hakemuksesta myöntää perustelluissa erityistapauksissa poikkeuksen määräaikaan.
  • muuttotavarat on tarkoitettu samaan käyttöön uudessa vakituisessa asuinpaikassa.

Tullittomuus myönnetään vain muuttotavaroille, jotka ilmoitetaan tulliviranomaiselle vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten 12 kuukauden kuluessa muutosta. Muuttotavaroiden tuonti voi tapahtua useissa erissä mainitun 12 kuukauden määräajan kuluessa.

Muuttotavaroiden tullittomuutta ja arvonlisäverottomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan ja tupakkatuotteisiin, hyötykuljetusvälineisiin eikä muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin esineisiin. Lisäksi voimassa ovat tuontirajoitukset mm. alkoholin, eläintuotteiden, kasvien, sekä ampuma-aseiden suhteen (ks. yllä).

Ajoneuvon tuonnista muuttotavarana on ilmoitettava Tullille heti Suomeen tultaessa riippumatta siitä, tuleeko muuttaja Suomeen EU:sta tai sen ulkopuolelta. Ajoneuvoa ei saa käyttää Suomessa, elleivät viranomaiset ole antaneet siihen lupaa. Lisätietoja ajoneuvon tuonnista löytyy sivujen kohdasta Ajoneuvo Suomessa.

Mistä saan lisätietoa?

Lisätietoa maahantuontiin liittyvissä kysymyksissä saa Tullin verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä tullineuvontaan