Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á ensku.

Avtal mot skatteflykt

Nordiskt samarbete om ingående av informationsutbytesavtal på skatteområdet med finansiella offshorecentra

Avtal mot skatteflykt

Nordiskt samarbete om ingående av informationsutbytesavtal på skatteområdet med finansiella offshorecentra

Få ifrågasätter i dag den regionala och globala integrationens positiva effekter på ekonomi och välfärd. Dessvärre kan det konstateras att globaliseringen av kapitalmarknaderna har fört med sig ökade möjligheter till internationellt skatteundandragande. Vid sidan av de negativa effekter som detta har på de offentliga finanserna undergrävs de enhetliga spelreglerna för marknadens aktörer, vilket ger upphov till allvarliga konsekvenser för våra ekonomier. Skatteflykten sker framför allt till länder som inte har avtal om informationsutbyte när det gäller finansiella transaktioner, dvs. skatteparadis.

I ljuset av denna verklighet startades under 2006 ett gemensamt nordiskt samarbete, inom ramen för Nordiska Ministerrådets samarbete, med syfte att koordinera de nordiska ländernas förhandlingsansträngningar att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet med s.k. skatteparadis. Projektet har resulterat i att de nordiska länderna, fram till den 12. december 2012 , var för sig har ingått minst 40 bilaterala informationsutbytesavtal. De nordiska länderna tillhör tillsammans med bland annat USA och Frankrike de länder i världen som ingått flest avtal om informationsutväxling på skatteområdet. Under 2012 förväntas de nordiska förhandlingarna leda till att ytterligare avtal ingås.

Bakgrund

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har identifierat ca 50 stater som har sekretessbaserad finansiell offshorelagstiftning. Flertalet större OECD-länder förhandlar i dag aktivt med dessa finansiella offshorecentra (”skatteparadis”) om att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet. Förhandlingsansträngningarna fokuseras i huvudsak på de 35 skatteparadis som gjort ett åtagande till OECD om att förbättra transparensen och informationsutbytet på skatteområdet.

Syftet med att ingå informationsutbytesavtal är att möjliggöra för skattemyndigheten att få insyn i den skattskyldiges kapitalplaceringar och inkomster i skatteparadiset. Ingåendet av sådana avtal med skatteparadis kan leda till att tillgångar och inkomster avslöjas som inte har deklarerats i hemviststaten och att intresset minskar för att använda dessa skatteparadis i skatteflyktssyfte.

Nordiska projektets utformning och inriktning

I syfte att följa upp OECD:s arbete mot internationell skatteflykt beslutade de nordiska länderna i juni 2006 att också inleda förhandlingar med skatteparadis. I syfte att stärka de nordiska ländernas förhandlingsposition gentemot skatteparadisen och för att få ner kostnaderna för förhandlingsarbetet samordnar de nordiska länderna förhandlingsarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådets regi [2]. Även Färöarna och Grönland deltar i arbetet.

En styrgrupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder koordinerar förhandlingsansträngningarna. Deltagarna i styrgruppen utgörs av erfarna experter från de nordiska ländernas finansdepartement (Danmark: Skatteministeriet), samtliga med mångårig erfarenhet av nationellt och internationellt arbete på skatteflyktsområdet. Det dagliga arbetet leds av en projektledare Torsten Fensby som tidigare har arbetat tio år vid OECD. Projektledaren har förhandlat fram flertalet av de 33 åtaganden som skatteparadisen har gjort till OECD.

Förhandlingarna bedrivs på följande sätt. Projektledaren och (en eller flera) representanter från de nordiska länderna förhandlar med ett skatteparadis och rapporterar sedan tillbaka till styrgruppen. Mandatet för förhandlingarna fastställs av styrgruppen som också analyserar förslag som presenteras av skatteparadisen under förhandlingarna. Själva informationsutbytesavtalen (och andra överenskomna avtal) ingås dock av konstitutionella skäl på bilateral basis.

Projektet har fått mycket positiv uppmärksamhet i OECD och bidragit till att stärka Nordens ställning internationellt i dessa frågor. OECD har presenterat projektet som en modell för hur OECD-länder kan samarbeta i skattefrågor på det internationella planet.

Sedan förhandlingar inleddes våren 2007 har de nordiska länderna ingått informationsutbytesavtal med Andorra, Anguilla, Antigua och BarbudaAruba, Bahamas Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Brunei, Cayman Islands, Cook Islands, Costa Rica,Curacoa, Dominica, Gibraltar, GrenadaGuatemala, Guernsey, Isle of Man, Jamaica, Jersey, Liberia,Lichtenstein, Macao SAR, Mauritius, Marshall Islands, Monaco, MontserratNederländska Antillerna, Panama, Samoa, San Marino, SeychellernaSt. Kitts och NevisSt. LuciaTurcs and Caicos IslandsSt. Vincent och Grenadinerna samt Vanuatu.

De gemensamma nordiska förhandlingarna förväntas resultera i att fler avtal ingås under 2012.

Länk till avtalen:
På OECD´s hemsida finns alla bilaterala informationsutbytesavtal med sekretessstater inom ramen för OECD´s modellavtal. Här kan man även finna de nordiska ländernas avtal

Tengiliður

Ola Yndeheim
Netfang: