Side-alternativer

Artikler

EU looking north to diversify its energy sources
Valentina Pop - EU Observer
11.02.2011
As tensions are flaring up in EU's southern neighbourhood and the dealings with eastern petro-states are politically embarassing, the 27-strong bloc is looking for inspiration in the Scandinavian energy market and considering a north-south gas corridor.
Nordens nordligaste kärnkraftverk
Markku Heikkilä
11.02.2011
Simo är en lugn liten kommun vid Bottenvikens kust knappt 10 mil norr om Uleåborg. Pyhäjoki är en annan sömnig liten ort som ligger lika långt från Uleåborg, fast söderut. På båda dessa orter väntar invånarna på att sommaren ska komma, de flesta av dem hoppfullt, men ett mindre antal med förskräckelse. En av dem – Simo eller Pyhäjoki – kommer att göras till den nya huvudskådeplatsen för en finsk energipolitik som till stor del stödjer sig på kärnkraft. Snart kommer man att välja på vilken ort man ska bygga Nordens nordligaste kärnkraftverk.
Protester mot höga elpriser
Eva Franchell
11.02.2011
Det var elräkningen i januari som knäckte svenskarna. För många hushåll har elkostnaderna mer än fördubblats och de höga priserna har utlöst en våg av protester. Hundratusentals har skrivit på protestlistor och de svenska medierna rapporterar om människor som drabbats av kostnader på flera tusen kronor mer i månaden.
Nordiskt samarbete för att främja de globala klimatförhandlingarna
Caroline Dickson
Kampen mot klimatförändringarna enar de nordiska länderna. Klimatfrågan måste lösas globalt och Norden står bakom FN:s Klimatkonvention och Kyotoprotokollet som plattform för detta arbete. Det nordiska samarbetet i klimatförhandlingarna sker genom den nordiska ad hoc gruppen för globala klimatförhandlingar, NOAK.
Mercury – Nordic countries show the way to a global agreement
Mercury is one of the most toxic chemicals in the world, with effects that harm both health and the environment. Mercury is also a global problem because it spreads with the wind – mercury emitted from a coal-fired power station in one part of the world can pollute the Arctic environment, thousands of kilometres away, a few months later.
Nordiska framtidsvisioner efter år 2010
-Vi behöver kombinera långsiktiga, globala framtidsvisioner med kortsiktiga, mätbara och handlingskraftiga målsättningar. Aktivare processer behövs för nå målsättningarna nationellt, regionalt och globalt. De nya riktlinjerna efter 2010 måste vara ambitiösa och handgripliga. Målsättningarna måste förmedla att stoppandet av förlusten av biologisk mångfald och upprätthållandet av ekosystemtjänster hör ihop med hållbar utveckling och utrotande av fattigdom.
Nordic countries could boost regional defence co-operation
Helena Spongenberg
15.12.2010
While European Union Defence Ministers have recently agreed to reinforce European military co-operation, Nordic governments are also looking at how they can increase their defence and security collaboration in their region. Analys Norden takes a look at the shifting shape of security policies in the Nordic region.
Forvirret smånasjon i en stor verden
Egill Helgason
06.12.2010
Islendingene er et svært forvirret folk etter finanskollapsen høsten 2008. Det gir seg ikke minst utslag i debatter om utenrikssaker. Etter valget i april 2009 ble det rom for å søke medlemskap i Den europeiske union.
Nordic countries huddle together as world gets bigger
Andrew Rettman - EU Observer
06.12.2010
A Nato-style 'musketeer' clause and closer consular co-operation could form part of a new Nordic alliance, foreshadowing future developments inside the EU.
Færøsk makrelstrid er fiskeripolitik og ikke udenrigspolitik
Øssur Winthereig
06.12.2010
Færøsk udenrigspolitik er og bliver forvaltning af naturressourcer, men alligevel er det det færøske fiskeriministerium og ikke udenrigsministeriet, der fører de vigtige forhandlinger.
Norge er og blir atlantisk
Aslak Bonde
06.12.2010
Flere hendelser denne høsten skulle tilsi at det ble en økende USA-skepsis i Norge – noe som kunne resultere i en utenriks- og sikkerhetspolitisk nyorientering. Men i det politiske liv er det ingen tegn til endring. I sikkerhetspolitikken er det fortsatt slik at Norges bånd til Norden og resten av Europa aldri blir bedre enn det USA ser seg tjent med. I hvert fall så lenge EU vakler og NATO vender nesen hjem igjen.
Bakvägen in i Nato
Eva Franchell
06.12.2010
Innerst inne kommer svenskarna alltid att vara neutrala. Neutraliteten är en del av den svenska självbilden. I opinionsmätningarna brukar en majoritet av befolkningen fortfarande vara emot Nato.
Samarbejde styrker Norden i verden
Thomas Larsen
06.12.2010
Længe har det mest været ord, man brugte i skåltaler. Men i et nyt debatoplæg om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik står det klart, at øget nordisk samarbejde er en af vejene til større international gennemslagskraft.
Finland vänder blicken mot norr
Markku Heikkilä
29.11.2010
Toppmöte för de arktiska länderna i Lappland, Europeiska unionens arktiska informationscentral i Rovaniemi, huvudkonsulat i Murmansk – dessa är några av de nya målen för Finlands utrikespolitik. Helsingfors har fått upp ögonen för det arktiska och därmed har landets traditionella utrikespolitiska fokus utvidgats med en synlig nordlig horisont.
Opening address at Nefco’s 20th-anniversary conference, Helsinki, 11 November 2010
Jan-Erik Enestam
Opening address at Nefco’s 20th-anniversary conference, by the Secretary General of the Nordic Council, Jan-Erik Enestam.
Generation no-job - English resume of Analys Norden, October 2010
Helena Spongenberg
17.11.2010
A new study of youth unemployment in the Nordic countries shows that unemployment among young people has increased as a consequence of the worldwide economic recession. The extent of the problem is varied in the different countries, as is the degree of the measures taken to combat youth unemployment. How can the Nordic governments help the young generation face the future?
Vurdering av dyrevelferdsmessige konsekvenser ved slakting ved mobilt slakteri/gårdsslakteri og vanlig storskala slakteridrift
Hvordan ivaretar mobile slakteri og gårdslakteri dyrevelferd, hygiene og avfallshåndtering? Et nytt tverrfaglig samarbeidsprosjekt skal gi mer kunnskap og komme med aktuelle løsningsforslag.
Grønn vekst – veien ut av krisen
Helgi Hjörvar, Henrik Dam Kristensen, Dagfinn Høybråten, Paavo Arhinmäki, Karin Åström
I morgen, under Nordisk råds sesjon i Reykjavik, snakker de nordiske statsministrene om temaet ”Grønn vekst – veien ut av krisen?”. Temaet berører oss alle, siden grønn vekst gir oss muligheten til å slippe fossilt brensel og skape nye jobber i den grønne økonomien. De nordiske landene er i dag godt posisjonert innenfor fornybar energi og miljøteknologi og anses som foregangsland på området. Hvordan sørger vi for at det ser slik ut i morgen også?
November 2010: Förbundsstaten Norden – Den realistiska utopin
01.11.2010
I all stillsamhet har Norden just nu en möjlighet att förändra förutsättningarna för medborgarnas, näringslivets och kulturens utveckling.
Norden må samarbeide om å sikre framtidens jordbruk
Ann-Kristine Johansson, Jan-Erik Enestam
Nordisk råd tar initiativ til et styrket nordisk samarbeid for å møte det store presset jordbrukssektoren vil bli utsatt for de kommende tiårene. Felles initiativer skal sikre økt kunnskap og et bedre grunnlag for koordinert handling på et område som er grenseoverskridende av natur. Nordisk råd skal behandle en rekke forslag til dette på sin kommende sesjon på Island, 2.–4.11.