Side-alternativer

Norden vil videreutvikle forsvarssamarbeid

Nordisk råds presidium og flere nordiske forsvarsministrene og ambassadører var samlet til en rundebordssamtale om forsvars- og sikkerhetspolitikk 30. september 2013 i Helsinki. Finland overlater formannskapet i The Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) til Norge i 2014, og Norges forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) forsikret at en videreutvikling av forvarssamarbeidet vil ha høy prioritet.

30.09.2013

Marit Nybakk, Nordisk råds president, i Helsinki september 2013 (foto: Tiina Takala, Försvarsministeriet Finland)

Rundebordssamtalen var arrangert av Nordisk råds presidium i samarbeid med årets finske formannskap i NORDEFCO, representert ved Finlands forsvarsminister Carl Haglund (SFP). Haglund gjorde rede for det påbegynte visjonsarbeidet i finsk regi.

– Vi er mer avhengige av det nordiske samarbeidet enn vi innser- en rekke praktiske forsvarstiltak ville i realiteten stoppe helt opp uten den nordiske dimensjonen. NORDEFCO er ikke, og skal aldri bli en forsvarsallianse – samarbeidet er praktisk og løsningsorientert og uten permanent struktur. Tiden er inne for å skape en visjon for hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet konkret skal føres videre, og vi vil legge frem en ny visjon på NORDEFCO møtet i desember som skal konkretiseres av Norge som tar over formannskapet, sa Haglund.

NORDEFCO samlet og integrerte de mange samarbeidsordningene på forsvarssiden som allerede eksisterte, men som manglet et helhetlig rammeverk. Innenfor rammen av NORDEFCO foretar nå de nordiske regjeringene en gjennomgang av styringslinjene i strukturen for å sikre en mest mulig effektiv omgjøring av politiske målsettinger til konkrete resultater.

Hvor går grensen?

Det nordiske forsvarssamarbeidet er i hovedsak delt inn i to områder; Det ene er sikkerhetspolitikk og operasjoner hvor politiske veivalg drøftes eller operasjonaliseres. Det andre er kapabilitetsutvikling, som omfatter samarbeid om materiell, logistikk, utdanning, trening og øving.

Både Nordisk råds president Marit Nybakk og Carl Haglund understreket at de regelmessige øvelsene der nordiske styrker trener sammen ikke bare er veldig viktige for å kunne ivareta eget forsvar, men også for å kunne delta i utenriksoperasjoner, slik vi eksempelvis har sett i Afghanistan og Mali.

– Det praktiske nordiske forsvarssamarbeidet har kommet veldig langt. Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?  

Norge har ambisjonene klare

Anne-Grete Strøm-Erichsen mener at det er stort potensiale for et mer omfattende nordisk samarbeid, og som påtroppende formannskap i NORDEFCO er Norge klar til å fortsette visjonsarbeidet.

– De mest sannsynlige truslene mot sikkerheten i de nordiske land er terrorangrep og naturkatastrofer. Norge har sterke ambisjoner på Nordens vegne om en kriseberedskap. Solidaritetserklæringen sikrer at ingen nordiske land møter denne typen trusler alene, sa Strøm-Erichsen.

De nordiske utenriksministerne ble enige om en solidaritetserklæring på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området mellom de nordiske landene under sitt møte i Helsingfors i april 2011. Gjennom solidaritetserklæringen sier de fem landene at dersom et nordisk land skulle bli rammet av en krise eller et angrep, så vil de andre landene bistå med relevante midler.

Ifølge Strøm-Erichsen er ikke nasjonale allianser i konflikt med en styrket nordisk kriseberedskap i henhold til det solidaritetserklæringen skisserer.

Hva skal felles nordisk forsvar omfatte?

Nordisk råd vil styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet- og beredskap, også når det gjelder digital sikkerhet og arbeidet mot cybertrusler. Som et ledd i dette arbeidet, vil Nordisk råd også styrke samarbeidet med Europaparlamentet og EUs institusjoner.

Det er også stor interesse fra Norge, Island, Danmark (inkludert Færøyene og Grønland) for økt samarbeid i den arktiske regionen.

– En mulig avtale om felles overvåking over de store sjøområdene og Arktisk luftrom er en viktig diskusjon i tiden fremover, konkluderer Marit Nybakk.

Dagens rundebordssamtale er en fortsettelse av årets Nordisk råds temasesjon i Stockholm, som i sin helhet var viet til forsvars- og sikkerhetspolitikk. Diskusjonene vil fortsette under Nordisk råds sesjon i Oslo i slutten av oktober.

Om NORDEFCO, the Nordic Defence Cooperation

Thorvald Stoltenberg, som tidligere har vært både forsvars- og utenriksminister i Norge, presenterte i 2009 rapporten ”Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk”.

I rapporten legges det frem 13 konkrete forslag til hvordan det nordiske samarbeidet kan styrkes. Rapporten ble til på initiativ av de nordiske utenriksministerne og utgjorde et grunnlag for den nordiske samarbeidsavtalen NORDEFO.

Formålet med det nordiske forsvarssamarbeidet er å styrke partenes nasjonale forsvar, oppnå synergieffekter og finne felles, effektive løsninger. NORDEFCO, the Nordic Defence Cooperation, er en organisasjon som er ansvarlig for å gjennomføre dette innenfor områder som logistikk og vedlikehold, utdanning og øvelse, operativ virksomhet, som f.eks. luft- og havovervåkning og internasjonal innsats

Kontakter

Frøydis Johannessen
Telefon +45 21 71 71 44
E-post frjo@norden.org