Side-alternativer

Nytt nordisk-russisk samarbeidsprogram om klima og miljø

De nordiske miljøministrene har i dag presentert et nytt samarbeidsprogram som har som formål å forbedre miljøet og håndtere klimaendringene i Nordvest-Russland. Programmet skal støtte en rekke prosjekter på lokalt og regionalt nivå, og det forventes at programmet også vil gavne miljøet i Norden og de baltiske landene.

02.11.2016

Magnus Rystedt, adm. dir. for NEFCO og Kimmo Tiilikainen, finsk landbruks- og miljøminister og leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2016

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

«Velferden i både Norden og Nordvest-Russland er avhengig av et sunt miljø. De nordiske landene og Russland har en felles interesse av å samarbeide om å løse dagens miljøproblemer. Det er derfor i begge parters interesse at det pragramatiske og praktiske samarbeidet om miljø og klima også i fremtiden er så effektivt som mulig. Derfor er det positivt at vi kan styrke båndene til nye og gamle samarbeidspartnere, både i og utenfor den offentlige sektoren på regionalt og lokalt nivå», sier Kimmo Tiilikainen, Finlands landbruks- og miljøminister og leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2016.

Forventningen er at prosjektene vil føre til konkrete miljø- og klimaforbedringer i Nordvest-Russland og, indirekte, føre til forbedringer i de nordiske og baltiske landene og Barentsregionen som helhet. Interesserte oppfordres til å sende inn søknader om prosjekter og initiativ som har til formål å:

  • redusere forurensing
  • redusere utslipp av drivhusgasser og ozon-nedbrytende stoffer
  • øke det biologiske mangfoldet
  • verne om truede dyrearter
  • rense opp forurenset jord og andre kilder til miljørelaterte problemer
  • forbedre kapasiteten til å reagere på, og håndtere, uforutsette miljøkatastrofer og påfølgende nødsituasjoner.

Programmet finansieres av Nordisk ministerråd og Barents Hot Spots Facility (BHSF), et fond som administreres av Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO). Det gis støtte til nettverksbygging, informasjonsspredning, kapasitetsbygging og investeringer i utstyr, teknologi og infrastruktur.

«NEFCO fokuserer spesielt på miljø- og klimautfordringer i Arktis og Barentsregionen. Barents-samarbeidet er spesielt rettet mot samarbeid på regionalt nivå, og det er derfor naturlig for oss å støtte lokale tiltak som også kan gavne "hot spots" og andre lignende miljømessige utfordringer med høy prioritet», sier Henrik G Forsström, som er leder for BHSF.

Programmet lanseres tidlig i 2017 med en utlysning som har til formål å støtte ikke-kommersielle miljø- og klimaprosjekter som involverer partnere fra de nordiske landene og Nordvest-Russland.

Det nye programmet er en del av Nordisk ministerråds seneste innsats for å øke samarbeidet med Russland og ble vedtatt av de nordiske samarbeidsministrene i starten av 2016. Les mer på norden.org/Russia.

Kontakter

Satu Reijonen
Telefon +45 33 96 02 00
E-post sare@norden.org

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-post heor@norden.org