Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Utlysningen av Nordic Master-medel är i gång

En sista utlysningsrunda inom pilotförsöket Nordic Master Programme har i dagarna satts i gång. När programperioden är slut planeras mer permanenta former för det nordiska magisterprogrammet.

19.04.2012
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordiska ministerrådets mål för utbildningsprogrammen har varit att stimulera samarbetet mellan institutionerna inom högre utbildning och främja mobilitet både bland studerande och universitetspersonal. Lika viktigt har varit att sprida erfarenheterna av försöket och att synliggöra de nordiska utbildningsinstitutionerna på en internationell arena.
 
Framåtperspektivet i programmen är grundläggande: Genom att utveckla nya områden för akademiska studier skapas också specialiserad kunskap och kompetenser inom behövliga områden. Under åren 2007 – 2010 har sammanlagt 16 program godkänts inom olika fackområden. Programmen är engelskspråkiga och de studerande kommer från hela världen. Universitetssamarbetet möjliggör studiehelheter som enskilda universitet eller högskolor inte kan erbjuda.
 
Ett förslag på en permanent organisering av Nordic Master-programmen är under arbete och kommer att presenteras i oktober. Särskild fokus sätts på att utreda och åtgärda de gränshinder och utmaningar som uppdagats under pilotförsöket.
 
Centret för internationalisering av utbildning (SIU) i Norge administrerar programmen och Nordic Master-medlen för 2012 kan ansökas fram till den 14 september. Varje projekt kan få upp till 1 000 000 DKK för planeringen av initiativet. Minst tre olika högskolor från tre olika nordiska länder ska delta i varje program.