Skatt i Danmark

Les her om når du må betale skatt i Danmark, og hvordan det danske skattesystemet er utformet.

Fullt eller begrenset skattepliktig

Hvis du bor eller arbeider i Danmark, er du skattepliktig i Danmark. Du kan enten være "fullt skattepliktig" eller "begrenset skattepliktig".

Fullt skattepliktig

Hvis du er fullt skattepliktig i Danmark, skal du oppgi alle inntekter fra både Danmark og utlandet. Du er blant annet fullt skattepliktig i Danmark hvis du

  • er bosatt i Danmark
  • oppholder deg i Danmark i minst seks måneder sammenhengende
  • er utsendt av den danske stat, et fylke eller kommune til tjeneste utenfor landet

Du kan lese mer på Nordisk eTax.

Begrenset skatteplikt

Du er begrenset skattepliktig til Danmark når du arbeider i Danmark for en dansk arbeidsgiver samtidig med at du bor i et annet land. Din lønnsinntekt fra den danske arbeidsgiveren beskattes i Danmark når arbeidet er utført her.

Hvis du er begrenset skattepliktig i Danmark, vil du vanligvis være fullt skattepliktig i det landet du bor i. Her må oppgi din danske inntekt i selvangivelsen.

Ulike typer inntekt

I Danmark skiller skatteetaten mellom ulike typer inntekt:

A-inntekt

A-inntekt kan være f.eks. lønn, dagpenger, pensjon, honorarer, feriegodtgjørelse og statens utdanningsstønad.

Når du får utbetalt A-inntekt, har din arbeidsgiver, eller den offentlige myndigheten som utbetaler beløpet, sørget for at det blir betalt A-skatt av beløpet.

Dersom du er en alminnelig lønnsmottaker, betaler du også skatt av personlig inntekt, som f.eks. barnebidrag, og av kapitalinntekt, f.eks. renteinntekter og leieinntekter, sammen med A-skatten.

B-inntekt

B-inntekt er f.eks. honorarinntekt fra foredragsvirksomhet. Når du får utbetalt B-inntekt, får du utbetalt hele beløpet.

Skattepliktig inntekt

I skatteberegningen inngår både personlig inntekt og kapitalinntekt. I tillegg er det ligningsmessige fradrag, som består av utgifter til f.eks. fagforening og A-kasse, eller utgifter til kjøring i forbindelse med arbeid. Beskjeftigelsesfradraget, som beregnes automatisk av SKAT, er også et ligningsmessig fradrag.

Personlig inntekt

Personlig inntekt består av lønn, dagpenger, pensjon, stipend fra SU-styret, honorarer, stipender, barnebidrag, samt verdien av fri bolig, telefon, firmabil og andre frynsegoder.

Du kan trekke et personfradrag fra din personlige inntekt. 

Bidrag til pensjonsordninger som arbeidsgiveren forvalter, er allerede fratrukket den lønnen som står på lønns- og trekkoppgaven.

Lønns- og trekkoppgaven får du én gang i året fra din arbeidsgiver eller fra det stedet du får pengene utbetalt.

Kapitalinntekt

Kapitalinntekt består av både inntekter og utgifter. Du må betale skatt av inntektene.

Det kan, f.eks., være renteinntekter på penger du har i banken, renteinntekter fra obligasjoner og pantebrev, utleie av bolig, netto leieinntekter ved utleie av sommerhus og rom, samt utbytte fra verdipapirfond.

Kostnadene innbefatter renter på gjeld til realkreditinstitusjoner, banker, pantebrev, studielån og annen gjeld. Disse kan du trekke fra på skatten.

Dine renteutgifter er anført på årsoppgaven.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Dvs. at jo mer du tjener, jo høyere prosentandel betaler du i direkte skatt.

Skatten består av statsskattene:

  • Bunnskatt
  • Toppskatt
  • Helsebidrag: Helsebidraget utgjør 8 prosent og blir beregnet av den skattepliktige inntekten.
  • Arbeidsmarkedsbidrag: Arbeidsmarkedsbidraget er på 8 prosent og trekkes fra lønnsinntekten før de andre skattene beregnes.

I tillegg til statsskattene, finnes det:

  • Kommuneskatt: Skatten varierer fra kommune til kommune. Kommuneskatt beregnes ut fra din skattepliktige inntekt.
  • Kirkeskatt, dersom du er medlem av Folkekirken.
  • Bolig- og eiendomsskatt dersom du eier en bolig.

Du finner en liste over gjeldende skattesatser hos Nordisk eTax.

Forskerordningen

I noen tilfeller vil forskere og nøkkelpersoner i en virksomhet kunne inngå i en særskilt ordning og i en periode på inntil fem år betale en skatt på 26 prosent + arbeidsmarkedsbidrag, totalt 31,92 prosent av lønnen i fem år. Du får da ingen fradrag.

Det finnes en rekke betingelser for at du skal kunne tas med under denne ordningen, bl.a. at månedslønnen i gjennomsnitt er høyere enn 70 600 danske kroner).

Du kan lese mer om ordningen på SKATs nettsted.

Årsoppgjør

SKAT danner årsoppgjøret på grunnlag av opplysninger fra din arbeidsgiver, banker og finansieringsinstitusjoner, samt opplysninger fra deg selv, dersom du har innberettet noe gjennom tidlig rapportering i TastSelv fra 1. februar til 18. februar.

Dersom du ønsker å endre informasjonen i selvangivelsen, må du informere om dette til SKAT. Da får du en ny årsoppgave.

Les mer

Les mer om skatt i Danmark på SKATs hjemmeside. Legg merke til at all kontakt med SKAT skal foregå elektronisk eller via telefon. Du kan ikke bli betjent på et skattekontor uten å ha inngått avtale om dette på forhånd.

Les om skatt i de nordiske landene og den nordiske skatteavtalen på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hallo Norden

Anbefalte artikler (6)

Skal du flytte til et annet nordisk land for å arbeide eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang!


Huskeliste når du flytter til Sverige

Her kan du lese om nødvendige forberedelser når du flytter til Sverige.

Statsborgerskap i Norge

Her kan du lese om reglene for å bli norsk statsborger og om de norske reglene for dobbelt ...

Reise med kjæledyr til Danmark

Les her om hvilke regler som gjelder dersom du vil reise med kjæledyr til Danmark. Her finner du ...

Bolig i Danmark

Her kan du lese om de forskjellige boligformene i Danmark og om utlendingers rett til å eie bolig i ...

Norsk alderspensjon

Her kan du lese om reglene for å motta norsk alderspensjon.

Foreldrepenger når du flytter fra Norge

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for foreldrepenger når du flytter fra Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørsmål vedrørende det å flytte, arbeide eller studere i Norden, kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.