Side-alternativer

Informasjon for funksjonshemmede

En nordisk avtale om sosialhjelp handler om tjenester for funksjonshemmede som ønsker å flytte til et annet nordisk land. Her kan du finne informasjon om avtalen og også annen nyttig informasjon om for eksempel medisiner, assistanse, hjelpemidler og førerhunder.

Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Sosiale tjenester

Personer med behov for behandling eller pleie av lengre varighet kan, som alle andre, flytte til et annet nordisk land. Ifølge § 9 i Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester skal de ansvarlige myndigheter i de to landene søke å bistå ved en slik flytting. I begge land er det myndighetenes ansvar å sørge for at flytting kan skje hvis

  • den funksjonshemmede flytter av egen fri vilje
  • den funksjonshemmede har særlig tilknytning til tilflyttingslandet
  • det vurderes at den funksjonshemmedes levekår vil bli bedre i det nye landet.

Hvis den funksjonshemmede mener at flyttingen vil forbedre hans eller hennes levekår, anses dette for å være en tungtveiende begrunnelse for flyttingen. Det er viktig å kontakte hjemkommunen sin for å få hjelp med flyttingen.

Medisiner

De nordiske landene har som deltakere i Schengen-avtalen forpliktet seg til å forenkle reglene om innførsel av legemidler.

Schengen-samarbeidet omfatter alle EU-landene (unntatt Storbritannia og Irland) samt Norge og Island. Avtalen omfatter blant annet en felles medisinattest som gjør det lovlig for den som reiser mellom Schengen-landene å medbringe medisiner fra hjemlandet til maksimum 30 dagers forbruk. Mer informasjon om innføring av legemidler til personlig bruk kan man finne på hjemmesida til Legemiddelverket.

Assistanse

Mange funksjonshemmede har behov for assistanse i dagliglivet. Det gjelder naturligvis også ved reise og flytting.

Ved flytting for en lengre periode fra et nordisk land til et annet, skal det søkes om stønad fra den nye hjemkommunen til dekning av utgifter til personlig assistanse. Det kan ta litt tid å behandle søknaden, derfor er det viktig å ta kontakt med den nye kommunen i god tid.

Ved kortere besøk i et annet nordisk land, kan kommunen i spesielle tilfeller yte tilskudd for å dekke den funksjonshemmedes utgifter til assistanse på reisen. Ved reiser, arbeid eller studier som varer i lengre tid (opp til 6 måneder), betaler kommunen i hjemlandet bare i få tilfeller for assistanse. Spør deg for i kommunen din om hvilke stønader som kan være aktuelle for deg.

Hjelpemidler

Det fins ikke generelle regler for inn- og utførsel av hjelpemidler i Norden, da det i begge tilfeller avhenger av hvilket hjelpemiddel det er snakk om. For eksempel har det betydning om hjelpemidlet kan betraktes som en privat eiendel, om man har fått det med støtte fra det offentlige og om hjelpemidlet er underlagt tollreglene i det aktuelle landet.

Hvis du planlegger å flytte til Island, bør du søke veiledning i den nordiske kommunen du bor i samt i den kommunen på Island som du vil flytte til.    På Island driver Rikstrygdeverket en hjelpemiddelsentral.

For kortere besøk på Island, for eksempel sommerferie eller familiebesøk, kan man ta med hjelpemidlene sine fra andre nordiske land.

Førerhunder

Reglene for innførsel av dyr til Island er strenge sammenlignet med andre nordiske lands regler. Man kan få informasjon om innførsel av dyr på hjemmesida til Mattilsynet. Førerhunder er ikke unntatt fra reglene. Opplysninger om innførsel av hunder finnes i teksten import av hunder og katter.

Bolig

Muligheten for å få tildelt en handikappvennlig bolig ved flytting til et annet nordisk land varierer alt etter hvilken kommune man flytter til, samt hvilken bolig som egner seg for den enkelte.

Det anbefales å ta kontakt med den nye hjemkommunen før man flytter for informasjon om boligtilbudene for funksjonshemmede.