Side-alternativer

Tollregler for flyttegods i Norge

Her finner du informasjon om innførsel av flyttegods til Norge, og om de norske reglene for tollklarering av diverse varer

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Når du flytter til Norge kan det være du må fylle ut en erklæring for innførsel av flyttegods. Egenerklæringen skal leveres til Tollvesenet når flyttegodset skal til tollbehandling. Tollvesenet kan ikke tollbehandle flyttegodset før erklæringen er avgitt og utfylt korrekt. Du må kontakte Tollvesenet når flyttegodset ankommer Norge.

Innførsel av innbo

Ved flytting til Norge kan du innføre innboet ditt fra utlandet uten å betale toll og avgifter dersom:

  • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
  • du har eid og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge

Se Tollvesenets hjemmesider for utfyllende informasjon om tollregler og hvordan du skal gå frem ved flytting til Norge. Her finner du også skjema for innførsel av flyttegods.

Varer med spesielle innførselsregler

Noen varer har spesielle innførselsregler

Motorkjøretøy og lystfartøy

Du kan ikke ta med deg biler eller andre kjøretøy til Norge uten å betale toll og avgifter. Dette gjelder uansett verdi på kjøretøyet. 

For motorkjøretøy og lystfartøy gjelder egne regler, og disse fås ved henvendelse til Tollvesenet.  

På Tollvesenets nettsider finner du også mer informasjon om toll og avgifter ved innførsel av motorkjøretøy og innførsel av fritidsbåt til Norge.

Yrkesutstyr

Yrkesutstyr kan ikke innføres toll- og avgiftsfritt. Ta kontakt med Tollvesenet for nærmere informasjon.

Nye gjenstander

Har man nye gjenstander med seg på flyttelasset må man betale toll og andre avgifter for disse.

Matvarer

Man må betale toll og avgifter for matvarer. Men du kan ta med deg til sammen 10 kilo kjøttprodukter, ost og fôr dersom du kommer til Norge fra et annet EØS-land, og opptil fem kilo kjøtt- og melkeprodukter dersom du reiser inn fra Færøyene, Grønland eller Svalbard. 

Hunde- og kattemat kan du ta med deg uavhengig av denne 10-kilosgrensen.

Reglene gjelder imidlertid ikke for varer fra land utenfor EØS. Se nærmere på Mattilsynets nettsider eller kontakt Tollvesenet for mer informasjon om dette og andre innførselsrestriksjoner på matvarer.

Alkohol og tobakksvarer

Har man brennevin, vin, øl, eller tobakksvarer i flyttelasset må man betale avgift på disse varene. Kvoten man avgiftsfritt kan ta med inn til Norge er regulert etter om man kun tar med seg alkohol, eller om man tar med seg både alkohol og tobakk.

Tar man med seg både alkohol- og tobakksvarer kan man avgiftsfritt innføre følgende kvote:

Alkohol:

  • Brennevin/likør og lignende over 22 % til og med 60 %: 1 liter
  • Vin og lignende mellom 4,7 % og 22 %: 1,5 liter
  • Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus og lignende fra 2,5 til 4,7 %: 2 liter

"Brennevinskvoten" kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter.

Tobakk:
Av tobakksvarer kan man ta med seg 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir.

Tar man med seg kun alkohol kan man ta med seg 1,5 liter øl eller vin ekstra i forhold til alkohol- og tobakkskvoten.

Eksempler på lovlige kombinasjoner:
1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl + tobakksvarer eller 1,5 liter vin
3 liter vin + 2 liter øl + tobakksvarer eller 1,5 liter vin
5 liter øl + tobakksvarer eller 1,5 liter øl

Mer informasjon får du hos Tollvesenet.

Legemidler

Ved reiser innenfor EØS-området du til personlig bruk ta med deg et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst ett års forbruk.

Reisende fra et land utenfor EØS-området kan til personlig bruk medbringe et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst tre måneders forbruk.

Det kan være nødvendig å måtte dokumentere at legemiddelet er skrevet ut til deg personlig. Eksempler på slik dokumentasjon kan være informasjon på pakningens etikett, resept eller annen legeerklæring.

Til personlig bruk kan det ved forsendelse innføres lovlige innkjøpte legemidler som svarer til høyst tre måneders forbruk fra et annet EØS-land. Dersom du innfører legemidler må du kunne dokumentere at legemidlene er kjøpt inn på lovlig måte.

Det er ikke tillatt å innføre legemidler ved forsendelse fra et land utenfor EØS-området. Se Statens legemiddelverk sine nettsider for nærmere informasjon om dette.

Våpen

Våpen til eget bruk kan innføres toll- og avgiftsfritt som flyttegods, men det kreves våpenkort. Man må innhente innførselstillatelse hos politiet der hvor man bosetter seg.

Les mer om reglene for innførsel av våpen og se en oversikt over hvilke våpen du trenger tillatelse fra politiet for å kunne innføre på Politiets nettsider.

Planter

Stueplanter (potteplanter) er toll- og avgiftsfrie ved innførsel som flyttegods, men det er visse innførselsrestriksjoner. Du kan lese mer om disse restriksjonene på Mattilsynets nettsider.

Dyr

Se «Reise med kjæledyr til Norge»

Valuta

Ved innreise til Norge kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil 25 000 norske kroner. Med betalingsmidler menes norske og utenlandske kontanter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter.

Les mer om dette på Tollvesenet sine nettsider.

Radio- og fjernsynsmateriell

Har du med fjernsynsmateriell og video med tuner må dette føres opp på flyttegodserklæringen. Det skal også betales kringkastingsavgift (lisens) for dette.

Ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for nærmere opplysninger om dette.

Innførsel og utførsel til og fra Svalbard

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen, noe som gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlands-Norge er rabiesfritt.

For å ta med hund til Svalbard kreves tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelsen gis for ett år om gangen. Les mer på Sysselmannens hjemmeside om vilkårene som må oppfylles. Det gis ikke tillatelse til å ta med katt og ilder til Svalbard. Det kreves ikke tillatelse for å ta med kanin, hamster, hetterotte, burfugl, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du har spørsmål knyttet til dette.

Det er forbudt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår, du kan lese mer om unntakene på Sysselmannens hjemmesider. Forbudet mot å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet gjelder også kjøtt som kan kjøpes i butikkene.