Side-alternativer

Alle støtteordninger

Liste over alle nordiske støtteordninger, som er registrert på www.norden.org.
A. P. Møllers fond for islandske studenter
Islandske studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Danmark kan søke om økonomisk støtte studieperioden fra dette fondet. Søknadsfristen er 31. desember hvert år. Søkere kan forvente svar senest 1. mars påfølgende år.
Academy of Finland: Vitenskapelig forskning
Academy of Finland sørger for finansiering av vitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Akademiet har to hovedsøknadsrunder: april og september. Akademiets internasjonale utlysninger kan også være tilgjengelig til andre tider.
Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning: Stipender
Stiftelsens formål er å fremme vitenskapelig forskning innenfor det tekstilhistoriske området. Formålet skal tilgodeses gjennom utdeling av stipender til enkeltpersoner eller prosjekter i de fem nordiske landene. Fondet initierer forskningsinformasjon og lyser ut stipender.
AP. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fondet yter støtte til samarbeid og kulturell samhandling mellom Danmark og de andre nordiske landene. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke om midler. Løpende drift og administrasjon faller utenfor begge fondenes område, som heller ikke dekker livsopphold, utdanning eller studieturer for enkeltpersoner.
Atelierprogram for kunstnere ved Nordisk Kunstnarsenter Dale
Oppholdet inkluderer et månedlig stipend, bo- og arbeidssted, samt støtte til reiseutgifter. Oppholdsperiodene er på to eller tre måneder. Profesjonelle kunstnere, designere, arkitekter og uavhengige kuratorer er kvalifisert til å søke.
Botnia-Atlantica
Innsatsområdene deles inn i seks prioriteringer: utdanning, forskning og teknisk utvikling, turisme og næringsliv, samfunnstjenester, natur- og kulturmiljø som ressurser, kommunikasjoner samt grenseoverskridende fellesskap og samhørighet (energi, kultur, samarbeid mellom byer og tettsteder).
Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat
Dansk-færøysk kulturfond bestyrer Dansk-færøysk samfunns studiereiselegat til studiereiser mellom Færøyene og Danmark for personer mellom 18 og 30 år. Studieturen må ha en hensikt som faller innenfor formålene til Dansk-færøysk kulturfond. Også kulturformidling mellom Færøyene og Grønland faller innenfor stiftelsens formål. Dansk-færøysk kulturfond mottar ikke søknader med tanke på utdeling i 2014 og 2015.
Den nordiske investeringsbank
NIB finansierer prosjekter som forbedrer konkurranseevnen og miljøet i de nordiske og baltiske landene. Banken tilbyr langvarige lån og garantier på konkurransedyktige markedsbetingelser til sine klienter i privat og offentlig sektor. NIB er en internasjonal finansinstitusjon som er eid av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken bedriver utlånsvirksomhet både i medlemslandene og fremvoksende markeder i: Afrika og Midt-Østen; Asia; Europa og Eurasia; og Latin-Amerika.
Den nordiske investeringsbank (NIB): Langsiktige lån
NIB tilbyr langsiktig utfyllende finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet i de nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr sine kunder – både private og offentlige – skreddersydde lån og garantier på konkurransedyktige vilkår.
Det Europeiske Naboskaps- og PartnerskapsInstrumentet (ENPI): Prosjektmidler
Kolarctic-programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene Finland, Norge, Russland og Sverige. Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke. Programområdet er Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Russland), Norrbotten (Sverige), Lappland (Finland), Nordland, Troms og Finnmark (Norge). I visse tilfeller kan også partnere fra Oulo (Finland), Västerbotten (Sverige), Karelen, Leningrad Oblast og St Petersburg by(Russland) delta i prosjektet.
Finansiering fra Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram
Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram har et årlig budsjett på om lag 10 millioner DKK. Det kan søkes om midler fra Arktisk samarbeidsprogram for gjennomføring av prosjekter i Arktis.
Fondet for dansk-norsk samarbeid
Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu i Norge og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården i Danmark. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper.
Forbundsfondet ved Islands universitet
Fondens formål er å styrke den åndelige forbindelsen mellom Danmark og Island, ved å støtte utgivelse av forskning og vitenskap som berører begge land, eller hvert land for seg. Det gis støtte til reiser for universitetets lærere og andre ansatte forskere ved universitetet som vil delta på internasjonale konferanser og forskningsprosjekter. .
Grønlandsfondet
Formålet med Grønlandsfondet er å styrke forholdet mellom grønlendere og islendinger. Fondet yter støtte til studieturer, studieopphold, kunstutstillinger, idrettsoppvisninger og annet innenfor kunst, vitenskap og teknologi. Fondets grunnkapital, som den islandske stat innskjøt i 1981 og 1982 forvaltes av Islands sentralbank, og det årlige renteoverskuddet utdeles som støtte.
Havgruppens prosjektstøtte
Havgruppen HAV er en arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd for miljø. På basis av årlige prioriteringer, finansierer gruppen nordiske prosjekter og bidrar til nordisk nytte innenfor sitt spesielle område. Havgruppen skal støtte de nordiske landene gjennom aktiviteter som bidrar til oppbygging av vitenskapelig materiale, samt skape en basis for felles innsats mot forurensning i nordiske hav- og kystmiljøer.
Islandske statlige stipender: Studier i islandsk som andrespråk
Det islandske utdannings-, vitenskaps- og kulturdepartementet deler hvert år ut et antall stipender til studier i islandsk som et andrespråk ved Universitet på Island, Reykjavík. Stipendene er tiltenkt studenter av moderne islandsk. Studenter som har fullført minst ett eller to akademiske år med universitetsstudier og med noe forkunnskap innen islandsk eller annet nordisk språk prioriteres. Preferanse vil, som regel, bli gitt til en kandidat som er under 35 år.
Kattegat-Skagerrak
Programmet har 3 innsatsområder: * Å fremme holdbar økonomisk vekst * Å binde regionen sammen * Å fremme hverdagsintegrasjonen
Klima- og luftgruppens prosjektstøtte 2015
Klima- og luftgruppen (KOL) inviterer én gang i året til å søke om midler til nordiske prosjekter som bidrar til implementeringen av det nordiske miljøhandlingsprogrammet og klima- og luftgruppens prioriteringer. Klima- og luftgruppen arbeider for å begrense og forebygge alvorlige klimaforandringer og grenseoverskridende luftforurensing, samt at luftforurensing ikke skal skade miljøet og menneskers helse.
Kong Olav V's Fond
Fondets formål er å støtte dansk-norsk samarbeid, inkludert Kong Haakons kirke i København. Søknader om beløp inntil 10 000 kr mottas fortløpende. Søknader om større bevilgninger innleveres innen 15. mai til fondets forvalter.
Kulturfondet Danmark-Grønland
Fondets formål er å gi støtte til å fremme kulturelle forbindelser mellom Grønland og Danmark, blant annet ved å støtte reiser til og fra Grønland, tilskudd til kulturelle og sosiale institusjoner, publisering av tidsskrifter, bøker og filmer. Utdelingene gjøres én gang i året. Frist for innsending av søknader er 15. mars. Kulturfondet Danmark-Grønland mottar ikke søknader mht. utdeling i 2013 og 2014