Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Kalender

Møte i ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk og næringsmidler, den 26.–27. juni 2014 i Selfoss, Island
Dato: 26.06.2014 til 27.06.2014
Ministerrådsmøtet for sektorene i FJLS (MR-FJLS), avholdes i Selfoss, Island, fra 26.–27. juni 2014.
Workshop: Kyr er ikke biler – hvordan best begrense klimagasser og luftforurensing fra matproduksjon?
Dato: 15.11.2013 til 16.11.2013
Landbruket bidrar til utslipp av luftforurensning og klimagasser. Det er både rimelig og nødvendig å redusere disse utslippene, dersom vi mener alvor med å beskytte våre økosystemer fra overgjødsling og forsuring, puste inn renere luft og dempe klimaendringene. Men du kan ikke ignorere det faktum att kyr ikke er biler. "End of pipe"-løsninger har også sine begrensninger i andre sektorer, men i matproduksjon er de enda tydeligere. Vi må tenke strukturelt. Vi har tenkt å samle sammen folk fra ulike disipliner og bakgrunner (forskere, bønder, tjenestepersoner, politikere og enkeltpersoner) som bryr seg om dette problemet til en todagers workshop. Workshopen begynner med et par korte presentasjoner (historisk kontekst, dagens utslipp, eksisterende tilnærminger), men mye av tiden vil bli viet til å skape en felles forståelse av utfordringen for å identifisere tiltaksområder. Vårt fokus vil være på hva som bør gjøres i Norden, uten å glemme det globale perspektivet.
Klima- og luftgruppens møte
Dato: 03.12.2013 til 03.12.2013
 
Delarrangement COP19 Reduserte utslipp og økonomisk vekst – den nordiske måten
Dato: 15.11.2013 til 15.11.2013
Norden blir ofte sett på som grønt, både når det gjelder godt miljø og reduksjon i utslipp av klimagasser. I løpet av de siste tiårene har Norden implementert ambisiøse energi- og klimatiltak. Samtidig har den økonomiske veksten vært relativt sterk – selv gjennom den nåværende økonomiske krisen. Hvordan har dette vært mulig? Hvilke politiske tiltak har vært mest effektive? Kan disse tiltakene implementeres i andre land? Innenfor rammen av Open Climate Network, har tenketanker fra Sverige, Norge og Danmark presentert en rapport som fremhever noen av de mest effektive klimatiltakene fra Norden. Nordic Energy Technology Perspectives 2013 viser hvordan Norden kan oppnå et karbon-nøytralt energi- og transportsystem i 2050. Det er den første regionale utgaven av IEAs (International Energy Agency) anerkjente globale publikasjon, Energy Technology Perspectives (ETP). • Introduksjon - Representant fra Nordisk ministerråd • Presentasjon av Open Climate Network - Taryn Fransen, prosjektdirektør for Open Climate Network - World Resources Institute • Nordisk klimapolitikk - en casestudie av effektive politiske tiltak - Susanne Krawack, sjefskonsulent - Concito Jakop Dalunde, programdirektør - Fores Camilla Skriung, politisk rådgiver - Zero • IEAs Nordic Energy Technology Perspectives - et karbon-nøytralt energisystem innen 2050 - Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver - Nordisk energiforskning • Paneldiskusjoner og kommentarer fra publikum
Vekst i Norden – Vekst i verden
Dato: 21.11.2013 til 21.11.2013
Dansk Erhverv og Norden i Fokus inviterer til debatt i forbindelse med vekst- og entreprenørskapsuken. Hvordan kan vi optimalisere betingelsene for våre vekstvirksomheter i Norden og deres muligheter til å utvikle seg utover Nordens grenser? De nordiske statsministrene har nettopp vedtatt erklæringen "Norden som foregangsregion for et grenseløst samarbeid for å skape arbeidsplasser og vekst", men er det godt nok?
Debatt: Offentlig informasjon til virksomheter i Norden
Dato: 28.10.2013 til 28.10.2013
I forbindelse med Nordisk råds sesjon 2013 i Oslo, avholder Hallo Norden, i samarbeid med Nordisk råds partigrupper, et debattarrangement med fokus på informasjon til virksomheter som krysser de nordiske grensene.
Møte i Ministerrådet for miljø (MR-M.), 30. oktober 2013
Dato: 30.10.2013 til 30.10.2013
Møte i Ministerrådet for miljø i forbindelse med nordisk råd. 65 sesjon i Oslo
Konferanse: Et inkluderende arbeidsliv
Dato: 28.11.2013 til 28.11.2013
Det overordnede fokuset for konferansen er "et inkluderende arbeidsliv" i Norden, med særskilt fokus på arbeidslivet for utenlandsfødte, migranter og innvandrere i Norden. En grov programskisse for konferansen følger her: 09.30–10.00 Kaffe og registrering, 10.00–10.20 Innledningsvis tale: Arbeidsmarkedsminister Elisabeth Svantesson (ikke bekreftet enda) 10.20–11.00 Presentasjon av nordiske fakta om integrering på arbeidsmarkedet i Norden, Statistiska Centralbyrån, Sverige 11.00–11.10 Kaffepause 11.10–12.00 Presentasjon av den nordiske studien om arbeidsmigrasjon fra Øst-Europa til de nordiske landene, FAFO, Norge Samtidig påstartes det uformelle ministermøtet med de nordiske integreringsministrene i Sessionsrummet 12.00–13.00 Frokost, Bobergshallen, plan 2, Særskilt frokost for integreringsministrene 13.00–13.40 ”Sosial regulering” i de nordiske velferdssystemene – Innvirkning på beskjeftigelsen for unge etniske minoriteter, samt unge med funksjonsnedsettelser, NOVA, Norge 13.40–14.30 Hva gjør partene i arbeidslivet for å lette utenlandsfødtes inntreden på det nordiske arbeidsmarkedet? 13.40–14.05 Arbeidsgiversiden 14.05–14.30 NFS og arbeidstakersiden 14.30–14.50 Kaffepause 14.50–15.50 Paneldiskusjon med de nordiske integreringsministrene 15.50–16.00 Avsluttende ord: Integreringsminister Erik Ullenhag
Nordregio Forum 2013
Dato: 14.10.2013 til 15.10.2013
En konferanse som behandler aktuelle emner som: Hvordan ser framtidens befolkning ut i Norden? Hvem er "vinner" og hvem er "taper" i kampen om innbyggerne? Hvorfor klarer enkelte regioner seg bedre enn andre i konkurransen om kapital, kvalifisert arbeidskraft og unge talenter? Hva er det som er tiltrekkende og lokker kvinner og menn, samt foretak, til et spesielt område? Er likestilling og grønn innovasjon bra for veksten? Hvordan kan fysisk planlegging bidra til positiv næringslivsutvikling?
Utfordringer for det nordiske strømmarkedet
Dato: 18.06.2013 til 19.06.2013
Velkommen til en konferanse om det nordiske strømmarkedet den 18.–19. juni 2013. En mulighet for å diskutere hvordan fremtidens strømforsyning kan se ut og hvilke utfordringer det nordiske strømmarkedet står overfor de kommende tiårene.

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
E-post: