Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Kalender

Nordisk-baltisk bioenergi, 14.–16. april 2015 i Riga
Dato: 14.04.2015 til 16.04.2015
Den nordisk-baltiske regionen har den raskest økende og høyeste andelen med fornybar energi i EU. Alle de skandinaviske og baltiske landene har veldig gunstige naturlige forutsetninger for å produsere bioenergi, takket være god landbruksjord og frodige skoger. I de baltiske statene er avhengigheten av importert fossilt brensel en økonomisk og politisk utfordring. Samtidig råder landene selv over store mengder biomasseressurser. Bioenergi gir derfor en mulighet til å redusere importavhengigheten, krympe kostnadene og skape vekst og arbeidsplasser i de nasjonale økonomiene. De tekniske løsningene er tilgjengelige. På den nordisk-baltiske bioenergikonferansen vil vi utveksle erfaringer og presentere den seneste teknologien, f.eks. innenfor biobasert kraftvarmeproduksjon, produksjon og bruk av pellets, samt produksjon av biodrivstoff laget av cellulosebasert råstoff. Vi vil diskutere markedsutviklingen og politiske virkemidler. Fremfor alt skal vi møtes, snakke og gjøre forretninger. Den nordisk-baltiske bioøkonomikonferansen i Riga er årets største regionale konferanse innenfor bioenergisektoren. Den nordisk-baltiske bioenergikonferansen avholdes under det latviske formannskapet for EUs ministerråd, og finner sted i forbindelse med EUs energiministermøte den 15.–16. april 2015 i Riga. Latbio og Svebio ønsker dere alle hjertelig velkommen til Riga for å dele kunnskap og muligheter for å utvikle bærekraftige og lønnsomme energiløsninger.
Growth in Blue Bioeconomy
Dato: 02.06.2015 til 03.06.2015
Konferanse arrangert av det færøyske fiskeridepartementet, i forbindelse med deres formannskap for det nordiske fiskerisamarbeidet i 2015. Konferansen vil presentere en oversikt over det enorme vekstpotensialet i den marine bioøkonomien. Målgruppen er ministere, parlamentarikere, næring, investorer, beslutningstakere og politiske rådgivere. Fokuset vil være på nødvendige politiske tiltak for å skape vekst. Tenketanken Nordic Marine Think Tank er ansvarlig for organiseringen av konferansen. Konferansen har tre temaer: Tema I: Blå vekst på globalt og regionalt nivå Tema II: Potensiell vekst i marine næringer Tema III: Strukturer som hindrer eller fremmer blå vekst. Påmeldingen er nå åpen. Klikk på den eksterne lenken under.
Møte i ministerrådet for fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk og næringsmidler, den 26.–27. juni 2014 i Selfoss, Island
Dato: 26.06.2014 til 27.06.2014
Ministerrådsmøtet for sektorene i FJLS (MR-FJLS), avholdes i Selfoss, Island, fra 26.–27. juni 2014.
Workshop: Kyr er ikke biler – hvordan best begrense klimagasser og luftforurensing fra matproduksjon?
Dato: 15.11.2013 til 16.11.2013
Landbruket bidrar til utslipp av luftforurensning og klimagasser. Det er både rimelig og nødvendig å redusere disse utslippene, dersom vi mener alvor med å beskytte våre økosystemer fra overgjødsling og forsuring, puste inn renere luft og dempe klimaendringene. Men du kan ikke ignorere det faktum att kyr ikke er biler. "End of pipe"-løsninger har også sine begrensninger i andre sektorer, men i matproduksjon er de enda tydeligere. Vi må tenke strukturelt. Vi har tenkt å samle sammen folk fra ulike disipliner og bakgrunner (forskere, bønder, tjenestepersoner, politikere og enkeltpersoner) som bryr seg om dette problemet til en todagers workshop. Workshopen begynner med et par korte presentasjoner (historisk kontekst, dagens utslipp, eksisterende tilnærminger), men mye av tiden vil bli viet til å skape en felles forståelse av utfordringen for å identifisere tiltaksområder. Vårt fokus vil være på hva som bør gjøres i Norden, uten å glemme det globale perspektivet.
Klima- og luftgruppens møte
Dato: 03.12.2013 til 03.12.2013
 
Delarrangement COP19 Reduserte utslipp og økonomisk vekst – den nordiske måten
Dato: 15.11.2013 til 15.11.2013
Norden blir ofte sett på som grønt, både når det gjelder godt miljø og reduksjon i utslipp av klimagasser. I løpet av de siste tiårene har Norden implementert ambisiøse energi- og klimatiltak. Samtidig har den økonomiske veksten vært relativt sterk – selv gjennom den nåværende økonomiske krisen. Hvordan har dette vært mulig? Hvilke politiske tiltak har vært mest effektive? Kan disse tiltakene implementeres i andre land? Innenfor rammen av Open Climate Network, har tenketanker fra Sverige, Norge og Danmark presentert en rapport som fremhever noen av de mest effektive klimatiltakene fra Norden. Nordic Energy Technology Perspectives 2013 viser hvordan Norden kan oppnå et karbon-nøytralt energi- og transportsystem i 2050. Det er den første regionale utgaven av IEAs (International Energy Agency) anerkjente globale publikasjon, Energy Technology Perspectives (ETP). • Introduksjon - Representant fra Nordisk ministerråd • Presentasjon av Open Climate Network - Taryn Fransen, prosjektdirektør for Open Climate Network - World Resources Institute • Nordisk klimapolitikk - en casestudie av effektive politiske tiltak - Susanne Krawack, sjefskonsulent - Concito Jakop Dalunde, programdirektør - Fores Camilla Skriung, politisk rådgiver - Zero • IEAs Nordic Energy Technology Perspectives - et karbon-nøytralt energisystem innen 2050 - Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver - Nordisk energiforskning • Paneldiskusjoner og kommentarer fra publikum
Vekst i Norden – Vekst i verden
Dato: 21.11.2013 til 21.11.2013
Dansk Erhverv og Norden i Fokus inviterer til debatt i forbindelse med vekst- og entreprenørskapsuken. Hvordan kan vi optimalisere betingelsene for våre vekstvirksomheter i Norden og deres muligheter til å utvikle seg utover Nordens grenser? De nordiske statsministrene har nettopp vedtatt erklæringen "Norden som foregangsregion for et grenseløst samarbeid for å skape arbeidsplasser og vekst", men er det godt nok?
Debatt: Offentlig informasjon til virksomheter i Norden
Dato: 28.10.2013 til 28.10.2013
I forbindelse med Nordisk råds sesjon 2013 i Oslo, avholder Hallo Norden, i samarbeid med Nordisk råds partigrupper, et debattarrangement med fokus på informasjon til virksomheter som krysser de nordiske grensene.
Møte i Ministerrådet for miljø (MR-M.), 30. oktober 2013
Dato: 30.10.2013 til 30.10.2013
Møte i Ministerrådet for miljø i forbindelse med nordisk råd. 65 sesjon i Oslo
Konferanse: Et inkluderende arbeidsliv
Dato: 28.11.2013 til 28.11.2013
Det overordnede fokuset for konferansen er "et inkluderende arbeidsliv" i Norden, med særskilt fokus på arbeidslivet for utenlandsfødte, migranter og innvandrere i Norden. En grov programskisse for konferansen følger her: 09.30–10.00 Kaffe og registrering, 10.00–10.20 Innledningsvis tale: Arbeidsmarkedsminister Elisabeth Svantesson (ikke bekreftet enda) 10.20–11.00 Presentasjon av nordiske fakta om integrering på arbeidsmarkedet i Norden, Statistiska Centralbyrån, Sverige 11.00–11.10 Kaffepause 11.10–12.00 Presentasjon av den nordiske studien om arbeidsmigrasjon fra Øst-Europa til de nordiske landene, FAFO, Norge Samtidig påstartes det uformelle ministermøtet med de nordiske integreringsministrene i Sessionsrummet 12.00–13.00 Frokost, Bobergshallen, plan 2, Særskilt frokost for integreringsministrene 13.00–13.40 ”Sosial regulering” i de nordiske velferdssystemene – Innvirkning på beskjeftigelsen for unge etniske minoriteter, samt unge med funksjonsnedsettelser, NOVA, Norge 13.40–14.30 Hva gjør partene i arbeidslivet for å lette utenlandsfødtes inntreden på det nordiske arbeidsmarkedet? 13.40–14.05 Arbeidsgiversiden 14.05–14.30 NFS og arbeidstakersiden 14.30–14.50 Kaffepause 14.50–15.50 Paneldiskusjon med de nordiske integreringsministrene 15.50–16.00 Avsluttende ord: Integreringsminister Erik Ullenhag

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
E-post: