Side-alternativer
November, 2016

Kan Norden fortsette med et verdimessig utgangspunkt som kan virke litt naivt?

BLOGGINNLEGG 27/11/2016

I denne mørke og kalde årstid, hvor dagene blir kortere og temperaturene synker, gjør vi noe av det vi er gode til i de nordiske landene. Vi hygger oss. Vi samles rundt stue- og spisebordene med varme drikker og mat. Vi tenner stearinlys og skaper den stemningen av hygge som er så unik at utenlandske medier skriver om det. Et stort nordisk foretak bruker temaet i reklamene sine. De de korte dagene hilses velkommen, for nå er det tid for hygge.

Jeg tror mange av samtalene rundt de nordiske spisebordene i denne årstiden handler om utviklingen i verden. I lys av politiske begivenheter, både nært og fjernt, spør mange hva det er for en verden vi selv, og ikke minst våre barn og barnebarn, i fremtiden skal leve i. Hvor er vi som innbyggere på denne kloden på vei? Hva betyr utviklingen i verden for oss i Norden?

Når vi snakker om det nordiske samarbeidet, så er noe av det som binder oss nordboere sammen – i tillegg til felles historie og geografisk nærhet – at vi deler mange grunnleggende verdier. Vi verner om demokratiene våre i åpne samfunn preget av tillit – både til hverandre og våre politiske ledere. Velferdssystemene, med lik tilgang til helse, utdanning og sosiale sikkerhetsnett, sikrer oss noen av de mest likestilte samfunnene i verden, hvor vi fokuserer på å sikre at «… få har for mye, og færre for lite», for å si det med Grundtvig. Vi arbeider med å sikre bærekraftige samfunn, hvor vi forvalter naturens ressurser med respekt for kommende generasjoner. Og vi respekterer forskjeller og anerkjenner alle menneskers likeverd, hvilket bl.a. avspeiles gjennom målrettet innsats for å sikre likestilling mellom kjønnene.

I lys av den seneste utviklingen i nærområdene våre og verden globalt, kan det synes relevant å overveie om disse verdiene – tillit, åpenhet, likestilling, likhet og bærekraft – kan opprettholdes, eller om de bør erstattes med noe mer hardtslående.

Kan Norden klare seg i verden med et verdimessig utgangspunkt som noen ganger kan virke litt naivt?

For meg er svaret et rungende JA. For når de nordiske landene ligger i toppen av all verdens lister – som de beste landene å drive forretningsvirksomhet i[1], blant verdens mest konkurransekraftige land[2], blant verdens mest innovative land [3]... ja selv de mest lykkelige landene i verden[4], så er det fordi verdiene våre skaper verdi.

Det er faktisk effektivt å ha tillit til hverandre – og til de politiske systemene våre – for det betyr at mange kontrollforanstaltninger kan droppes. Tillit binder samfunn sammen. Tillit skaper grobunn for økonomisk produktivitet og vekst. Åpne samfunn preget av tillit – og lite korrupsjon – er attraktive investeringsmarkeder for globale virksomheter.

Samtidig skaper arbeidsmarkedsmodellene våre og sosiale sikkerhetsnett et godt grunnlag for kreativitet og innovasjon. Det er mulig å ta sjanser – skifte jobb eller starte en ny virksomhet – uten å sette alt på spill. Og den økonomiske likheten, som riktig nok utfordres for tiden, men som fortsatt preger de nordiske landene, er med på å skape trygge samfunn, og det avspeiles i harde fakta, som bedre helse og økt forventet levealder.   

Videre har vårt fokus på bærekraft medført et enormt forretningspotensial for nordiske virksomheter, som har utnyttet mulighetene for å selge grønne løsninger. Det er ikke tilfeldig at seks av verdens 20 mest bærekraftige virksomheter er nordiske.[5] 

Som Sveriges statsminister Stefan Löfven har sagt flere ganger: Vi skal lede kampen for bærekraft og bekjempelse av fattigdom fordi det er moralsk riktig og økonomisk smart.

Så i en verden som kan oppleves som mer usikker, bør vi holde fast i de nordiske verdiene – tillit, åpenhet, likestilling, likhet og bærekraft, for å fortsette den positive utviklingen i Norden vi som nordiske borgere har nytt godt av i mange år, og for å gå foran i internasjonale sammenhenger og medvirke til å sikre en fortsatt positiv utvikling, både i nærområdene våre og globalt. For, med Ghandis ord, selv å skape den forandringen vi ønsker å se i verden.

Dét mener jeg vi bør fokusere på i våre samtaler rundt spisebordet i denne mørke årstid.

[1] World Bank «Ease of Doing Business»-indeks 2016

[2] World Economic Forum Global Competitiveness Index 2015-16

[3] Global Innovation Index 2016

[4] World Happiness Report 2016

[5] Global 100 index 2016

Generalsekretæren

Dagfinn Høybråten tiltrådte som generalsekretær i Nordisk ministerråd 4.mars 2013. Høybråten går inn i sin nye rolle med ambisjoner om å utvikle og forsterke et nordisk samarbeid.

Dagfinn Høybråten