Side-alternativer

Embetsmannskomiteer

Embetsmannskomiteer under Nordisk ministerråd består av nasjonale embetspersoner som har til oppgave å forberede og følge opp saker innenfor en rekke prioriterte områder.
Nordisk embetsmannskomité for lovsamarbeid (EK-LOV)
Nordisk embetsmannskomité for lovspørsmål består av ledende tjenestemenn med ansvar for lovgivningsarbeidet i hvert enkelt av de nordiske landenes justisdepartementer. Komiteen forbereder og følger opp ministrenes årlige møte. Den oppnevner arbeidsgrupper og initierer felles nordiske prosjekter. Hovedlinjene i formannskapsprogrammene diskuteres i komiteen før de trer i kraft.