Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Arbete utanför Sverige nu möjligt utan att få sänkt svensk A-kassa

Personer som jobbat i ett annat nordiskt land under en kortare tid har riskerat att få sänkt A-kasseersättning. Tack vare två svenska Kammarrättsdomar omfattas även dessa personer av den svenska skyddsregeln mot sänkning av A-kasseersättning på samma villkor som personer som endast har arbetat i Sverige.

Beskrivelse av grensehinderet

Kammarrätten i Sundsvall har i två mål bedömt rätten till ersättning enligt förordning nr 1408/71 efter att den sökande hade arbetat i ett annat land. Kammarrätten fann i båda målen att den sökande omfattades av reglerna för gränsarbetare och därför skulle få förmåner i enlighet med lagstiftningen där han eller hon var bosatt. Detta innebar att den sökande hade rätt att återknyta till en tidigare ersättningsperiod efter arbete i ett annat land.

I det ena målet var den sökande bosatt i Sverige men hade under olika perioder arbetat i Norge. Kammarrätten konstaterade att den enskilde som huvudregel omfattades av arbetslandets lagstiftning. Det medgavs dock vissa undantag när den sökande hade varit bosatt i ett annat land än det land där han eller hon arbetade. Kammarrätten ansåg att det var ostridigt i målet att den sökande hela tiden hade varit bosatt i Sverige och därför omfattades av artikel 71 i förordning nr 1408/71 (motsvaras av artikel 65 i förordning nr 883/2004). I enlighet med förordningen skulle den sökande därför inte gå miste om de rättigheter han eller hon tidigare hade tjänat in. Kammarrätten ansåg att den sökande hade rätt att återknyta till den tidigare ersättningsperioden enligt 23 § ALF. (Kammarrätten i Sundsvalls dom den 14 april 2010 i mål nr 1738-09).

I det andra målet hade den sökande arbetat i Spanien och skulle enligt huvudregeln därmed ha omfattas av den spanska arbetslöshetslagstiftningen. Kammarrätten fann emellertid med hänsyn till syftet med vistelsen i Spanien och att hon hade kvar sin huvudsakliga anknytning till Sverige att hon skulle omfattas av bestämmelserna i artikel 71 i förordning nr 1408/71 (motsvaras av artikel 65 i förordning nr 883/2004). Den sökande skulle därför vid hemkomsten till Sverige haft rätt till ersättning som om den arbetade perioden i Spanien skulle ha varit utförd i Sverige. (Kammarrätten i Sundsvalls dom den 16 juni 2006 i mål nr 2959-05).

Källa: IAF 

Status

Løst

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-post: