Side-alternativer

Om Nordisk tjenestemannsutveksling

Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Utvekslingsstipendene fordeles, utbetales og rapporteres nasjonalt. Søkere bør derfor henvende seg til sine nasjonale kontaktpersoner.

Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.

To viktige forutsetninger er at søkeren får beholde lønnen sin, og at vedkommende selv søker utvekslingsplass i et annet nordisk land.

Vanlig lengde på en utvekslingsperiode er én til to måneder, men perioder på inntil seks måneder forekommer.

På dette nettstedet kan du lese om hvilke generelle regler som gjelder for utvekslingsordningen, hva som kan oppnås med den, og myndighetenes erfaringer med den. På nettstedet fremgår det også hvilke myndigheter i de nordiske landene som kan gi mer informasjon om de nasjonale reglene som kompletterer de generelle reglene.

Nordisk samarbeid – nasjonal utvikling – nordisk utveksling

Nordisk utvekslingstjeneste gjør det mulig for ansatte i den offentlige forvaltningen med støtte fra Nordisk ministerråd å bli kjent med forholdene i de nordiske nabolandene ved å arbeide i en annen nordisk forvaltning i et kortere eller lengre tidsrom.

I tillegg til å utvikle det nordiske samarbeidet, de nordiske offentlige virksomheten og deltakerne selv, er utvekslingsordningen mange ganger en naturlig fortsettelse i yrkeslivet for den interesse og det engasjement for Norden som er blitt dannet hos deltakerne allerede fra skoletiden, i videreutdanningen, i det faglige arbeidet og i senere år i praktikantarbeidet gjennom Nordjobb.

Den nordiske utvekslingstjenesten har i nærmere tretti år vist seg å fungere med hensyn til å formidle ideer og gi impulser til mange av virksomhetene den er gjennomført i.

Nordisk ministerråd bidrar med et stipend på 11 000 DKK for hver tjenestegjøringsmåned. Dessuten dekker Ministerrådet reisekostnadene til og fra tjenestegjøringsstedet.

Dersom tjenestegjøringen varer i minst seks måneder, kan det også gis kompensasjon for reisekostnadene til medflyttende familiemedlemmer og transport av nødvendig personlig innbo. I slike tilfeller kan deltakeren og dennes familie også innvilges en besøksreise hjem og tilbake.

Deltakeren må levere inn en rapport til sin hjemmyndighet om sine erfaringer m.m. innen tre måneder etter avsluttet utvekslingstjeneste.

Se en film om nordisk tjenestemannsutveksling her

Kontakt

Daniel Dahlgren