Side-alternativer

Om sekretariatet

Nordisk råds sekretariat forbereder og følger opp de sakene som behandles i presidiet, de forskjellige utvalgene og andre organer.

Nordisk råds sekretariat ligger i København, sammen med Nordisk ministerråds sekretariat.

Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som behandles i Nordisk råds ledelsesorgan, presidiet og i de forskjellige fagutvalgene.

Dette skjer i samråd med sekretariatene for partigruppene og de nasjonale delegasjonene.

Sekretariatet forbereder og organiserer Nordisk råds sesjoner i fellesskap med vertslandets delegasjonssekretariat. Andre møter i løpet av året forberedes av vertslandets sekretariat i samråd med Nordisk råds sekretariat.

Reglene for arbeidet ved sekretariatet fastsettes av presidiet, som rent formelt også ansetter personalet i sekretariatet.

Det daglige arbeidet i sekretariatet ledes av en rådsdirektør, som får hjelp av omkring 15 medarbeidere fra de nordiske landene, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Rådsdirektøren har ansvaret for arbeidet i presidiet og assisteres av et par medarbeidere.

Hvert utvalg har to medarbeidere tilknyttet med ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp utvalgets arbeid.

Nordisk råd deler kommunikasjonsavdeling med Nordisk ministerråd og Ministerrådets avdeling for HR, administrasjon og jus (HRAJ), som har ansvaret for personale, økonomispørsmål og kontorservice ved Nordisk råds sekretariat.

Kontakt

Mads Nyholm Hovmand