Side-alternativer

Utdanning og forskning

Barn og ungdom
 
Forskning
Norden arbeider for å etablere et sammenhengende område hvor kunnskap kan flyte fritt over de nordiske nasjonsgrensene. Dette området skal fremstå som internasjonalt attraktivt, inkluderende mot omverden og fungere som et flaggskip for regionen Norden.
Grunnskole
Det nordiske samarbeidet på skoleområdet tilstreber å øke kvaliteten på den utdanning skolen kan tilby, med tanke på at hvert enkelt barn skal få en best mulig start på livet. Utdanningssystemene i de nordiske landene har flere likheter og felles utfordringer. Vi kan lære mye av hverandre. Vi kan oppnå bedre resultater hvis vi samarbeider – til glede og nytte for skoler og andre utdanningsinstitusjoner – og for den enkelte elev og lærling.
Høyere utdanning
Utdanning, forskning og innovasjon utgjør grunnforutsetninger for fremtidig vekst og velstand i Norden. I Norden samarbeider vi for å lokke hit og beholde talentfulle studenter og forskere som kan bidra til å styrke den raskt voksende kunnskapsøkonomien i vår region.
Innovasjon
Innovasjon er en viktig del av løsningen på helt sentrale utfordringer som Norden står overfor. Det er stor evne til å skape innovasjon i de nordiske landene, og det er gode muligheter for å bli bedre, både ved å lære av hverandre og av land utenfor Norden.
Språk
Samarbeidet om språkene i Norden har medført en rekke praktiske fordeler for innbyggerne i de nordiske landene., f.eks. den nordiske språkkonvensjonen og erklæringen om nordisk språkpolitikk. De fleste innbyggerne Norden kan, uten store anstrengelser, lære seg å forstå ett eller flere andre nordiske språk. Det hjelper oss på arbeidsmarkedet og i utdanningssystemet, og det gir tilgang til flere kulturelle opplevelser.
Videregående utdanning
Det nordiske samarbeidet fokuserer på felles utfordringer, blant annet i forhold til økt kvalitet og bedre tilpasning, slik at så mange som mulig gjennomfører en ungdomsutdanning.
Voksnes læring
Det nordiske samarbeidet om voksnes læring er en viktig plattform for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap til å imøtegå disse utfordringene. Det nordiske samarbeidet kan bidra til at landene når sine mål om kompetanseutvikling, kvalitetssikring og likestilling.
Yrkesopplæring
Fag- og yrkesopplæring har lange tradisjoner i de nordiske landene. Mye av opplæringen har foregått, og foregår i arbeidslivet, mens andre deler foregår i skolen.