Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer

Överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer, undertecknad den 14 juni 1993, trädde i kraft den 1 januari 1994, som ändrats genom överenskommelsen av den den 11 november 1998.

Preambel till överenskommelsen den 14 juni 1993

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

som den 6 mars 1982 träffat överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad,

som finner att överenskommelsen mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 25 augusti 1981 om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet, till vilken Island beträffande vissa yrkesgrupper anslutit sig, har varit av stor betydelse för att tillförsäkra nordiska medborgare tillgång till hela den nordiska arbetsmarknaden inom dessa yrkesområden och för den medicinska och sociala utvecklingen i dessa stater,

som anser att de olika staternas offentligt reglerade utbildning av dessa yrkesgrupper i de flesta fall är likvärdiga,

som vill eftersträva en tillräcklig utbildningskapacitet för nu nämnda yrkesgrupper i varje fördragsslutande stat samt en så enhetlig utbildning och lagstiftning som möjligt för dessa grupper

som konstaterar att avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) innehåller regler om gemensam arbetsmarknad och ömsesidigt erkännande av kompetensbevis som i vissa fall blir tillämpliga beträffande nordiska medborgare som vill vara verksamma i annat nordiskt land,

som också konstaterar att artikel 121 i EES-avtalet lämnar möjlighet till fortsatt nordisk samarbete,

som anser att det även i fortsättningen finns behov av nordiska regler om godkännande av yrkesgrupperna i 1981 års överenskommelse dels beträffande reglerade yrkesgrupper och specialistkompetenser som inte omfattas av EES-regler, dels i vissa fall beträffande personer med utbildning från tredjeland, dels beträffande nordiska medborgare som annars skulle få sämre möjligheter till yrkesutövning i annat nordiskt land än de nu har enligt 1981 års överenskommelse,

som sålunda finner att 1981 års överenskommelse i väsentliga avseenden är fördelaktigare för nordiska medborgare än vad EES-avtalet är,

som också finner att de bestämmelser i 1981 års överenskommelse som strider mot EES-avtalet inte kan vara kvar i en fortsatt nordisk överenskommelse och att en fortsatt nordisk överenskommelse även i övrigt bör anpassas så att den kan fungera i samklang med EES-avtalet,

som slutligen också finner att en sålunda anpassad överenskommelse bör gälla för samtliga yrkesutövare i de yrkesgrupper som omfattas av överenskommelsen,

har kommit överens om att sluta en ny överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer med nedan angivna lydelse:

Preambel till överenskommelsen den 11 november 1998

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som önskar ändra överenskommelse  om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 har kommit överens om följande:

Tillämpningsområde

Artikel 1

Denna överenskommelse är tillämplig på yrkesutövare som är medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige – nedan benämnda fördragsslutande stater – och tillhör någon av de yrkesgrupper som anges i bilaga 1.

___

1 Ny lydelse 1998

Allmänna regler om yrkesutövares godkännande i annan fördragsslutande stat

Artikel 2

Den som i någon av de fördragsslutande staterna vunnit jämförlig form av rättsligt godkännande såsom yrkesutövare som anges i artikel 1, bilaga 1, skall under de i denna överenskommelse stadgade förutsättningarna ha rätt att vinna sådant godkännande även i övriga stater där bestämmelser om godkännande gäller.

Vad i föregående stycke sägs om godkännande skall ha motsvarande tillämpning dels på den som har eller är berättigad att få anställning som apotekare i någon av staterna, dels på den som utan att vara apotekare har rätt att expediera recept på apotek (farmaceut i Finland, aðstoðarlyfjarfræðingur i Island, reseptar i Norge och receptarie i Sverige).

Även yrkesutövare, som utbildats i fördragsslutande stat där bestämmelser om godkännande av yrkesutövarna inte gäller, skall i de fall som anges i artiklarna 5–12 har rätt att vinna godkännande i fördragsslutande stat som har bestämmelser om sådant godkännande.

I bilaga 2 redovisas i vilka stater och för vilka yrkesgrupper bestämmelser om godkännande gäller vid denna överenskommelses ikraftträdande.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 3

Godkännande som sjuksköterska enligt denna överenskommelse skall gälla den som har utbildning inom allmän hälso- och sjukvård.

Sjuksköterska med annan inriktning än allmän hålso-och sjukvård godkänns av respektive stat efter individuell bedömning.

Särskilda krav som kan ställas för godkännande

Artikel 4

Danmark kan som villkor för obegränsad auktorisation såsom tandplejer kräva att sökanden slutför en prövotid eller genomgår ett lämplighetsprov. Sökanden skall ha rätt att välja mellan en prövotid eller ett lämplighetsprov.

___

1 Ny lydelse 1998

Bestämmelser rörande yrkesgrupper, för vilka regler om godkännande inte gäller i alla fördragsslutande stater

Artikel 5

Rätt att vinna godkännande såsom ergoterapeut i Danmark, Norge och Finland och iðjuþjálfi i Island skall tillkomma den som i Sverige antingen har arbetsterapeutexamen eller har genomgått äldre av behörig myndighet godkänd utbildning till arbetsterapeut.

Artikel 6

Rätt att vinna godkännande såsom optiker i Danmark, Finland, Norge och Sverige skall tillkomma den som i Island fått godkännande som sjóntækjafrædingar efter att ha gått igenom en utbildning i något av de andra fördragsslutande länderna som kan ligga till grund för legitimation som optiker i det landet.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 7

1 Artikel 7 utgår ur överenskommelsen, 1998.

Artikel 8

Rätt att vinna godkännande såsom röntgenskötare i Finland, röntgentæknar i Island och radiograf i Norge skall tillkomma

a) den som i Danmark förvärvat bevis som radiograf enligt Sundhedsstyrelsens riktlinjer och

b) den som i Sverige genomgått hälso- och sjukvårdslinjens inriktning mot diagnostisk radiologi (90 poäng) eller har genomgått äldre av behörig myndighet godkänd utbildning till röntgenassistent.

Artikel 9

Rätt att vinna godkännande såsom mentalvårdare eller närvårdare i Finland, sjukralidar med inriktning mot psykiatrisk vård i Island och hjelpepleier inom området psykiatrisk sykepleie i Norge skall tillkomma

a) den som i Danmark förvärvat bevis som social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) eller som plejer enlig  Sundhedsstyrelsens riktlinjer av 1977 eller senare och

b) den som i Sverige fullgjort för skötare i psykiatrisk vård gällande krav på utbildning och praktisk tjänstgöring eller äldre, av behörig myndighet, godkänd utbildning till skötare i psykiatrisk vård.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 10

Rätt att vinna godkännande såsom tandskötare eller närvårdare i Finland, adstodarmenn tannlækna i Island och tandsköterska i Sverige skall tillkomma

a) den som i Danmark genomgått fastställd utbildning till tandklinikassistent och

b) den som i Norge genomgått fastställd utbildning till tannlegesekretær.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 11

Rätt att vinna godkännande såsom tandtekniker i Finland och Sverige skall tillkomma

a) den som i Danmark genomgått fyra–femårig utbildning till laboratorietandtekniker vid yrkesskola eller äldre, av behörig myndighet godkänd, utbildning till laboratorietandtekniker och

b) den som i Norge erhållit gesällbrev i tandteknikerfacket.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 12

Rätt att vinna godkännande såsom primärskötare eller närvårdare i Finland, sjúkralidar i Island och hjelpepleier i Norge skall tillkomma

a) den som i Danmark förvärvat bevis som sygehjælper eller social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) och

b) den som i Sverige fullgjort för undersköterska gällande krav på utbildning och praktisk tjänstgöring eller motsvarande äldre, av behörig myndighet, godkänd utbildning.

___

1 Ny lydelse 1998

Artikel 12 a

Rätt att vinna godkännande såsom laboratorieskötare i Finland, meinatæknar i Island och bioingenjör i Norge skall tillkomma

a) den som i Danmark har en fastställd utbildning till hospitalslaborant och

b) den som i Sverige har en högskoleutbildning till biomedicinsk analytiker eller motsvarande äldre, av behörig myndighet godkänd, utbildning till laboratorieassistent.

___

1 Ny artikel 1998

Artikel 12 b

Rätt att vinna godkännande såsom fodterapeut i Danmark, fotvårdare i Finland, fótaadgerdafrædingur i Island och fotterapeut i Norge skall tillkomma den som i Sverige genomgått fotterapeututbildning som påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning eller tidigare utbildning till fotvårdsspecialist (specialkurs i gymnasieskolan).

___

1 Ny artikel 1998

Artikel 12 c

Rätt att vinna godkännande såsom talterapeut i Finland och logoped i Sverige skall tillkomma

a) den som i Island fått godkännande som talmeinafrædingar efter att ha gått igenom den utbildning i Finland eller Sverige som kan ligga till grund för legitimation som logoped i det landet och

b) den som i Norge fått godkännande som logoped efter universitetsexamen i spesialpedagogikk med specialisering i logopedi eller vidareutbildning i spesialpedagogikk med specialisering i logopedi vid högskola.

___

1 Ny artikel 1998

Bestämmelser vid godkännande av yrkesgrupp

Artikel 13

Innan fördragsslutande stat inför bestämmelser om godkännande för viss i artikel 1, bilaga 1, angiven yrkesgrupp som tidigare inte varit föremål för sådan reglering i staten, skall denna uppta överläggningar om förutsättningarna för godkännande med övriga stater för vilka överenskommelsen är tillämplig i fråga om yrkesgruppen.

Artikel 14

Om regler om godkännande för viss i artikel 1 angiven yrkesgrupp införs i stat, där sådana regler inte gäller vid överenskommelsens undertecknande upphör motsvarande bestämmelse för yrkesgruppen i artiklarna 5─12 att gälla. Yrkesgruppen i fråga omfattas därefter av huvudregeln om godkännande i annan fördragsslutande stat.

Meddelande om de beslutade reglerna skall i god tid före deras ikraftträdande tillställas det svenska Utrikesdepartementet.

Godkännade av specialistkompetens

Artikel 15

Har en läkare eller tandläkare förvärvat specialistkompetens i någon av de fördragsslutande staterna erhåller han bevis om samma kompetens i annan fördragsslutande stat under förutsättning

att han vunnit obegränsat godkännande såsom läkare respektive tandläkare i denna stat och alltjämt har sådant godkännande och

att ifrågavarande yrkesgren där är erkänd som specialitet enligt de bestämmelser som reglerar läkares respektive tandläkares rätt att beteckna sig som specialist.

Artikel 16

Har en optiker förvärvat kompetens som kontaktlinsoptike  i Danmark, Finland, Norge och Sverige får han bevis om samma kompetens i de andra staterna. Rätt till kompetensbevis som kontaktlinsoptiker i annan fördragsslutande stat enligt första stycket gäller under förutsättning att optikern vunnit godkännande som optiker i den staten och alltjämt har sådant godkännande.

1 Ny lydelse 1998

Ansökning om godkännande och beslut

Artikel 17

Den som söker godkännande under åberopande av denna överenskommelse skall inför den centrala myndigheten för hälso- och sjukvården respektive veterinärväsendet eller motsvarande myndighet i staten styrka att han uppfyller villkoren i överenskommelsen.

Godkännande skall meddelas sökande som uppfyller nyssnämnda villkor, om det inte föreligger omständigheter som kan medföra återkallande av godkännandet.

De berörda centralmyndigheterna skall lämna varandra alla de upplysningar som behövs i anledning av gjorda ansökningar om godkännande.

Återkallande av godkännande m.m.

Artikel 18

Har godkännande återkallats av den stat, som ursprungligen meddelat detsamma, skall godkännande som senare meddelats i annan stat återkallas. I övrigt får ett senare meddelat godkännande endast återkallas i enlighet med bestämmelserna i den stat som meddelat detsamma.

Om behörig myndighet återkallar godkännande beträffande en yrkesutövare, som vunnit godkännande i flera fördragsslutande stater, skall den berörda centralmyndigheten i den eller de andra fördragsslutande staterna underrättas om återkallelsen och skälen därför. Sådan underrättelse skall även ske om yrkesutövaren fått vidkännas inskränkning i rätt att från apotek förskriva läkemedel eller alkohol eller om han frivilligt gett avkall härpå eller på rätten att utöva sin verksamhet.

Allmänna principer

Artikel 19

Av EES-avtalet följer att en arbetstagare, som är medborgare i en stat som omfattas av det avtalet, har rätt att söka och ta anställning i en annan sådan stat. Av EES-avtalet följer också att en sådan arbetstagare inte får behandlas annorlunda än landets egna medborgare när det gäller bl.a. anställningsförmåner och sociala förmåner.

Av EES-avtalet följer vidare att staterna i vissa fall skall vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för en person, som vill vara yrkesmässigt verksam i någon annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att erhålla upplysningar om den lagstiftning som reglerar yrkesutövningen. Det följer också av EES-avtalet att staterna i vissa fall, där så är lämpligt, skall erbjuda personerna ifråga möjlighet att förvärva de språkkunskaper som krävs för att utöva yrket i värdlandet.

Vid anställning inom yrke som avses i denna överenskommelse bör, även i den mån detta inte följer av EES-avtalet, tjänstgöring inom yrket tillmätas samma värde oavsett i vilken av de fördragsslutande staterna den fullgjorts.

Artikel 20

Den som anställer personal som omfattas av denna överenskommelse skall följa bestämmelserna i överenskommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad samt de riktlinjer för nordisk arbetsförmedlingsarbete som fastställts för dess tillämpning.

De berörda centralmyndigheterna i staterna bör följa utvecklingen på arbetsmarknaden för de i denna överenskommelse avsedda yrkesgrupperna och då särskilda åtgärder finns påkallade göra anmälan därom till den enligt artikel 8 i nyssnämnda överenskommelse tillsatta kommissionen.

Centralmyndigheterna bör vidare fortlöpande lämna varandra uppgifter och upplysningar, som är av betydelse för bedömningen av utvecklingen på arbetsmarknaden för berörda yrkesgrupper.

Artikel 21

De fördragsslutande staterna skall i samverkan följa tillämpningen av överenskommelsen och vidta de ändringar och göra de tillägg i denna vartill utvecklingen kan ge anledning.

Slutbestämmelser till överenskommelsen den 14 juni 1993

Ikraftträdande

Artikel 22

Under förutsättning att samtliga parter har meddelat det svenska Utrikesdepartementet, att överenskommelsen har godkänts, träder överenskommelsen i kraft samma dag som EES-avtalet. Om nämnda förutsättning inte är uppfylld, när EES-avtalet träder i kraft, träder överenskommelsen i kraft trettio dagar efter den dag då Utrikesdepartementet från samtliga parter har mottagit meddelande, att överenskommelsen har godkänts.

Om Island inte är berett att tillämpa denna överenskommelsen på alla de yrkesgrupper, som anges i artikel l, bilaga l, och för vilka bestämmelser om godkännande gäller i Island, skall Island skriftligen meddela detta till det svenska Utrikesdepartementet samtidigt med meddelandet om att denna överenskommelse godkänts. Island kan när som helst senare på samma sätt meddela att staten är beredd att tillämpa överenskommelsen på en eller flera av de övriga yrkesgrupperna som anges i artikel l, bilaga l. Även om Island inte är berett att tillämpa denna överenskommelse på samtliga yrkesgrupper så skall överenskommelsen i tillämpliga delar ändå gälla för de övriga parterna i deras inbördes förhållanden beträffande samtliga de yrkesgrupper som anges i artikel 1, bilaga 1.

Det svenska Utrikesdepartementet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

Det svenska Utrikesdepartementet skall också underrätta de övriga staterna om

a) beslut som avses i artikel 14 andra stycket och

b) uppsägning och anmälan enligt artikel 25 samt den dag då sådan åtgärd får verkan.

Artikel 23

Om någon av de fördragsslutande staterna inför reglering av en ny yrkesgrupp som omfattas av överenskommelsen, så gäller överenskommelsen beträffande den yrkesgruppen på samma sätt som beträffande yrkesgrupper som är reglerade redan vid överenskommelsens undertecknande.

Artikel 24

Samtidigt som denna överenskommelse träder ikraft upphävs

överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige den 25 augusti 1981 om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet till vilken överenskommelse Island anslutit sig,

avtal den 27 augusti 1987 jämte tilläggsprotokoll och avtal den 28 februari 1990 om ändring av 1981 års överenskommelse samt

avtal den 28 februari 1990 om ändring av tilläggsprotokollet.

Uppsägning m.m.

Artikel 25

En stat kan säga upp denna överenskommelse genom skriftligt meddelande till det svenska Utrikesdepartementet. Har överenskommelsen sagts upp av någon av staterna, upphör den att gälla efter den frist som sägs i sista stycket.

Sedan överenskommelsen trätt i kraft kan en stat anmäla att den inte längre önskar tillämpa överenskommelsen beträffande en viss yrkesgrupp. Sådan anmälan skall ställas till det svenska Utrikesdepartementet. Har någon av staterna gjort anmälan som nu sagts, upphör överenskommelsen efter den frist som nedan sägs vara tillämplig på ifrågavarande yrkesgrupp.

Uppsägning och anmälan som avses i denna artikel får verkan vid det års- eller halvårsskifte som infaller närmast efter det sex månader förflutit från det uppsägningen eller anmälan kommit det svenska Utrikesdepartementet tillhanda.

Artikel 26

Originalexemplaret till denna överenskommelse skall deponeras hos det svenska Utrikesdepartementet, som tillställer de övriga staterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade ombuden undertecknat detta avtal.

Som skedde i Arjeplog den 14 juni 1993 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska vilka texter alla har samma giltighet.

Slutbestämmelser till överenskommelsen 11 november 1998

Artikel 14

Avtalet träder i kraft första dagen i månaden efter det att samtliga parter meddelat det svenska Utrikesdepartementet att avtalet har godkänts. Det svenska Utrikesdepartementet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande. Detta avtal skall gälla så länge överenskommelsen den 14 juni 1993 är i kraft.

Artikel 15

Originalexemplaret till detta avtal skall deponeras hos det svenska Utrikesdepartementet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav. Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 11 november 1998 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språket, vilka samtliga texter har samma giltighet.

Bilag 1 och 2:

Bilag - Yrkesgruppens benämning


Undertegnere

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Undertegning av avtale

Dato: 14.06.1993

Sted: Arjeplog

Ikrafttredelse

01.01.1994

Kontakt

Astrid Utterström
Telefon: +45 29 69 29 89
E-post: