Side-alternativer

Arbeidsgrupper

En oversikt over Nordisk ministerråds arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppen for bærekraftig forbruk og produksjon (HKP)
Arbeidsgruppen er et samarbeidsforum for miljø-, nærings- og forbrukersektorene. Samtlige sektorers ambisjoner veies inn i gruppens arbeidsprogram. Gruppens mål er å utvikle, samordne og evaluere nødvendige styringsverktøy i arbeidet med bærekraftig forbruk og produksjon.
Arbeidsgruppen for energieffektivisering
Arbeidsgruppen for energieffektivisering (AGEE) har som hovedformål å fremme nordisk samarbeid i forbindelse med diverse energieffektiviseringstiltak i samfunnet, samt å fremme nordisk samarbeid innenfor implementeringen av EU/EØS-direktiver og programmer.
Arbeidsgruppen for fornybar energi
Arbeidsgruppen har som oppgave å bidra til å styrke de nordiske landenes politiske og faglige arbeid innenfor området fornybar energi gjennom utveksling av informasjon og samarbeidsprosjekter, samt å markedsføre de nordiske landenes teknologi og kunnskap til nabolandene, EU og globalt gjennom informasjon og felles prosjekter.
Arbeidsmarkedsutvalget
Utvalget skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet innenfor sysselsettingspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk generelt, samt arbeidsmarkedsforskning.
Arbeidsmiljøutvalget
Nordisk arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å bidra til gjennomføringen av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet i Nordisk ministerråd. Arbeidsmiljøutvalget bevilger prosjektmidler til nordiske prosjekter.
Arbeidsrettsutvalget
Utvalget skal blant annet utveksle informasjon og erfaringer innenfor Norden på det arbeidsrettslige området. Videre skal det iverksette prosjekter som har å gjøre med arbeidsrett og løpende vurdere og følge opp prosjekter som er i gang.
Arbejdsgruppe for erfaringsudveksling og kundskabsudvikling (Bypolitik) under EK-R (2009-2012)
Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at fremsætte og initiere konkrete forslag til kundskabsudvikling og erfaringsudveksling samt at udarbejde indspil til den nordiske policyudvikling inden for det regionalpolitiske område med hensyn til byregionernes rolle.
Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet (AG-Fisk)
AG-Fisk ble opprettet i 2009 og overtar en del funksjoner fra de tidligere arbeidsgruppene NAF og MiFi. AG-Fisk er det operative organ for EK-FJLS (Fiskeri og Havbruk), og ivaretar prosjektadministrasjonen for embetsmannsgruppen. Den primære funksjon for AG-Fisk er å gjennomføre de strategier som er fastlagt av henholdsvis EK-FJLS (Fiskeri og havbruk) og Nordisk Ministerråd og har en rådgivende funksjon overfor EK-FJLS (Fiskeri og Havbruk) og NMR.
BAT-gruppen (Best Available Technique) innenfor miljøområdet
BAT-gruppen er en undergruppe av arbeidsgruppen for bærekraftig forbruk og produksjon, HKP. BAT-gruppen arbeider med å fremme kunnskap om effektiv og bærekraftig produksjon som en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Det nordiske samarbeidet rundt BAT har to formål: 1) Å utarbeide informasjon om BAT og renere teknologi til bransjer med mange nordiske, og spesielt små og mellomstore firmaer. 2) Å sette et samnordisk fingeravtrykk på EUs arbeid med å utarbeide BREF-dokumenter.
Den nordiske arbeidsgruppen for globale klimaforhandlinger (NOAK)
Gruppens overordnede mål er å bidra til at det blir fremforhandlet en global klimaavtale med bindende og ambisiøse mål.
Elmarkedsgruppen
Norge, Sverige, Finland og Danmark har lenge hatt et felles elmarked og er et godt eksempel på hvordan land i Europa kan liberalisere elmarkedene på tvers av landegrensene. Det er imidlertid stadig muligheter for å forbedre rammevilkårene for det nordiske elmarkedet.
EU-informasjonsgruppen
Den nordisk-baltisk-polske EU-informasjonsgruppen skal hovedsakelig følge opp EUs arbeid innenfor arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsrelatert lovgivning og arbeidsmiljø.
Havgruppen (HAV)
Gruppen skal støtte de nordiske landene med aktiviteter som bidrar til oppbygging av det vitenskapelige underlagsmaterialet og skape en basis for felles tiltak mot forurensing i nordiske hav- og kystmiljøer.
Klima og luftgruppen (KoL)
Klima- og luftgruppen bidrar til de nordiske mål om å hindre alvorlige klimaendringer og å forebygge at luftforurensingen ikke skader miljøet eller menneskers helse.
Miljø- og økonomigruppen (MEG)
Miljø- og økonomigruppen er en tverrsektoriell gruppe med mandat som godkjennes både av miljøsektoren og finanssektoren ved Nordisk ministerråd. Arbeidsgruppens hovedoppgave er å behandle relevante miljø-økonomiske spørsmål som har felles nordisk interesse.
Nordisk arbeidsgruppe for kosthold, mat og toksikologi (NKMT)
Arbeidsgruppen har ansvar for implementeringen av "Den nordiske handlingsplanen for bedre helse og livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet".
Nordisk arbeidsgruppe for matforvaltning og forbrukerinformasjon (NMF)
Arbeidsgruppen har ansvar for aktiviteter innenfor matvare- og forbrukerområdets lovgivning, tilsyn, merking og forbrukerinformasjon.
Nordisk arbeidsgruppe for mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd (NMDD)
Arbeidsgruppens ansvarsområde dekker aktiviteter innenfor mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd. Formålet er å sikre at de nordiske myndigheter samarbeider effektivt.
Nordisk avfallsgruppe (NAG)
Nordisk avfallsgruppe arbeider for å bidra til omstillingen til sirkeløkonomi og grønn samfunnsutvikling, der forbruket av ressurser er frakoblet den økonomiske veksten gjennom økt ressurseffektivitet, forebygging og materialgjenvinning av avfall. En prioritert del av NAGs arbeid er rettet mot EU.
Nordisk kjemikaliegruppe (NKG)
Nordisk kjemikaliegruppes arbeid fremmer en kjemikaliepolitikk som har som hovedformål å få til en bærekraftig utvikling, basert på et høyt helse- og miljøvernnivå for både nåværende og kommende generasjoner.