Side-alternativer

Ministerråd

Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet, samt områdene arbeidsmiljø og arbeidsrett, ledes av de nordiske arbeids- og sysselsettingsministrene, som til sammen utgjør MR-A.
Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene. Disse utgjør til sammen MR-U. Ministerrådet skal medvirke til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion.
Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske helse- og sosialministrene, som utgjør MR-S. Det nordiske samarbeidet innenfor sosial- og helseområdet er basert på felles vurderinger, og disse utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.
Samarbeidsministrene (MR-SAM)
Det er i praksis de nordiske samarbeidsministrene som på statsministrenes oppdrag har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet er blant annet å fremme mangfoldet av kulturuttrykk og formidle kunstnere og deres arbeid
Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)
De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.
Nordisk ministerråd for likestilling (MR-JÄM)
De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillingsområdet ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM. De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.
Nordisk ministerråd for lovsamarbeid (MR-LAG)
De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-LAG. Lov- samarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning.
Nordisk ministerråd for miljø (MR-M)
De nordiske regjeringenes miljøsamarbeid styres gjennom MR-M. Det nordiske miljøsamarbeidet skal blant annet bidra til å bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden og påvirke det regionale og internasjonale samarbeidet.
Nordisk ministerråd for næring, energi og regionalpolitikk (MR-NER)
De nordiske landenes samarbeid innenfor områdene næring, energi og regionalpolitikk skal sikre regionens fortsatt positive vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske ministrene for nærings-, energi- og regionalpolitikk.
Nordisk ministerråd for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS)
MR-FJLS består av et ministerråd med fire politikkområder: Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk. Kjerneoppgavene til MR-FJLS er å fremme bærekraftig utnyttelse av naturressurser og genetiske ressurser.